2 Timothy 4

OHONGAHO NOO MEE OKE QAUPUITORARE

Timotteo, nii Ohongaho pengata nookare. Dzesu Kiristui baaqanoke abi baateta ma abi eehaha napa gama maripa eeteqa pobi nomeke gama ota qaupuite soubidzakoi. Oke qupadzomaqa nii sinabidza oke qupi ma sau samaneke hiire qaarare. Nii abi tete banaiteqa pookeba samakebata qogo ma saga hiireqa kosibete qaarare.

Oke teeho quba hiidzaranihe kebanoke abi qesai sinabidza meeho goottae eete dza nokomeke qusubaiteqa banaita qesai nokoho tomata quseripo noo hiibaquho qirike nokoi eete oonomake nokome quba saridzakoi. Nokoi sinabidza mee oke tomama nookami arabiremi gotta ma pai nookakoi. Oho qubake ana tototo minake hiire.

Qate nii qupa niimeta tete bageke eete qupadzomaqi eto kaipota peperatainohe baura niime qaupuiteqi abi minarake sinabidzanomaiteqa eto poma teeqake qaataino!

GAMANI AO PAURO TEETAKOIQI HIIREMI OOTA

Nookao! Bodza naho hoteqa naatemi dzuu nahoi ao taramorai. Ai tataumaho teteke ana gama qusubaitemi bauraho poma tee ma teei naho moirata perebara, bamu.

Oonita oho bodzata maripa Maikhata qidza noi naho isaki mooqa rike ma pobiho paparake naho qibata dzaamotakoi. Oi qiba nahota keke bahe apenei dzaodzaoma noho baura eesuqi noho beebeke eetorai napa minaraho qibata dzaamotakoi, oioni.

NOO QETTA MA KOKO QESA

Maqa, nii baurata ooraihe naho torota baabareiqa eto hairi eetaino. 10 Oi teeho bahe Teemai anama baura eete qaarihe ttokaho rumuba noke suqobiremi anake qaateqi Ttesaronika nagapata tuumata. Qate Ttittoi baura quba Ttaramattiata tuumata ma Kereseke noi oho qesa Garatia habata tuumata.

11 Tuumami Ttikhikuke ana niiho tekata dzoobiremi Epeso nagapata tuusumi Ttotta Ruka teenai ana tuuhororai. Oonita nii ao Epeso nagapa qaate baabare. Baaqa Mareko bosata baura qaateta noke poiqa paha dzeima baa naho samaqata mootoma noi naho hobihobi naatare.

13 Qate anai Ttoroa nagapa qaateqi dzapa sasa nameke Karapo noho torota mootota oke nii isanate aima baabare. Ma paha gee qesaqesa pepaho ma meenipamuke hoo sasana qeetemi oorai oke gama khakhaumaqa baabare.

14 Oonihe korabete qupadzomare. Nagapa ota kopaho korakora abi dzapa noho Aresatte noi noo nahoke basesa minake eeteqi kaipo saamaneke ana moitetanita noke nii potti biidzare. Ohongai oho ipi noke moitakoi. 16 Oi nokoi bosata anake noota mootoqi qomaqoma hiiremi dzairamane nahoi ikake eeteqi nipanateta? Etoqa kahosa oho ipi nokoho irita peitaino.

17 Oonihe raaba abi samane sama maina painai naho toota sinabidza nookakoiqi Ohonga Sooparai naho gesina abi ooqi sinasinama anake beedzaenomaitemi abi kabira qaanomaho isaki nokoi ana gaahimi eehe, Ohongai ana karabetemi ana oho saqosaqonoma naateta. 18 Oonita Sooparai anake ingonaitetai angi samaneta ingonaite baorai. Oonihe naho bodza ao bamu naatemi anai qusu nagapaho pobi naatakoi. Buububuu! Ohongaho hasake hiire qaraqara qaarakoi. Oi meenipamu.

19 Qate nanai girodzomaqi baura abi Erastoke Koritti nagapata qaatetani, qate Ttoropimo noi batabata eetemi noke Mireto nagapata qaateta niike oho pobi hiibi. Oonita Timotteo nii atapa Pirisira ma apu noho Akuira ma paha Onesiporoho oko ma boto nokoke nakaho quba dzoobe hiibare.

21 Qate abi nagarai gama niiho dzoobe hiire, oi Euburo ma Pute ma Rino ma Karautia ma dzairamane qesa samane. Oonita hiibi, dzaapa bodza biranataamake oomi quba ana hiirori oke nii gama aimaqa ao baabare.

O dzoobe, Soopara napahoi niiho qupa khatake tuuhoro qaarare ma noho baruna heena nikeho irita qaarare. Dzasa oioni.

Anaio Pauro
Copyright information for `GHS