Ephesians 3

PAUROI RAABA ABIHO DZEIMA NAATE BAURA EETOTA

Qate nookare, ana Pauroi Dzesu Kiristuho pobi oonihe khooba apeho qubake ana sutasutata oorai? Oi teeho bahe raaba abi nikeqaho qubani. Baura oke ana nikeho quba eetareiqi Ohonga baruna heena nometa oke hiiremi oorai, mae oke nike nookaama? Noi noo dzukudzukuna oke anaho quba paanaiteta noo oke ana ao qibake teeteqi qeete.

Oonita Kiristui noo nomeho gesina anake moitetaho mee erake nike isaiteqake qupadzomare. Noo oke noi te uimane neimaneho quba paanaite qaararanihe abiniqake too abi ma qaru abi nanake Sumasaho teteta paanaiteta.

Oonita sinabidza qidza oke hiire paanaitemi raaba abi totaqi ma totaqi oi Dzuta abi gama naru hiiretaho mee oke napai Dzesu Kiristuho neta ttaiqake saridze qaarakoi. Oonita Ohongai baruna heena nometa anake beedzae nome erake moitemi anai sinabidza qidza oho tuhotuho naate oorai.

Moorare, qaheuba oko ma boto tupu minaraho sabi qanga anaho torota Ohongai baruna heena erake moitemi oorai. Oonita abi qiri eete saridzaquho isaki bamuhe noo meupunoma Kiristuhoke ana isanate raaba abi nikeho quba paanaitemi nookare. Oi Ohonga quba minara korabetetaho khoobata noi noo qesa bagenoma dzukuromi baa qaabi oke ana nikeho quba paanaisubi oonita noho ttitti ma bapo oioni.

10 Oke eeteqi anai Ohongaho nokanoka hii khara oke paanaite qaamake qaheuba oko ma boto tupu nike qusuho beedzae ma tatanga oke gama gesina naate soubidzaridzoni. 11 Oke Ohonga agobanipamuke Dzesu Kiristu Soopara napahoho teteta biranatareiqi ttittibeteta. 12 Oi Kiristui tete kuraumami ooraita napa qupa too teeteqi paidzasuiqa noke ai tataumaqi ao qeemare. 13 Oonita nookare, anai kaipo eranoma saridzemi oi nikeho nee ma bau naatemi eto oho quba anake gaubidzaino.

PAUROI PUPU BAURA NOMEHO KHOOBA PAANAITETA

14 Oonita ttokaho ttarini, mae qusuho ttari oho mai ape bahe Ohonga teena. Oho qubake anai penga nohota pomai kotoroqi pupu erake hiirorai. Hee, O Dzapa pobi minanomanipamu, nii isanate Sumasa niimema oko ma boto tupu niimeke qanoqanonomaitemi nokoho qupa khatai beedzaema oorare.

17 O Kiristu, noko niike nooka hisi eesumi nii dzasa niimeho quba eeteqi nokoke teka ma isakinomaiteqa niimae nokoho bisata qopa koobire qaarare. 18 Oke eetemi O Kiristu dzasa niihoho isaki khara ma reresepe, suu ma heenoma oorai oi abiho gesina suqobidzanipamuke eetorai.

Oonihe qaheuba abi qesa niiho dzagana oorai nokoi quba oke ao mooraiho isakita nii ttokaho oko ma boto tupuma qaama noko oho qesa oho isaki gesina naate Ohonga niiho ttuu qidzata giima qaamake nokoho beedzaei hee ma heeta biranate baura samaneke dzoomakoi.

20 Oonita nanai iiha ma dzoobidza nanameta quba tee ma teeho quba niiho torota pupu hiibarorihe nii nanake beedzaenomaitoraiho isaki oi nanake ao suqobidzanipamuke eetorai. 21 Oho quba Ohonga naname, Dzesu Kiristu noi oko ma boto tupu nome nanama qaamake dzapa pobi niihoio abi ma quba gama igabire peite qaraqara qaarakoi. Oore.

Copyright information for `GHS