Luke 4

DZESUI TORONA MINA SARIDZETA

(Mat 4:1-11; Mar 1:12-13)

Oonita Dzesui Dzohaneke Dzotani obata qaatemi Ohongaho Sumasai noke qooro teetemi Dzesui haba habanata biranatemi iibadzai qupi pootiho isakita noke toronaite qaami noi teqaha patta oho bodzata muunara.

Oonihe oho bodza bamu naatemi noho ttidza horesa eeteta.
Horesa eetemi Iibadzai noke hee, Nii Ohongaho khatai ooraiqako oionita oma erake teeke pobi hiiremi dzobadzoba naatare. Hiiremi Dzesui erake hiireta, Oonihe qetaqeta teei hee, Abi patta keke muunaquko oi bamu noho quba isanataqu oiqi hiireta.

Oke hiiremi Iibadzai noke tora khara teeta dzeima peiteqi haba samane oota oke hairiamake noke banaiteta. Banaisuhiqi Iibadzai eraiqi hiireta. Oho pobike gama naho botonaitemi ooraihe apeke moitaqu oke naamae. Oonita nii naho torota hasama gegema hiiremi oke ana ao niiho pobi hiibakoi. Oke hiiremi Dzesu noke erake pobi hiireta, Qate qetaqeta paha teei hee, Ohonga Soopara niimeho hasama gegema hiireqa noqaho qaruke eetorareiqi hiirorai.

Hiiremi noi paha Dzesuke dzeima Dzerusaremuta peiteqi pei Qaheuba Biiriho ttittirata mootoqi hee, Paha noorake qeetemi ooraita nookare. Hee, Ohongai angero nome pobi hiiremi eto niiho oko oma peemaitainoho qubake noko niike ingonaiteqi kharikhari eete qurataridzoni. Oke qeetemi ooraita nii qupadzomaqi ao tukuba qurateqi moorare.

12 Oonihe Dzesui noho noo ipi erake hiireta, Qate paha noorake hiiremi oorai, Nii etoqa Ohonga Soopara niimeke toronaitaino. 13 Oiqi hiiremi torona gama bamu naatemi Iibadzai isakiqata noke papateta.

DZESUI BAURA MINA NOMEKE SOHOROTA

(Mat 4:12-17; Mar 1:14-15)

14 Oionita Dzesui burisi eete Sumasaho beedzaeta Garirea habata biranateta. Biranatemi abi oho totaqina qaata nokoi noho pobi nooka soubireta. 15 Qate noi guhu qesaqesa nokohota dzuubaqi nokoke tete banaite qaami noko gama susupu oho hasa hiireta.

NADZARETTE NAGAPA ABI DZESUKE BASESA EETETA

(Mat 13:53-58; Mar 6:1-6)

16 Oonita noi nagapa khooba nome Nadzarette ota peiteqi dzumata poma nometa sinabidza isaitareiqi qoorota. 17 Qooromi noko noke too abi Dzeseaho gee noke moitemi noi takomaqi qetaqetaho tete erake saridzeta.

18 Hee, Sooparaho Sumasai naho irita oorai oi teeho bahe noi anake ao poro qerenomaiteqi hiiremi ana abi habanake isere qidza hiiremi meupu saridzakoi, sutasuta abike saqobakoi, nese khabanomake nesenomaitakoi, qorobiremi ooraike ana qusubaitakoi. Oke eeteqi ana Soopara napameho baruna heenaho bodza paanaitakoi.

19 Ooqaho isakita Dzesui isaite qaasuhiqi gee saaroqi oke oho soopara moiteqi habeseta. 20 Habesemi abi guhu oona oota nokoi gama roqobete noke rittabetota.

21 Rittabetemi noi sohoroqi noko pobi hiireta, Sinabidza erana isaitemi toma nikehota taate oi poiqanipamu meenoma naasubi. 22 Hiiremi noo bagenoma noho toota qurateta oke noko gama nookatahe iiha dzoobireqi hee, Noi Dzosepeho khatanita noi ikanomake eete oke hiire?

23 Hiiremi noi nokoho ipi erake hiireta, Meenipamuke nike anake pobi hiireqa hee, Nana nookami nii Kapanao nagapata baura bamenoma eeteta oho qesa nagapa khooba niime erata nanaho quba eetare. Oiqi nike hiibakoihe ipita nike anake bisi naate totoho eranomata ana pobi hiibakoi, Ttotta nii isanate sama niime qidzaitare oiqi nike hiibakoi.

