Luke 15

DZESUI ABIKE HOOBIRETAHO QAHURA

(Mat 18:12-14)

Oonita ttagetti apiapi kahosanoma ma kara nokoi Dzesuho noo nookareiqi baata. Baami Pariseo ma qeteqeta abi oho niqi hiireqi erake hiireta, Ae! Abirai ikake eete kahosa abi dzeimaqi nokoma ttaike patta muunorai?

Oke hiiremi Dzesui oho quba qahura erake hiireta, Nikehota abi teeho sipisipi 100 ooraimi nookami oho dzareta teei dzaetemi noi isanate 99 nokoke hoo poka rometa qaateqa tuuma temuho qirike eete saridzakoi.

Noi qiri minake eete saridzeqa qere kharupe biire qaki naate burisi eete baabakoi. Baa nagapata biranate qesa ma dzaira nome ttutuiteqa nokoke pobi hiibakoi. Maqa, naho sipisipi erai dzaetemi anai qiri minake eetoriti ao saridze oonita napai oho qaki naatare. Oke eete hiibaridzoni.

Qate Ohongaho tuputa abi 99 rike ma pobi oomi teei kahosaho neta ooqa qupa burisi eetemake oho qesa qusuho angeroi ikake eetaqu? Oi nokoi 99 nokohoke nookami isanatoraini qate teena ooqaho quba qaki ma naki minanipamu naatakoita nike naane quba naho nookami qanganataqu?

ABIHO QAHURAKE TTUMATA MOOTO HIIRETA

Dzesui hee, Paha oke atapa moninomata hiire. Noho ttuma sarara tenihota teei bamu naatemi noi ikake eetaqu bahe ao hairiamake dzongi qeereqa qiri minake eete naga sarautoqa saridzakoi. Saridzeqonoke qesama dzaira nome gama ttutuite noko pobi hiibakoi, Maqa ttuma sarara naho teei bamu naatori oke ana qiri minake eete poiqanipamu saridze. Oonita napai gama oho qaki naatareiqi hiibakoi.

10 Oonita oho qesa kahosa abi teei Ohongaho neta qupa burisi eetemi angero ma kara nokohota oho qaki minanipamu ooraridzoni oiqi hiireta.

OHONGAHO KOKORAKE DZESUI MAI MA KHAMETO ESERIHOTA MOOTOTA

11 Ma Dzesu paha hee, Abi teeho khameto eseri oota. 12 Ooqi khata sabi noi mai nome pobi hiireta, Poro tongo nane ma nakaho naataridzo oke nii ao batabiremi naka mai eetare. Hiiremi mai noi qubadzage dzapa samane batibireqi nopo moite soubireta.

13 Oonita qupi samane naataamake khata sabi ao quba samane nome ttuttuiteqi haba kharata tuumata. Tuumaqi haba ota noi munasa munasaho isakita oota. 14 Noi quba nomeke piripirima eete bamuiteta.

Qate haba ota seebe mina biranatemi abi khata noho ttidza horesa eeteta.
15 Horesa eetemi noi abi hoo kitunoma teeho torota qasa hiiremi noi noke hoo kokora eetareiqi dzoobireta. 16 Dzoobiremi tuumaqi huhu ma sasa noko hoo moiteta oohota noi teeke nome quba muunare hiiremi oho soopara nokoi qaanateta.

17 Qaanatemi noho ttidza qosu sahaubami noi hee, Iidzi. Mai nahoho kokora abi samane nokoho patta meupui ooraimi ana ikaqi hiireqi erata seebe meeorai? 18 Ana isanate qoridzeqa tuuma mai nameho torota biranate noke eraiqi hiibakoi, Mai name, anai Ohonga ma nipeho pengata kahosa bamenoma teeke eete oorai. 19 Oho quba anake khataniqi hiibaquho isakiama naate ooraihe nii nookami ana isanate niiho kokora eeteqa qeepe ma haba gattiqa saridzaqu mae? Oke hiibakoiqi hiireta.

20 Hiireqi noi qoridze tuuma qaarumuti mai nomeho dzagata biranateta. Oonihe noi sererahuke baaqomi mai ao noke moohimi baruna nohoi heme eetemi noi torouma tuumaqi khatake dzoge biire aimaqi kanabeta minake eeteta.

21 Eetemi khatai hee, O mai name, anai Ohonga ma nipeho pengata kahosa bamenoma eete ooraiho qubake bamu anake khataniqi hiiremi isanataqu.

22 Oke hiiretahe, mai burisi eete kokora abi pobi hiireta, Nii hairiamake tuuma ttoba ma sasa qidza bagenoma aima baa khata sabike dzapireqa oke sasa dzaaroqa boto nohota ringi dzoobireqa noke khataho isakinomaitare. 23 Ma burimakau khata sapurunoma oke aima dzubeteqa hoo ma patta eetemi qaki ma naki napahota biranatare. 24 Oi teeho quba bahe khata sabi nahoi bamu naateqi baataho isakita qaariti poike paha eehaha naasubi. Oiqi hiiremi nokohota qaki ma nakinoma naateta ooqi Dzesui hiireta.

25 Oonihe Pariseo basesa eetotaho qubake Dzesui ipibireqi hee, Oonihe eka bosa khatai dzoota baura eetomi khata sabi baata. Oho qubake nanei nagapa dzamoiteqi nookami gitta ma kuiho husu biranateta. 26 Oho husu biranatemi noi kokora abi teeke oho khooba qasa hiireta.

27 Hiiremi noi hee, Maa, noma gotta niihoi baami mai nipehoi noke moohimi baataamanihe eehahake oorai. Oonita mai hiiremi hoo khata sapurunoma oke dzuubetemi noho quba qaki ma naki era biranatorai. 28 Oonihe nane noo oke nookami ttidza noho qanga naatemi noi nagata peitaama naatemi mai noke ttapuitareiqi baata.

29 Oonihe nane maike hee, Nii nookare. Tii samanenipamuke ana niiho baura eete baaorai. Oonita ana niiho noo tee ma teeke basesa eetaamanihe nii meme khata gattingaqa teeke ana moitemi dzairamane namema nanai oho qaki ma naki naatarota oke ana te mooraidzarani. 30 Qate khata sabi niihoi quruma ma quba nii noke moiteta oke noi gama paimaneho neta piripirike eete bamuiteta. Bamuite qaariti baahumi nii ikake eeteqi noho quba hoo sapurunoma oke dzubetemi eranomai biranate?

31 Hiiremi mai hee, Khata qidza name, niima nakamae qupi ma sau samaneke ttaike qaabi, naho quba samane oi niihoi keke. 32 Oonita qupadzomare, noma gotta niihoi baataho neta eehaha naate baabe. Taata naatetake naka paha saridze ooraita poiqa oho qaki ma naki bodzai napamaeho irita oorai. Oiqi hiireta.

Copyright information for `GHS