2 Timothy 3

IPI BODZATA TETE QANGANIPAMU BIRANATAKOI

Qate ipita bodza bamenoma ma attinoma biranatakoi oke nii eto ruume naataino. Oi abi sama nokome qaupuitakoi. Noko ttuma ma qurumaho dzaodzao eetakoi, sama kanoke hiibakoi, soropurunoma naatakoi, noo qanga samaneke hiibakoi, mai ma pai basesa ootakoi, noo qusubaitaama naatakoi, abiho qore ma geema hiibakoi, sinabidzake puutta hiibakoi, ma Ohonga dzoobe hiibaamake quba samane khakhaumakoi.

Ma bise baiseho isakita nokoi bamu abi ingonaitaquhe nokoi iseresere ma too pokhinoma naatakoi, ma tete qidzake ruume naateqi hoo ma haaho isakita noko pasena samaneke dzoomakoi. Nokoi sama qusubaiteqa koiri kairinoma naate naru tatanga nokome ao geemakoi ma nokoi Ohongaho goottae eete dza ma rumuba nokomeqake qusubaitakoi.

Oi qesai sama gebageba eete sinabidzaho tomidzabari naatakoihe oho beedzae nokoho torota baura eetaridzoho basesake noko eetakoi. Abi oonomai gama ngiinginomanita nokoke qaatare. Nokohota qesai seike naga qesata peite paimane pasena maina painanoma nokoke oosasama hee, Nikeke qidzaitakoiqi hiireqi qoqopa eetemi nokoi oho angita dzuuborai.

Oi teeho bahe paimane pasena nesenomai qupi samaneke quba agiagi moo nooka quba dza eeteqi oho kabira naatorai.
Oi nokoi qiri eeteqi teqaha banaita oonomaho torota tete mee saridzoraidzara baamu.

Oonita dzotataho maimane Dzane ma Dzaberei Moseke basesa eetemi okoiko nopohoi paana naatetaho isakita banaita obera nokoho ttittirai burisi eetemi nokoi tete mee rasakiiteqi mainata tuumorai. Oonihe khooba rasakinoma nokohoi paana naatemi nokoi oho qesa rubenga moorakoi.

OHONGAHO KOO MA TAANGAI BAURAKE ISANATORAI

10 Qate naho tetei mainanipamu oke nii nese niimema moo qaata. Naho noo ma khooba ma ai tatauma ma kokora ma baura bamenoma ma battigara oke nii moo qaata. 11 Oi nagapa Attiokhia ma Ikonio ma Ristera ota abi anake iiha tuumaqi buribaroke teeteta bame noho oke nii gama moota, oonihe Soopara napahoi hiiremi ana paha qidzanateta.

12 Oi anaqaho bame bahe apenei meenipamuke ai tataumaqa Kiristuho tete iihaqu oi paha nikeho patta naatakoita qupadzomare. 13 Oonita hiibi, banaita qanga ikoikonoma samanei biranateqa haba biidzakoi ma nokoi qesa ikoiko minanipamuke eetakoi.

14 Qate nii pai neemi ma pai gotta ma nanaho toota saridze moomi meenoma naateta tete teena oke nii qusubaite qaarare. 15 Dzesu Kiristuqaho neta ingonai oorai. Qaheuba qetaqeta samaneke nii pai gotta niimeho gopota nooka isaite gesina naate baaooraita qupadzomare.

16 Qetaqeta oio gama Ohongaho, oi dzakapanita oi abike tete rike ma pobi banaitakoi ma qogo ma saga hiibakoi ma nokoke pobitakoi, oi oho isaki kekeni. 17 Oke moomi Ohongaho baura abi, niiho koo ma taanga ttari khara ota oorai. Oi baura qidza samaneho quba isanatanipamuke eetakoita qeemare.

Copyright information for `GHS