24 Hiireqi noi hee, oi teeho quba bahe too abiho nooke haba mainaho abi isanate nookakoihe too abi teei nagapa khooba nometa hiiremi oho abi bamu qaupuitaqu oke ana bamu nike ikobetaqu.

25 Noo meenipamu erake ana nike pobi hiire nookare. Eriaho bodza agobata tii tapari ma teeho totaqita quui taataama naatemi ttoka minata seebe ttidza makanomai qaami Eriaho patta bamu naatemi ttarumi paimane samanei Isirae habata ooqi noke tuuhobarotahe Ohongai noho pati qohatareiqi ttarumi nokeho teeta dzoobiremi qidzanatetani mae? 26 Oi bamu, noi Isiraeho ttarumi paimane nikehoke potti biireqi Eriake raaba abiho ttarumi pai qee Sittona habaho nagapa Sareta ota dzoobiremi tuumaqi qidzanateta.

27 Ma paha too abi Eriaho bodza agobata Isiraeho abi pottomunoma samanei qaatanihe nokohota Ohongai teqaha teeke qidzaitaranihe raaba abi Naema Siria habaho abi mina noqake qidzaiteta, oonita nike khooba oke qupadzomare.

28 Oke Dzesu hiiremi sinabidzaho guhuna oota nokoi nookami nokoho humamutu biranateta. 29 Biranatemi nokoi ao qori noke nagapata hotou biireqi dzeima nagapa qeba nenaho tora ma tapata noke teetareiqi dzoobidzarota. 30 Oonihe ikanomake eeteqi noi nokoho bisata dzaake tuumata.

DZESUI KAPANAO NAGAPATA SONGENAKE HOTOU BIIRETA

(Mar 1:21-28)

31 Oonita noi qurateqi Garirea ttuho nagapa Kapanaota biranate dzuma qesaqesaho isakita abi nokoke banaitota. 32 Oonihe noho beedzae mainanita noi nokoke noo banaitemi abi roqobeta minake eeteta.

33 Qate sinabidza guhu nokohota abi songena ngiinginoma teei oota noi sokateqi eraiqi hiireta. 34 Ae! Dzesu Nadzaretteho nena, nii baami songena nanai ikabetaqu? Nii Ohongaho qaheubananike ana gesinanita nii ao nanake ngausa eetare baabe mae?

35 Hiiremi Dzesui noke qamuni hiireqi hee, Too niime pati suutoqa abi oho neta tta eetare. Hiiremi songena noi abi oke minaraho bisata ai biiretahe noke sesero eetaamake ao biiranate tuumata. 36 Tuumami noko gama hasaqu eeteqi qesa pobipobi hiireta, Abirai maikhataho isakita hiiremi songenai ao hairiamake biranate tuume! 37 Oio ikanoma? Noo oke hiiremi oho pobi ao haba oke igabireta.

DZESUI PETOROHO MOTAMI QIDZAITETA

(Mat 8:14-15; Mar 1:29-31)

38 Qate Dzesui baura oke eeteqi qoridze sinabidza guhu oke qaateqi Siimo Peetoroho nagata peiteta. Qate Siimoho motami humamutu minake eete oomi nokoi oke Dzesu pobi hiireta. 39 Pobi hiiremi noi noho irita baura eete humamutu oke qamuni hiiremi oi ao bamu naateta. Bamu naatemi noi hairiamake qoridzeqi nokoke kokora eeteta.

DZESUI ABI HEMENOMA SAMANEKE QIDZAITETA

(Mat 8:16-17; Mar 1:32-34)

40 Oonihe ete biidzaamake heme ma bamenoma samanenipamuke abi noho torota dzeima baami noi boto nome nokoho irita mootoqi qidzaiteta. 41 Qidzaitemi songena samane areare hiireqi hee, Ae, nii Ohongaho Khataniqi hiireta. Hiiremi noi moomi noko ao hee, Kiristu oi ooniqi hiiremi noi nokoho noo tete siireqi qamuni hiireta.

DZESU HABA OGAMAQI SINABIDZA HIIRETA

(Mar 1:35-39)

42 Qate iihai mootomi Dzesui nagapa oke qaateqi haba habana teeta tuumata. Tuumami abi samane noho qiri eete saridzeqi hee, Eto nanake qaate tuumaino oiqi hiireta.

43 Hiiremi noi hee, Oonihe anai nagapa qesa samaneta Ohongaho noo ma pobi hiire soubidzareiqi noi anake dzoobiremi baatanita qaataquho tete bamu. 44 Oke hiireqi noi tuumaqi Dzutea habaho sinabidza guhu samaneta dzuubaqi ota sinabidza hiire qaata.

Copyright information for `GHS