1 Timothy 5

ABI MA PAIMANEKE DZEIMA POBITAQUHO NOO

Qateqa abi mimihota teei obera naatemi eto noo tatangama noke pobitainohe noi maiho isaki ooniqi qupadzomaqi qupa kebata sinasina hiibareni qate abi eehahake noma ma naaneho teteta pobitare. Paimane nasurake hee, Paimane gotta nahoniqi hiireqa paimane eehake hee, Atabidzamane nahoniqi hiibare. Oke hiireqa rike ma pobita nokoke robedza biire qaarare.

TTARUMI PAIMANEHO QOGO MA SAGA

Ttarumi paimane nokoi qepe ma habaho dzorenipamu naatemi isanate nokoke kokora eetare. Oonihe ttarumi teeho eema ma khata ooraquko nokomae ttarumi nokome kokora eeteqa ota ai tatauma nokome paanaitare, oi neemi eo mai ma pai oioni. Oi noi nokoke bosata kokora eete qaataho ipi ma habara noke moitemi Ohongahota bagenoma naatakoi.

Oi teeho bahe sinabidzaho tarumi pai noi ttokaho dzorenipamu naateqa Ohongaho qupa toobake eeteqi qupi ma sau samaneke abi qesaho qupaqupake eeteqi Ohongaho torota pupu ma dzauri hiirorakoi. Qate ttokaho dzore naataama ttarumi paimane oonomake nii naane quba kokora samaneke eetemi nokoi qesome baasomeho teteta qeemaqu? Oio gau oonita baamu. Eto nokoho tetei ngiinginoma naataino hiireqi oke nii ao nokoke pobi hiibare.

Qate teei khameto ma oko ma boto nomeke korabetaama naataqu abi oonomai ai tataumake khepidze hiire sinabidza basesa eetakoi. Quba oi bamenomanipamu. Oonita etoqa pureke ttarumi paimaneke ttumaho ttarita mootainohe moohimi teei ao tasu naatemi noho qiba gabara naatemi noho oora ma qaara isanataquko noho dzapake baura oho ttarita qeeteqa noke isanate kokora eetakoi.

10 Oi noho oora ma qaara ikanoma bahe khameto qesa dzoomami ao bitoto oorai, mae sinabidzaho maimanei aabe baami noi nokoke kokora qidza eetemi oorai, mae noi sinabidza bauraho abi baami nokoke bageke eete tuuhoromi oorai, mae hemenomake qidzaitemi oorai, baura qidza samane oonomake noi eete baaoraimake isanate noho dzapake oho ttarita qeetemi noke kokora eetare.

11 Oonihe ttarumi paimane eehahake eto pureke nokoho dzapake ttarumi meeho ttarita qeetaino. Oi nokohota qesai Kiristuqake keke tuuhobaridzoke nokoi oho ttarita sohoroqa bisata oho gottae naate gaubireqa abi teeke paha naatare hiiremi midza ma attinoma naatakoi. Oi teeho bahe apu bosabosa baatemi nokoi hee, Nanai Kiristuqaho pobi naatakoiqi naru hiiremi tatanga naatemi ipita nokoho dza paha hee, Abi naatareiqa hiiremi naru oi sapara naatemi Ohongai nookami bamenoma naatemi noi oho ipike ikanomake eetaqu?

13 Oi keke bahe eto nokoi sepeke ooqa iseresereho isakita qesome basome eete naga samaneta peite rasaki noo hiibaino. 14 Oonita eto tete oonomai biranatemi midzanoma naataino hiireqi naho qupai hee, Ttarumi paimane eehahai isanate apu paha naate khameto dzoomaqa kokora eete dzoo ma patta eetorare. 15 Ana nookami ttarumi paimane qesai ao oho totaqita Saataho kabira naate oorai.

16 Qate ai tataumaho tuputa abi teeho qepe ma haba isanatemi noho qetta ma kokota tarumi paiho isaki biranatemi eto noi hairiamake tarumi oke sinabidzaho tupuho ttuma quba hiibainohe, noomae atapa oke tuuhoro qaama noho oora ma qaaraho heba maapo ooqata biranatare. Oke eetemi sinabadzaho maubai tarumi paimane dzorenipamu nokoqake too teetakoi.

SINABIDZA ABI MIMIHO NOO

17 Ma paha sinabidzaho abi mimiho dzapake qusubaite maubata too teetare oi meenipamuke banaita ma pastori ma sinabidza hibahiba nokoi oho isaki oni. 18 Oi teeho bahe qetaqeta teei oho qahurake hiireqi hee, Burimakaui niike hoobire uitti sasa eetaquta eto noke qoredza eete too dzoge suutomi noi patta gattiqa oho ttaike muunaquho isakiama naataino. Oiqi hiiretanita napa moohimi baura abi ma paimanei bauraho ipi ma arike saridzaridzonita eto abi nokoke qoredza eete qaanataino.

19 Qate teei abi mimi teeke qomaqoma hiiremi etoqa oho noo sepeke nookainohe abi eseri tapari nokoi oke nesema moo iso keke isere hiiremi nookare. 20 Oonita kahosa ooraquko oho maike abi minaraho tuputa qamuni hiiremi qesai oho attike eetare.

21 Oonihe Ohonga mai ma Dzesu Kiristu ma qaheuba angeroho pengata ana qogo noorake Timotteo niike pobi hiire, Quba tee ma teei biranatemi eto pureke qupa niimeho isakita batabidzainohe oho khooba gama hiire nookaqanoke batabidzare. 22 Oonita tete nii aima oorai oke bageke eete soopara eetemi etoqa teeta obera naataino. Oonita eto pureke abi teeke qaheuba baura eetareiqi asate boto niime noho irita mooto agoago eetaino, oho qubake teeho kahosa ooraquko oi bamu niiho naataqu.

23 Qateqa, bodza qesata nii ttidza sakabaqi sama peperatoraiho qubake oba sepe bahe isakiqata bai obake muunaqu oio maraseniho qesani.

24 Qate noo qiba teeke hiiremi nookare. Qesaho kahosai ao paana naatemi oke pobitaquho isaki ooraihe qesai kahosa nokome qahitoto qaami suheqata too paserenoma naatakoi. 25 Ma paha abi qesai baura qidza eetemi abi moorai qate qesai baura qidza eetemi abi mooraamanihe oi kebanoke paana naatemi kiridzanoma naatakoi. Oio mee.

Copyright information for `GHS