Ephesians 2

NAPAI KIRISTUMA QARAQARAHO POBI NAATE OORAI

Oi agobake nike qanga ma kahosanoma ooqi baataho tomidzai qaata. Nike ttokaho oora ma qaaraho tete qusubaiteqi Iibadza ma songenaho bisebaisei abi basesanomaho irita ooraiho isakita nike agobake pasena eete qaata. Oi nike keke bahe napai sama napameho oora ma qaara ota dzeima qaaqi dza napameke iihaqi oho qupa qanga ma iiha ma dzoobidza oberake qusubaiteqi qesai oonomake eesuqi oho ipi bamenoma saridzoraiho isakita napamae gama saridzarota.

Oonihe Ohongaho qupa kokora meupunomai oomi noi napaho quba dzasa minake eeteta. Oonita napai koiri ma pasenaho qura tuputa oomi noi Kiristuke tukutoqi napake gama tukutomi eehaha naateta oi teeho bahe baruna heena nohoi napake ingonaitemi oorai, dzoobe!

Oi noi napake teenaite tukutoqi Dzesu Kiristuke qusuho isakita poro qerenomaiteqi napake gama oho isakita mootota. Oke eeteqi noi Dzesu Kiristuho teteta baruna hena meupunoma nomeho quba eeteqi qupa kokora qidza nome napake banaite qaraqara qaarakoi.

Oonita nike teqaha nikemae tete oke saridzara, bamu. Qaraqara oke nike nooka hisi eete saridzetanihe oke Ohongai noomae nikeke qonotomi saridzeta. Nike teqaha oho quba baura eetaranita etoqa teei sama qusuba eetaino. 10 Oi agobanipamuke Ohongai tete qupadzomami napai Dzesu Kiristuho boto kinisa naatemi oho isakita napa oora ma qaara qidza eetoraridzoni.

RAABA ABI DZUTA ABIMA GAMA KIRISTUHOTA TTAIQA NAATORAI

11 Oonita agobake nike raaba abi qaami sama koko geebanomai nikeke hee, abi geebaamaniqi hiire qaata oke nike eto rume naataino. 12 Oi bodza ota nikei Kiristuho dzore naate qaaqi Isiraeho ttaiqa, ma naru tatanga nokoho, ma qupa tooba, ma paha Ohonganipamu, nike quba oonomaho dzore naate habanake qaata. 13 Oonihe nike ngaata qaami Kiristui baatemi noho dzuui nikeke dzeimami nike poike Dzesu Kiristuhota paana naate ooraita qupadzomo.

14 Oi nike ma napaho takurata iboho qaho teei qaatanihe Kiristui sama nome bagara biihiqi qaho oke geemata. Geemaqi noomae napaho soota naate oorai. 15 Oi qesa ma nanai hu nooho angi ma kakatita qaata oonihe oke noi uhutoqi nike ma nanai maina painake qaata napake poiqa korabetemi abi susupuho isaki qidza naatoraita napa keba ma dzapata ttaike oorare.

16 Oonita paha Ohonga ma abi napaho takurata ibo teei qaata oke gama teetareiqi Dzesui hapahapata sama nome sesero eetemi ibo oi ota bamu naateta. 17 Bamu naatemi nana paana qaata ma nike ngaana qaata napake noi Ohongama teenaitare hiire hasuho isere qidza napaho irita suutomi oorai.

18 Noi ao tete kuraumami Sumasa noio napake ota dzeimami tete teena ota napa dzuubaqa Ohonga Maima gama qesa hongasire qaarare.

NAPAI OHONGAHO BIIRI ONI

19 Oonita nike bosata dzore ma aabei qaatati poiqa sinabidza abiho ttaiqa naateqi ao Ohonga noomaeho oko ma botoho isakita oorai. 20 Nikeke naga nohoho isakike gootomi ooraihe too abi ma qaru abi nanai oho subani qate Dzesu Kiristu noomae oho ttittirani.

21 Oi napai naga Soopara napameho neta qesa hongasire qaheuba biiri gooto minaitoraiho isaki naasubi. 22 Oi Sumasai oho gosogoso abi ooqi napake ttuttuite gootomi napai Ohongaho guhu ma nagapa oionita mooro.

Copyright information for `GHS