2 Timothy 2

SINABIDZAHO QAA ABI NAATE KUREBETARE

Khata name, Dzesu Kiristuho baruna heenai ttunomanita oho neta giimaqi nii beedzaenoma naate qaarare. Abi samaneho neseta nii naho noo mekeqoma nookatanita nii oho qesa abi qidza meenoma qesake asateqa nokoke oho sinasina moitemi teena oke nokomae eete tuumami baura qoridzakoi.

Nii Dzesu Kiristuho qaa abi naate oho heme baura aimaqa dzadzanoma naate qaarare. Oi teei ttokaho oora ma qaara qesaqesake qaateqake Qaa Pobipobi abi mina nomeqaho nooke qusubaitakoi tete oke qupadzomare.

Oi paha sipottiho abi teei baamu sepeke nee ma bau saridzaquhe iinga oho poma gama qusubaiteqake saridzakoi oke eto ruume naataino. Ma paha, teei dzapa pobi nomeke paanaitareiqi patta bosabosa ponabetaqu oi ape bahe dzooho maikhata noomae oho baura mekeqoma eetoraqutoke patta oke ponabeteqa dzapa pobinoma naatakoita qupadzomare.

Nii noo oho iiha ma dzoobidzake eetemi Sooparai niike hoobiremi nii tete saridzakoi. Noo qiba ana hiirorai oi era: Dzesu Kiristui Tabitiho sooro ma saina ooqi te peperataranihe baatake noi suqobire qori eehaha naatetanita qupadzomare.

Noi eetetaho ipike ana paha heme eranoma aimaqi sutasutata ooraimi qesai nookami anai abi qangaho tomidza naatorai. Anaio sutasutaho pobi oonihe qesa ma nikei ipibiroraiho isakita bamuqa hee, Ohongaho nooke suutomi ooraiqa hiibaqu. 10 Baamu, nikemae ipibiremi abi samanei Ohongaho kira kaitomaqi Dzesu Kiristuho neta qidzanatoraiho quba nookami poro kiranoma naatorakoi. Uububuu!

11 Noo oi meenipamu. Oi teeho bahe naa erai hee:

Napai Kiristuma ttaike heme saridzaquko
paha noma ttaike qaarakoi.
12 Napai baurata battigara naate qaaraquko
noma ttaike poro qereta qooro qesake pobitakoi
Qate napai noho bai hiibaquko
noi napaho baike hiibakoi.
13 Oonihe napai noke teeqata ruume naataquko
noi bamu tuhotuho baura nomeke ruume naate
oke napake qaanataqu, oi baamunipamu.
Noio baura abi idzoidzo oonita oho tete baamu.

OHONGAHO BAURA ABI MEEI DZAPA POBINOMA NAATAKOI

14 Hiirori noo oi niike kosibetemi nii Ohongaho pengata oho nooke abi qupanomaite qaarare. Oonihe eto hu ma koridzaho bisata hiiremi abi sakaba tuumaino. 15 Sama niime qaasumaqa sinabidza meeho ttimeka naatemi Ohonga nookami nii baura abi mee, dzapa pobinomaho isaki naatakoi. 16 Qate noo sepesapeke hiiremi oi nokoho qupake rasakiitemi ikabetaqu?

17 Meeke Himeneo ma Piretoi noo sepesapeho maikhameto. Oi ana nookami nopoi oberama qupadzomaqi hee, Baamu, tukutukuho bodzai ao baamu naatetaiqi hiireqi qesaho ai tataumake rasakiitorai. Oonita noo nopohoi abike makamaka moite tuumami bamu isanataqu.

19 Oonihe Ohongai husi ma pai mootomi oorai oi tatanga, baamu bamu naataqu. Ma ttanga nohoho ekai hee, Anaio Sooparanita abi nameke ana gesina. Ma oi paha hee, Teei naho dzapaho geebake aimaqu noi ao tete qangake qaatanipamuke eeteqake Sooparaho dzapake aimare.

20 Tete erake qupadzomare. Meupu nagata ttuba ma qapu samane oorai. Qesake baura sepesapeho quba qupadzomaqi oke eema korabetorai ma ttokama korabetorai. Qate qesai dzapa pobinomanita oke gori ma siriba ma quba qesama korabetorai. 21 Noo oi abiho qahura naatoraita abi teei ttokaho quba sepesapeke qaatanipamuke eetemi Ohonga maikhatai noho nookami bagenoma naatemi noi noke korabetemi baura qidza dzapa pobinomaho isaki naatakoi.

22 Oonita abi dzuu eehaha oho dza ma rumuba dzapa samane oke nii qaatare. Qesa nanai eetoraiho isakita nii qupa sasari naate Ohonga benateqa ai tatauma ma rike ma pobi ma dzasaho tete iihaqi keba ma dzapata qaarare. 23 Qate qesai quseripo noo ma qasa noo sepesapeke hiiremi oke nii tomama nookaqa eto kaitomaino. Oke eetemi abiho iiha ma dzoobidza obera oi bamu naatemi nokoho humamutui ikanomake eete biranataqu? Baamu.

24 Oonita Ohongaho tuhotuho abi nii bamu isanate abiho neeta qaa kosibetaquhe pookeba sama kebata qesa qamuni hiireqa nokoke tete banaitemi bagenoma naatakoi. 25 Oi qesai basesa eete kurebetemi nii keba ma dzapata nokoke bapotopotomi Ohongaho pengata nokoi sinabidza meeke saridzeqa qupa burisi eetaqu mae?

26 Oi nokoi Iibadzaho dzake qusubaite noho angita dzuubaqi oho kabira naatoraita nokoi niiho totoho qidzata tete saridze angi oho saqosaqo naataridzoni. Oke qupadzomaqi nii baura oonomake eetorare.

Copyright information for `GHS