Ephesians 5

NAPAHO TETEI KOINA QIDZAHO ISAKI NAATARE

Nike qeseba Khametoho isakita Ohonga mai nikeme suima qaarare. Kiristui nikeho dzasake eeteqi sama nome napaho quba ai mootomi Ohonga nookami kiridza ma qonoqono qidza ura moromoronomaho isaki naateta. Oho qubake nikemae dzasaho tete oke paha ipibidzare.

Oi nikei qaheubananita guume ma meera, peetta ma qeraqera ma quba ngiinginoma etoqa quba oonomaho dzapa hiibainonipamu. Quseripoho noo ma noo sepesape ma qepuqepu quba oi meeamanihe Ohongaho subesube hiibaqu oio isanatakoi.

Nike noorake qupadzomare. Pasenaho too ma guume ma meeraho nese herohero abi oonomai bamu Ohonga ma Dzesu Kiristuho pobi naataqu oho tete bamu. Ohongaho purabai basesanomaho irita qeemoraita etoqa abiho ikoiko noo sepeke nookami meenoma naataino. Etoqa oho ttaiqa naataino.

Oi agobake nike kha qupita qaatahe Soopara napameho neta ao dzadzaho pobi naatoraita oho koinata oora ma qaara nikeme eetorare. Oi dzadzaho isaki oi quba ape bahe rike ma pobi ma tete mee ooqai ooni. 10 Tete oonomake iiha qaamake Soopara napahoi nookami bagenoma naatakoi.

11 Qate qesai qupiho baura meeama qere biire oorai eto nokoho ttaiqa naataino, baamu. Nokoke paata oho qaga hiibare. 12 Noko dzukudzukuta eetorai oho dzapake qidzoke hiibaqu oi midzanomanipamu.

13 Oonihe quba oonomaho khooba sigumami ao paana naatakoi. 14 Oi dzadzai meeke quba samane minarake baiburomi paana naataridzoni. Ooqaho quba qetaqeta teei hee, Meeqoraidzo? Kiristui nii baiburomi dzadzanoma naatakoita ao baata neta qoridzare!

15 Oiqi hiiroraita nike ruume qaasuhiqa tete qupadzomaqi oora ma qaara nikeme bakena geema qaarare. 16 Poiqa bodzarata abi samanei sama nokomeho kakati eetoraita etoqa bodza nikeme sesero eetaino. 17 Oonita eto quseripo naatainohe Sooparaho dza teena oke qupadzomaqi qusubaitorare. 18 Oi oba tatanga ma qubai nikeke suqobidzakoita eto oho beedzae eetainohe Sumasai nike suqobire qaama nikeho beedzae ooqata biranatare. 19 Nike qupa nikeme too teeteqi husu ma huhuru, ma hasa naa qesa oke kuima hiire teenaitare. Qupa qidzaqidzaho isakita Sooparaho dzapake qiraitemi sinabidzahota asuasu bagenoma naatakoi.

20 Oonita nike quba naane ma naaneke saridzaqu saridzeqa Soopara napame Dzesu Kiristuho quba eeteqi Ohonga maiho hasama gegema hiire qaarare. 21 Oi nike Kiristuho attiuboubota ooqa qesaqesaho dzapa qusubaite qaarakoi.

APU MA ATAHO NOO QIDZA

22 Qate atamane nike Soopara qusubaitareiqa apumane nikemeho noo qusubaite qaarare. 23 Nookare, Kiristui oko ma boto tupu nomeho qiba naate napake ingonaitorai. Oho isakita abi noi paha atapaho qiba naate noke ingonaitaridzoni. 24 Oho qubake Kiristuho oko ma botoi noho too qusubaitoraiho qesake atamane nikei quba samanehota apumane nikemeho too qusubaitare.

25 Qate Kiristui oko ma boto nomeho dzasa mina eeteqi sama nome napaho quba ai moototaho isakita apumane nike oho qesa atamane nikemeho dzasa eete qaarare. 26 Oi Kiristui dzasa eeteqi oko ma boto tupu nohoi sasari naate noomaeho pobi qidza naatareiqi noi sinabidza noota akoako baura eeteta. 27 Oi oko ma boto nohoi oba qooroqa dzoko ma qunupu ma qubaho amake ooqa nee ma baunoma keke naatemi napake dzaga nomenipamuta mootareiqi noi oho baura eeteta.

28 Oho qesa apumane sama nikemeke kokora eetoraiho isakita nikei atamane nikemeke kokora eetaridzonita erake qupadzomare. Teei ata nomeho kokora eesuqa sama nomenipamuke kokora eetakoi. 29 Oi abi teei sama nomeho gottaenipamu eetoraidzarani. Bamu, Kiristui oko ma boto tupu nomeho quba dzasa eeteqi korabetetaho isakike abi paha sama nome ma nomeke korabetorai. 30 Oonita napai Kiristuho oko ma botoho qesa ma koko oke qupadzomaqi nokoke hoobidzare.

31 Oi erake eete oorai. Abi teei mai ma pai qaataqu oi teeho bahe noi ata nomeho torota atimareiqi nopoke qaatakoi. Qaateqa ata ma nopo esese sama teenai oorakoi. 32 Noo ana hiibi oho nebe totaqi oi qahuranihe oi Kiristu ma oko ma boto nohoho noo bagenomanita qupadzomare.

33 Oonihe meeke apumane nookare. Nii sama niimeke korabetoraiho isakita ata niimeke kokora qidza eete noke ingonaite qaarare. Qate atahoke ao hiire, noi meenipamuke apu nomeho pesuta bageke eete qaarare.

Copyright information for `GHS