1 Thessalonians 4

OORA MA QAARA IKANOMA NAATEMI OHONGAI BOTO TEETAQU

Qateqa dzairamane naname, noo qesa paha oorai oke nike Dzesu Kiristuho patita nooko. Nanainikeke tete sakatemi nike ota tuumami Ohongahota isanataqu oke nike ao ota qeemaqi gesina naatoraihe nike oho maikhametonipamu naatareiqi ana hiire. Oi nanai Dzesu Kiristuho quba eeteqi nike oora ma qaaraho sinasina hiireta oke nike eto ruume naataino.

Oonita Ohongai dza eetemi nike pasenaho tete riiteqa sasariho poma gama iso keke gesina naate qaarare.
Abi ooni mae atapa nipe sama nipeme dzauna ma eringa ngaata mootainohe soopara eete qaarare. Oi tuuma abi Ohonga ruume naateqi sama koko aima ee naga oma nagata upubire tuumoraini qate nike baamu. Ohonga Sooparaio baura qangaho ipi ma ari moitorainomani oke nana bosata nike pobi hiiremi korabete nookatanita etoqa teei temu nomeke riiteqi guume eetaino.

Oi napai nahusa bahe sasari oorareiqi Ohongai dzapa nome napaho irita mootomi oorai. Ohongai napake Sumasa nomeke moitoraita abi teei sama guumeho basesa eetaquko Sumasake basesa eetemi attinoma naatakoi.

Qate aoke Ohonga noomae nike banaitemi nike qesamane nikemeho dzasa eete oho baurata oorai oonita anai bamu oho noo hee ma heeta hiibaqu. 10 Oi qesamane nikeme keke bamuhe sinabidzaho tupu Maketonia haba minarata oorai nike paha nokoke kokora eetorai oi mee. Oonihe dzairamane, eetorai oke paha mekeqoma eetorare.

11 Qate nike oora ma qaara eeteqa eto qaa ma dzaubata eetainohe keba ma dzapata boto nikemema baura qesaqesa nikeme eetorare teena oke nanai nike pobi hiireta. 12 Oonita tete oonomaqake iihami nikeho qepe ma haba isanatakoi ma paha qesa sasana oorai nokoi oke nookami nokohota bagenoma naatakoi.

SOOPARA MINAI NAPAKE AIMAREIQI BAABAKOI

13 Qateqa dzairamane naname, nana dza eetemi nike noo teena eraho khoukhau eetaino. Oi nooka hiisi eetorai napahota qesai ao baate beebe eete ooraimi eto nike nokoho quba tti ma ttaka isakiamake hiibaino. Oi raaba abi baate baamu naatemi qesamane nokome bamu paha mooraqu hiireqi nokoi oonomake khii ma khaa eetoraihe nike bamu.

14 Oi napa tete erake qupadzomorai. Dzesu baatetanihe paha eehaha naateta. Oonita qesai noke ai tataumaqi baate beebe eete qaamake Ohongai baabaqu bodzata noi noko gama dzeima baabakoi. 15 Nanai hiibi noo oke Soopara napameho torota aimatanita nookare. Qesa ma napai baataamake qaamake Soopara paana naatakoi.

16 Oonihe qesai baate beebe eetoraimi napai bamu nokoke riiteqa qeemaqu, baamu. Oi totoho tatanga teei biranatagu ma angeroho bosa qobaqobai sokataqu ma Ohongaho suu noo hiibaqu quba oi gama biranahimake oionita Ohonga Soopara noomae qusuta quratema qesai Kiristu ai tataumaqi baateta nokoi bosata imobidzaquho isakita qoridzakoi.

17 Oke eetemi ttokata eehahake ooraqu napake ao nokoma gama khakhoro biire qauna ma dzorobiho isakita peiteqa Ohonga Sooparake qusuta saridze noma gama teena naate qaraqara qaarakoi. 18 Oi oke eete oorakoita noo ooma nike qesake kura ma tangi biirorare.

Copyright information for `GHS