Luke 21

DZESU MOOMI TARUMI PAIHO KIRIDZA BAGENOMANI

(Mar 12:41-44)

Oonita bodza teeta Dzesui nese dzoobireqi moomi abi ttuma minanomai oma nokome qonotoqi maubaho takurata biirota. Biiromi moohimi tarumi pai habana teei ota qooroqi ttimuna eserike takurata mootota.

Mootomi Dzesui hee, meenipamuke atapa habanarai takurata biire oi qesaho qonoqono gama suqobire. Oi teeho bahe qesai meupu nokometa isakiqata giimaqi qonotoraihe ataparaho paramu ao bamu naatemi qetta musaqi oke poiqa biire bamuite. Oke Dzesu hiireta.

DZERUSAREMUHO BIIRI OKE ROMA ABI RUBENGAITAROTAHO NOO

(Mat 24:1-2; Mar 13:1-2)

Qate biiri oke oma qidza dzapanoma nee ma baunomama gootota oke tumakhameto qesai moo hasa hiireta. Hiiremi Dzesui hee, Maqa oma hee ma heeta gooto baa qaimi nike moori oke gama kootoromi takoba soubidzaqu bodza ao hiiremi oorai.

BAME QESAQESAHO QAAMODZAMODZAKE DZESU HIIRETA

(Mat 24:3-14; Mar 13:3-13)

Hiiremi nokoi noke oho qasa hiireta, Banaita naname, Nii hiireho mee bodza apeta biranataqu ma oho qaamodzamodza ikanoma biranataqu?

Hiiremi noi hee, Meenipamuke qesama nikei ooqata oberama qupadzomorai oonita korabete nookare. Qesai naho dzapata baaqa hee, Oho bodza poiqanita anaio era baabe. Oke hiiremi nike eto nokoke qaupuiteqa iihaino.

Oho qesa nike noomaki uuba ma sakaba, qaa ma quba attinoma dzapa samane biranatemi etoqa oho quba ququimaino. Quba oonomai biranate qaamake kebanoke bodza oke suhe hiibakoi.

10 Hiireqi noi hee, Haba maina paina qesa qaa qogoimakoi, qesa teeta ma taanga mina biranatakoi. 11 Tuumu mina rubabetakoi, khettedza ma heme maina paina biranatakoi, seebe mina biranatakoi ma qusuta quba attinoma biranate mumure oho isaki naatakoi.

12 Oonihe oi biranataamake bosata nike naho quba baura eetoma abi qesai nike karabete bame moiteqi sinabidza guhu qesa ma sutasuta naga qesata qeema qohareta mootakoi, paha kiape ma abi qiba qesaho torota mootakoi. 13 Mootakoihe ota nike naho isere qidza hiibakoi.

14 Oho quba eto nike sauqata hee, ikanomake eete quba oonomake arabidzaquiqi hiibaino. 15 Oi bodza ooqata keke ana naamae nike noo ipi moitemi nikeho too saqobami oho nokanokai nokoke Suqobiremi noko too saa eetakoi.

16 Oonihe paha mai ma pai, noma ma nane, qesamane nikehoi nikeho isere qanga hiiremi qesa ma nikei oho quba baatakoi. 17 Oi naho dzapai nikeho irita oorakoi oho quba qesa samanei nike ibo eetakoi.

18 Oonihe Ohongaho pengata nike susupuke oorakoi. 19 Oi nike oho battigara naate qaaqa qupa khata nikeme ingonaitakoi.

DZUTA ABIHO BAME BIRANATAROTA

(Mat 24:15-21; Mar 14:19)

20 Dzesui hee, nike qaamodzamodzahoke hiire, oi raaba abike nike moomi bodza apeta nokoi qaa qogoimaqa Dzerusaremuke rome biidzaqu oio ngausa nohoho utani.

21 Oke moohiqa qesa ma nike Dzutea habana ooraqu nikemae ao sakaba tora ma tapata tuumare. Qate qesai totaqita ooraqu nikei roroko biidzainohe ao tta eete tuumare. Qate qeba nena oorai nokoi etoqa bosata nagapa ota peiteqa quba saridzareiqi hiibainohe tuuma keke eetare.

22 Oi teeho quba bahe basesa nokohoho too pasere bodza oio. Ooniqi hiire qeetemi oorai. 23 Paimane qurana ma amenana ooraqu nokoho heme minanipamu ota biranataridzo oi nagapa oho abi ipima ari oke saridzaquho bodza. 24 Bodza ota abi qesake dzubetemi bamu naatakoi qesake suutoqa haba maina painata mootakoi. Oke eeteqi Dzerusaremuke qorobire qaamake raaba abi oho qaai bamu naatakoi.

DZESU PAANA NAATARIDZOHO QAAMODZAMODZA

(Mat 24:29-31; Mar 13:24-27)

25 Dzesui hee, Bodza ota ete ma dzasidza ma ttoka ma pomatti samane oho neta mumure qesa biranatakoi, ma besaho pouma husu minanipamu hiiremi abi suusupu oho qupa muunakoi. 26 Qusuho bise ma baise rubaruba eetakoi. Eetemi quba bamenoma abiho irina biranataquho atti minanipamuke eeteqi qesai oho qupa ororo eete baatakoi.

27 Oonihe bodza oi biranatemi Abiho Isaki anai biranatemi naho beedzae ma dzapa pobi paananipamu naatakoi. 28 Oonita quba oonomaho qaamodzamodza oke nike mooqa hee, Nanai qidzanataquho bodza ao dzamonateiqi qupadzomaqi qoridzeqa Ohonga dzoobe hiibare.

QAAMODZAMODZA OKE POGARITA MOOTOTA

(Mat 24:32-35; Mar 13:28-31)

29 Oke hiireqi Dzesui qahura teeke hiireta. 30 Nike pogari ma ee qesa moohimi bittina soobaqu bodzata nike hee, Oo, ao mee eetakoiqi hiibakoi. 31 Oho qesa ana hiirori qamodzamodza oonomake nike moohiqa hee, Oo Ohongaho pobi ao biranatare eeteiqa hiibare.

32 Oi abi nagarai baate bamu naataamake qubarai gama meenoma naate soubidzakoi. Nookare. 33 Qusu ma ttokai uubakoihe naho noo oi bamu sapara naataqu.

OKO MA BOTO TUPU OKE ROIBETAREIQA BEEBE EETARE

34 Oke hiireqi noi paha hee, Nike hutingi naate oora ma qaara nikemeke iinga ma siidza ma oba tatanga ma quba samanema eto rasakiitaino. Oi nike oonoma eetemi bodza oi seike biranate abi samane ttokana ooraiho irita taataquho isakita nikeho irita eto taataino.

36 Oonita quba oonoma samane biranatare boohimi nike etoqi oho kabira naatainohe, Abiho Isaki anaho pengata qooromi isanatare hiireqi roqoroqo ma sahasahama pupu hiire qaarare. Oiqi hiireta.

37 Oi etebake Dzesui oonomake eete biiriho neta qupi samaneke sinabidza hiire qaatahe, qupibake noi tuumaqi Oriba torata mee qaata. 38 Ma iihai mootomi noi paha baaqi biirita peitemi abi samane noho torota ttutturate noho noo nooka qaata.

Copyright information for `GHS