Ephesians 6

MAIMANE PAIMANE MA KHAMETOHO SINASINA

Khameto nike Dzesu Sooparake qupadzomaqi mai ma paiho noo qusubaitare, tete oio bagenoma. Hu noohota poma teei hee, Mai ma paiho dzapa qusubaitareiqi hiirorai noo oi paha ipi ma arinoma. Oonita khameto nike noo oke qusubaite tuumaqa nike ttokata qaaraquta oora ma qaara qidza khara oke saridzakoiqi hiiroraita qupadzomare.

Qate maimane nike eto khameto isakiamake pobitemi sama taramaino. Oonihe Sooparake qupadzomaqi khametoke qogo ma saga qidza hiireqa kokora eetorare, oio tete.

BAURA ABI MA MAIMANEHO SINASINA

Qate kokora abi nike maimaneho baura tatangata oorai nike Kiristuke qupadzomaqi maimane bauraho noo hiibaqu oke ququimaqi qupa teenama iso keke eetorare. Etoqa abiho penga quba eeteqi baura gimuttake eetainohe nike Kiristuho kokora abi ooqi Ohongaho dzake qusubaitorare hiireqi qupa sorangaamake baura eetorare.

Nike adzahaha naateqa hee, Abiho baura bahe Ohonga Sooparahoniqi hiire eetare. Oonita abi sutasutata oorai mae saqosaqota oorai nokoi iso keke baura qidza eete qaaqake Soopara napameho botota oho ipi ma ari paha iso keke saridzakoi.

Qateqa sama bauraho maimane nikeho noo oho qesa hiire nookare. Nikei bauraho noo noko pobi hiireqa etoqa nokoke sudzabetaino. Soopara qusunai abike idzoidzoke baatabirorai oi nokoho keke bahe nike ma napahonita qupadzomare.

QAA ABIHO ISAKITA SAMA NAPAMEKE QAASUMARE

10 Oionita qesamane dzairamane name, noo musaqi erake hiire nookare. Nike Sooparahota beedzae giima qaama beedzae ma tatanga nohoi nikeke isanatanipamuke eetakoi. 11 Ohonga qaanomaho isaki oke nike gama susupu mai eete soubireqake iibadzai qaa samaneke qogoimorai oke nikei kurebete arabidzakoi.

12 Oonihe nike qaa eetaqu oke bamu abiho isakita eetaqu. Bamu, qupiho gisi ma songena bise ma baisenomaho tupu qangai haba igabireqi ttoka abi qorobirorai. Isaki oonomaho qaake nike eete suqobidzareiqi ana hiibi. 13 Ooqaho qubake anai hee, Ohonga qaa minanomaho isaki oke nike tukuma soubiremi qaa ika ma ikanoma biranate nikeke sururu eetaqu oke nike qaupasasa gaamaqi oke suunaiteqa baura soubidzareiqi hiire.

14 Oonita sama nikeme qaasumaqi ao rike ma pobiho sasa tatanga dzaaroqa sinabidza noo meeho siihu qahitoto suutare. 15 Suutoqa hasu noo qidzaho oko sasake dzaabare.

16 Qate oho tongo neta nike ibo qanga nikemeho koo ma tanga gama arabidzareiqi ai tataumaho tepureke amatotare. 17 Amatotoqake ingonaitaquho qiba heroheroke dzamotoqa paha Sumasaho dzubeke boto dzoomare.

18 Oi dzube ape bahe Ohongaho noo. Oke hasa ma pupuke boto dzoomaqi qupi ma sau samaneke bakena geemaqi Sumasaho beedzaeta pupu dzoobire qaarare.

Oonihe puputa oko ma boto tupu minarake qupadzomaqi hiibare.
19 Oho qesa ana naamae bittatete too saqoro ao noo saridze sinabidza bamenoma oke paanaitareiqi pupu hiibare. 20 Oi qaruho nane bosabosa anai sutasutata ooraiqi bittatete noo hiibaridzoho quba pupu hiibare.

NOO QETTA MA KOKO

21 Oionita anai ikanoma oorai ma baura apeke eetorai? Oho pobike nike gama nookare hiireqi sinabidzaho noma qidza tee Tikhiku, noi iso keke Ohonga Sooparaho tuhotuho naatorai, noke ana dzoobiremi nikeho torota tuume. 22 Oi ana noke dzoobireqi hee, Nookare, nanaho noo gama hiire rerengi eete nokoho qupa ttapuitare oiqi hiiremi noi tuume.

23 Dzoobe Dzairamane, Ohonga mai ma Soopara Dzesu Kiristui nike gama nooka pobiteqi dzasa quba eeteqi hasu dzoobiremi ana nike pobi hiirenita nookare.

24 Noo oionita apenei Soopara Dzesu Kiristu ma qaraqara tatanga nohota atimorai meenipamuke noho baruna heena nikeho irita qaarare.

Anaio Pauro
Copyright information for `GHS