Ephesians 4

KIRISTUI QIBANITA NAPAI NOHO OKO MA BOTO

Oonita ana Sooparaho quba eeteqi sutasutata ooraiho isakita nike tete qidzake iihorareiqi qupanomaisubi, oi teeho bahe nikeho dzapa ota oorai. Eto sama qusubanoma naatainohe pookeba samakeba naate keba ma dzapata ooqa dzasaho pomata qesa dzeimare.

Oi Sumasa teenai oko ma boto tupu nikeke teenaiteqi hasuho ekama sipitotomi ooraita eto eka oke uhutomi rasaki naataino. Oi Ohongai nike dzapaqi ttuba teenata giimorare hiiremi oorai.

Oi napaho Sooparai teenanita ai tatauma ma sobasoba oi paha teena. Oho qesa napaho Ohonga mai teena noi napaho nakuta gama oorai, gama napaho irita oorai ma paha napake gama suqobire oorai.

Oonihe Kiristui abiho isaki maina paina moohiqi oho isakita baura qidza maina painake temu ma temuke moite soubirorai. Oonita qetaqeta teei hee, Kiristui pei qusuta tuusuqi ibo sengibete peitetanihe paha abiho quba kamo biireta oi ooqaho quba hiireta.

Peitetaiqi hiire oi teeho bahe Dzesu bosata qurate qura tuputa ootati peiteta. 10 Oonita bosata quratetai ape bahe ipita quba minarake suqobidzanipamuho isakita peiteta teenanita oke eesuqi quba minarake noi ao igabirorai.

11 Oonita peiteqi Kiristui bauraho kamo biireqi qesake noi too abi ooniqi hiirorai, qesake qaru abiqi hiirorai, qesake sinabidza hibahibaho abiqi hiirorai, qesake oko ma boto tupuho sooparaiqi hiirorai ma paha qesake banaitaniqi hiirorai. 12 Oke noi teeho quba hiibaranihe nokoi oko ma boto tupuke tuuhoro qaamake bitotoqa isaki nokome saridzeqa sinabidzaho abi tupu oi gama iso keke kooma tanga aimaqa ooma baura eete qaarareiqi bauraho kamo oke noi biireta.

13 Kamo biiremi napai iso keke baura eete qaamake napaho ai tatauma ma nokanoka oi mina naatemi Ohongaho khata Kiristui qupadzomaqi hiiretaho isakita napai susupu ma kotanga naataquni mae? 14 Oi napai puqi poonomaho qesa naate sinabidzaho somebasome, abi oberaho baabe ma basarani, mae angi ma kakati, oonomaho isakita poupa eete baa qaariti poiqa napai kotanga naateqa gurimo biire qaarare.

15 Oonita nike noo meeqake keke hiire dzasaho teteke iihaqi bitotoqa etoqa Kiristuho poma teeqake riitainohe erake qupadzomare, noio napaho qibani. 16 Oke qupadzomaqi noho torota ipibiremi rubabangi napahoi tatanga naatemi noi napake suutomi gotta ma sama napahoi noho isakinipamu naatare. Oi napai noho qetta ma koko naateqi beedzae nohoma kokora baura oke mekeqoma eete qaaqa meeke ooqata gurimo biidzakoi.

AI TATAUMANOMAI QUPI BAHE DZADZAHO TETE IIHAKOI

17 Oonita Soopara napameho pengata ana noorake nike pobi hiire. Raaba abi qesa qupa rasaki nokometa oora ma qaara oberama eetoraiho isakike nikemae eto eetaino. 18 Nokoho qupa asuasu naatemi kha qupi oi nokoho iiha ma dzoobidzake sengibetemi nokoi Ohongaho qaraqaraho dzore naatorai oi teeho quba bahe nokoi khoukhauma oorai. 19 Oi qupa nokohoi ao tete qidza siiremi nokoi sama nokome pasena ma baura ngiinginoma eetorare hiireqi oke dzaodzaoma eetorai.

20 Qate Kiristuho teteke nike teqaha oonomake eete saridzara. Baamunipamu. 21 Nike Dzesuho noo mee saridzeta oke nike abiho toota korabete nookata, mae nike nookaama naatorai?

22 Oi nike oora ma qaara agoba nikeme pasenaho ikoikota dzeima qaata oke poiqa nookami dzahosanomanita oke gama kuibidzare. 23 Kuibiremake qupa nikehoke Sumasai uumani adzahaha naatare. 24 Adzahaha naate oionita Ohongai oora ma qaara usaqe meenoma rike ma pobinoma oke nikeho quba korabetemi oorai oke nike ao mai eetemi bagenoma naatakoi.

25 Oi nike ao Kiristuho oko ma botoho ttaiqa naate ooraita temu nimema noo mee keke hiireqa obera nooke qaatanipamuke eetare. 26 Nii qupa biribirinoma naataquko etoqa oho biribiri niiho angi naatemi oberama eetainoho qubake qupi soobaamake ao hairiamake qupa niime kebaitare. 27 Kebaitemi iibadzaho pui bamu ota biranataqu.

28 Qate gumenomai guume qaasuhiqa beedzae nokomema ttumaho baura teeke mai eete ooma abi kaiponoma hoobire qaarare. 29 Etoqa noo qanga too nikehota biranatainohe abi minarake hoobidzareiqi noo qidza keke hiirorare.

30 Nookare, nikeke ipi bodzata teka moite soubidzakoiqi Ohongaho Sumasa Qaheubanai ao nike ttanga eetemi ooraita eetoqa noke basesa eetaino. 31 Iboho noo, ttire ma dzauba, sokasoka ma garugaru oke gama hee, qanganiqi hiireqa tume biidzare.

32 Ohongai Kiristuho quba eeteqi kahosa nikehoke qaatetanita nike oho qesa adzahaha naate abiho dzasa eeteqa qesaho kahosa ao gaubiremi bamu naatare, tete oke qupadzomare.

Copyright information for `GHS