1 Peter 4

BATTIGARA NAATAQUHO NOO

Kiristui poike dzapa pobinomanihe noi bosata abiho botota heme ma bame samane saridzeta. Oonita napamae oho qesa sama napame qaasumare. Oi napai abiho botota heme ma bame saridzeqake oho pobi naate bamu paha kahosata soomaqu. Oonita napai abiho moo rumubake qaateqa ttokata qaaraquta Ohongaqaho dzake qusubaite qaarare.

Oi nike bosata raaba abiho isakita koiri ma pasena iinga ma siidza, oba tatanga ma quba samane huunomata qaata, oonihe oho bodza ango nikehota bamu naateta. Oonihe abi qesa nokoi oho tete ipibireqi moomi nike nokoma ttaike oho patta saqubema muunaama naatemi nokoi roqobeteqi nikeke qomaqoma hiirorai. Oke hiiroraihe, Ohongai abi eehaha ma batabata gama maripa bodzata abi oonomai midzake eete sama nokomeho isere Ohongaho torota hiibaridzonita qupadzomare.

Oonita khooba apeho quba Kiristui Noaho bodzata abi baate bamu naatetaho gisiho torota isere qidza hiireta? Oi teeho quba bahe ttoka abi ipi moitoraiho isakita nokoi obera nokomeho ipi oke sama nokometa ao saridzetanihe gisi nokohoke ikanomake eete ingonaitemi Ohongaho qaraqara saridzarota, oi oni. Oi nokoi purani napai suhe. Oho qubake qupadzomaqi quba qesaho hutingima ooqa abiho pupu baura eete qaarare.

KOKORAHO TETE

Nookare. Napamae mekeqoma qesa kokora eetoraquko pui apeta napai qesa kahosa eetaqu? Baamuta mooro. Ma abi aabe baaqorai bodzata eto oho niiqi hiibainohe ao adzahaha naate nokoho kokora eetare. 10 Paha, Ohongai baruna heenata napake baura qidza maina paina moitemi oorai, oke nike teeke mai eesuhiqa ooma abi mekeqoma kokora eete qaarare.

11 Oonita sinabidzaho hibahiba nii Ohongaho too naate hiibareni, kokora abi nii Ohongaho beedzaeta baura eete qaarare. Nike Dzesuho quba eeteqi oke mekeqoma eetomake Ohongaho dzapa pobi oho neta biranate poro kiranoma naate qaarakoi. Oi minaraho pobi ma beedzae nohoi kekeni, uububuu!

12 Dzairamane name, sinabidzaho ibo nikeke torona bamenoma moitake boobita eto roqobetainohe, 13 Kiristui heme saridzetake nike ma napai ipibire saridzemake dzapa pobi nohoi paana naataqu bodzata oionita napai oho ttaike qaki naatakoi.

14 Nokoi oho qubake nike Kiristuho pobi ooniqi hiireqa nike sesero eetaquko erake qupadzomare. Oo, Ohongaho dzapa pobi ma Sumasai napake herohero eetoraita napaho isaki bagenomani. 15 Oi teei Kiristuho pobi ooqi oho quba heme saridzaqu oho midza ma atti bamuta noi oho heme saridzeqanoke Ohongaho dzapa pobi minaitakoi.

OHONGAI IPI MOITAKOI

Oonihe teei abi teetaqu, mae ttopo eetaqu, mae guume aimaqu, oonoma eete oho heme saridzaqu oio midzanoma, attinomanipamu.
17 Oi Ohongai abiho ipi moitaquho bodza aoke oko ma boto nohota sohororai. Oonita oi ota sohoroqa qeema Ohongaho sinabidza kuibiroraiho abita soubiremi, idze! Nokoho suhe ikanoma bahe bamenoma naatakoi.

18 Oi abi pobi ma napai kaipoke eete Ohongaho ingona saridzoraihe abi qanga ma kahosanoma nokoi mokosu kokoke moohirare. 19 Qate Ohonga dza eetemi noho pobita teei heme saridzaqu abi oi isanate qaraqara nomeke mosomoso mai meenoma napameho botota mootomi noi bamu noke qaataquhe hoobidzakoi, dzoobe.

Copyright information for `GHS