1 Peter 3

APU MA ATAHO SINASINA QIDZA

Paimane nike eranomake eete apumane nikemeho pesuta qaarare. Oi nokohota qesai sinabidza basesa eetorainihe nike nokoke sinabidza hiibaroriho habarake noo qusubanoma naate oora ma qaara qidza nikeme nokoke banaite qaamake noko moo hasa hiireqa ao sinabidzata qeemakoi.

Nookare. Nike qiba gee nikeme poma maina painake eeteqi sasa khina khoina dzaaro suusa totosireqi matuba samaneke dzaaromi oi keke nikeho nee ma bau naatorai mae? Oio samahonihe, nikeho qupa ma nakui keba ma dzapata ooraquko Ohonga oke moomi nee ma bau meenoma, ttumanoma naatakoi.

Oonomake eete qaheuba paimane agobake Ohongaho torota qupaho nee ma bau eeteqi apumane nokomeho pesuta qaata. Oi Sarahai Abarahamuke qusubaiteqi hee, Mai nameniqi hiire qaatanita nike attiamake baura qidza oonoma eete qaaqa Sarahaho atasare naatakoi, oi bagenoma.

Qate apumane nike oho qesa paimane nikemema oora ma qaara eeteqi erake qupadzomare. Nokoi nikema gama ttaike Ohongaho baruna heenata qaraqara giimorai. Oonihe nokoho tatanga bamuta nike nokoho dzapa qusubaitemi nikehota naa ma pupu qoridzemi mekenoma naatakoi.

NAPAI QUPA MA SAMA TEENA NAATE QAARARE

Oonita nike gama qupa teenaite sama qusuba qaateqa qesaho dza ma dzasake eete kokoranoma naate qaarare. Oonihe teei temuke qangaqitemi noi eto oho ipi teetaino, eo qanga hiiremi oho noo ipi hiibaino. Nikeke agoagoho pobi hiiremi ooraita eto abi qangake googa hiibainohe agoago eetare.

10 Oi sinabidza hee, Teei qaraqaraho dzake eete meupu saridzareiqa, noi too ma eteete nome soopara eetemi eto ikoiko ma rasaki noo ota biranataino. 11 Noi tete qangake qaasuhiqa qidzata qeemaqa, hasuho tete saridze oke iiha qaarare.

12 Oi Soopara napahoho nesei abi pobike moorai ma toma nohoi tti ma sori nohoke nookorai, qate noi koirikairiho ooso ma dzaubake eetorai. Ooiqi hiiroraita qupadzomare.

MARANGAHO TETEKE NAPA QUPADZOMARE

13 Oonita nike baura qidzaho dzaodzao eete qaama apei nike sesero eetaqu? Oi samanei baamu.

14 Oonihe nike baura qidza eetemi qesai nike heme moitaquko, eto nokoho atti eete ququimaino. 15 Oi Kiristu Sooparai nikeho qupake agoago khata mootomi ooraike nike qupadzomami nokoi nikeke toronaite sinabidza nikehoho khooba qasa hiiremake, nike keba ma dzapata sama nikemeho isere mootare.

16 Oonita nike oora ma qaara nikeme soopara eete isanatemi nokoi oke moo nikeke qomaqoma hiibaquho tete bamu naatemi nokoi midzake eete hasa hiibakoi. 17 Oonita hiidzo, napai etoqa baura qanga eeteqa oho ipike heme saridzainohe, baura qidzake eesuqa oho quba heme saridzemi Ohongahota isanataquko napata paha isanataridzoni, tete oioni.

OI POTTI KOKO QETTAQU BAHE QIDZAITAQUHONI

18 Oi erake eete oorai. Kiristu abi pobi, noi qupi teenake abi qosunoma napaho habara baateqi napake Ohongaho dzagata mootota. Moorare! Abiho botoi noke teetetanihe Ohonga Sumasai ao noke eehahaiteta. 19 Eehahaitemi Kiristui noho beedzaeta tuumaqi gisiho sutasuta nagata biranate nokoke sinabidza hiireta.

20 Oi apeneho gisi bahe Noa agobake sisima korabetomi Ohonga baruna heenai abi qupa burisi eetaquho beebe eete qaami abi samane basesa eeteta nokoho gisi oi oni. 21 Oonita oba oi quba attinomanihe oi abiho dzare 8 oke meeke ingonaiteta. Oonita oba oi paha Ohongai napake qidzaitoraiho sobasoba oho qaseqase.

Oonita oi te boto ma samaho akoako oonidzaranihe, abi teei Ohongaho neta qupa sasari saridzemi sooromi Dzesu Kiristu baata neta qoridzetai noke qidzaitorai ooni.
22 Qate Kiristui ao bosa qusuta peite Ohonga maiho boto pobita ooraimi beedzae ma baisaho maikhameto, angero ma gama nokoi noke qusubaitoraita eto napai hemeho patita ququimainohe oho suhe qidza qupadzomare.

Copyright information for `GHS