1 Thessalonians 5

SOOPARAI BAABARIDZOHO ROHEROHE EETARE

Qate Ohongaho bodza ma sau ohoke anai ikaqi nike pobi hiibaqu? Oi erake eete oorai. Qesai qupa ruume nokomeho isakita hee, Quba minarai qidzake oorai ma isanatoraiqa hiima eehe, quba bamenoma ao nokoho irita peitakoi.

Oi paimane quranoma nokomae isanate oomi khata qase dzoomaquho heme nokoke ao suqobiremi roqobetoraiho isaki nokohota sahasaha biranatakoi. Oonita Ohonga Sooparai biranataridzoho bodza oi abi qesaho neta guume abi qupibake seike baaqi peitoraiho qesa naatemi nokoi ikata soomaqu, oi bamu.

Oonihe nikemae teqaha qupiho pobi oonidzara. Oho qubake Ohongai biranataquho bodzai bamu nikeke roqoroqo ma sahasaha oonomake moitaqu. Oi teeho bahe nikei gama etebaho khameto ma dzadzaho pobi ooqi quba oonomake qupadzomakoi.

Oho quba qesai ruume ma khoukhauma ooraiho teteke tume biireqa napamae gama bakena geema qaamake biranatare. Oi qesai oba mapoke muunaqi qabarobaro naatorai, ma meera minake eetorai nokoi oke qupibake eetoraita oi oho pobi. Qate qesa ma napai ete dzadzaho pobi ooniqi hiireqi paidzasuiqi hee, Ohongai napake ingonaitakoita oho qupa toobake eetemi oi qiba herohero napahoho isaki naatemi oke dzaamotare. Qate dzasa ma ai tatauma oi qaaho sasa tatangaho isaki naatemi oke dzaabakoi oke hiireqa ooma gama qeemaqa Ohongaho koo ma taangama kurebetare.

Oi Ohongai teqaha napake tapata biidzareiqi hiiroraidzaranihe Dzesu Kiristu Soopara napameho qidzata mootorareiqi hiirorai. 10 Kiristui napaho pui naate baatetanita napai eehahake qaaraquni mae qesai ao baate beebe eetaqu oke eete noma gama qadzaqadzanoma naatorare. 11 Noo onomake eete hiire nike qesa too teete hobihobi eetoraihe tete oke napa paha minaitare.

NOO QETTA MA KOKO QESA

12 Qata Dzairamane qidza, qesai nikeho bisata heme baurake eete nike Sooparaho teteta dzeimorai ma pobitorai. 13 Oonita nike nokoho baura mina bagenoma oke qaupuiteqa nokoke kokora samaneke eetorare hiireqi ana nike qupanomaisubi. Oke eete nike qesa qesaho mututa oorakoi.

14 Qate dzairamane ana pai erake mootoqi hiire. Seeno ma gauke nike qupanomaitemi baura qesaqesata qeemare. Ma qupa saqosaqonomake kharuba teetare, pepepeke basidzomare ma abi minaraho neta nike pookeba samakebata qaarare. 15 Teei abike ibo eetemi eto oho ipike eetainohe qupi samaneke nike qesaho torota dzooto dzeebire qaarare oi nikemae keke bahe abi minaraho neta dzooto dzeebire qaarare.

16 Nike gama ttidza qidzaqidzata qaarare. Oonita quba naane ma naane biranataqu nike iso keke qupi samaneke pupu hiireqa hasama gegema hiire qaarare. 18 Oi Ohongai dza eetemi nike Dzesu Kiristuho tete qusubaitega oonomata qaarare. 19 Oonita Sumasai hiiremi eto noho eepa hiitaino.

20 Qate Ohongai too abike noo hiiremi biranatorai eto oke ekepusa eetainohe noo ma quba biranataqu oke isanate toronaitare. Toronaitemi meenoma naataqu ooqake qusubaitare. 22 Nookare, qangaho dzapa samanei oorai oonita oke gama basesa eetorare. 23 Ohongai hasuho maikhatanita noomae nike sasariho teteta dzeima tuumami nikeho sama ma gisi ma qupa khatama gama oke iga hiibaquho isakiama naatemi nikeke bakena geema qaamake nikei Dzesu Kiristuho dzagata qooro isanatakoi. 24 Nookao, apei nikeho kira hiireta bahe Ohonganita noomae paha baura oke qere biire soubidzakoi.

25 Qate dzairamane, nike quba qesa samaneho quba pupu hiireqi eto nanahoke ruume naataino. 26 Maqa, nike nanaho quba eeteqi oko ma boto tupu gama sope ma kana dzooto Ohongake qupadzomare. 27 Sooparaho pengata ana nike pobi hiiremi qaatainohe ao pepa erake oko ma boto tupu minaraho quba isaite soubidzare, dzoobe.

28 Oionita Dzesu Kiristu Soopara napameho keba ma dzapa nikeho irita qaarare.

Anai Pauro
Copyright information for `GHS