Mark 13

ABI DZERUSAREMU NGAUSA EETAROTAHO NOO DZESU HIIRETA

(Mat 24:1-2; Ruk 21:5-6)

Oonita Dzesui Ohongaho biiri qaasuhimi tumakhameto nohota teei noke hee, Banaita name, oma qidzama noko biiri mina erake gootomi ooraike nii moorare. Uububuu!

Hiiremi Dzesui erake hiireta, Naga mimi nii moo hasa hiire Mae? Nookao, naga oke gootoqi oma qesa hee ma heeta mooto soubireta oke abi qesa paha aima biire bamuitemake naga oi ngaura naatakoi, oke hiireta.

UUBA MA SAKABA SOHOBAROTAHO NOO

(Mat 24:3-14; Ruk 21:7-19)

Qate Dzesu ipita Oriba torata habese biiri dzaga bobotomi Peetoro ma Dzakopo ma Dzohane ma Attereo nokoi seiqake noke oho noo quba qasa hiireta, Quba samane oi bodza apeta biranataqu? Ma oi biranate soubidzaquho qamodzamodza ikanoma biranataqu?

Hiiremi Dzesu oke rerengi eeteqi hiireta, Teei eto nikeke ikobetainoho quba bakena geema qaarare. Oi abi samanei dzapa nahota baaqi hee, Anai Kiristu oniqi hiireqa abi samaneke ikobetakoi.

Qate qaa biranataquho noo ma qaaho qamodzamodza oho noo samaneke nike nookami oi gama biranatakoi. Oonihe, oho ipi uhubaamake qaama nike etoqa oho attike eetaino. Oi abi tupu maina paina ma haba ma nagapa maina paina oho abi qesa koo ma taanga eetorakoi. Ma haba qesa ota tumu samane biranate qaarakoi. Paha seebe minai biranatakoi. Oonihe, quba oi gama heme ma bameho sohosoho kekenita minanatakoi.

Hiireqi Dzesui hee, Nike korabete qupadzoma qaarare. Nokoi nike batabidzareiqi noo ma qaata mootakoi, ma sinabidza guhuta nokoi nike buribaroke teetakoi. Ma nokoi nikeke ttoka ma habaho soopara ma abi qiba samaneho pengata mootomi nike ota naho khooba hiire paanaitakoi. 10 Oonihe, nagapa samaneho abiho torota sinabidza erake hiibaridzoni, qaataquho tete baamu.

11 Ma noko nikeke toronaite batabidzareiqi mootoma, nike etoqa bosata hee, Napai ikaqi hiibaquiqi hiibaino. Oi nikeqeke bamu hiibaquhe, Qaheuba Sumasai hiibakoi. Oonita Qaheuba Sumasai bodza ooqata nike pobi hiibaqu noo teena oke nike nokoke pobi hiibare.

12 Oi nane teei noma nomeke baataquho quba mootakoi. Ma mai teei khata nomeke oho isakita mootakoi. Ma khameto oho qesa maimane paimane nokomeho ibo eeteqi nokoke teete baataquho isakita mootakoi. 13 Oi nike naho dzairamane oomi abi samane nikeke ibo eetakoi. Obete ape ma apei peperataamake qaaraqu nokoke Ohonga ingonaitakoi. Oiqi Dzesui hiireta.

ABI HEME MA BAME MINA SARIDZAROTAHO NOO

(Mat 24:15-28; Ruk 21:20-24)

14 Hiireqi Dzesui hee, Qate, isaita abi, nike qupadzomare, quba peranomake biirita upubiremake rubenga biranatemi nike mooraqu, oho bodzata apenei Dzutea habata ooraqu nokomae ao sakabaqi torata tuumare.

15 Nookare. Teei naga totaqita ooqa eto totaqi temuta qeemaqa quba qesa aimainohe, ao sakaba tuumare. 16 Mae teei dzoota ooqa eto paha burisi eete nagata peite ttoba ma sasa nomeke aimainohe, ao sakabare!

17 Ma bodza ota khameto qurana ma amenana ooraiho paimane, nokohota bame minanipamu biranatakoi. 18 Oonihe, quba oi tamaho bodzata biranatainoho quba pupu hiibare. 19 Oi Ohongai khoobanipamuta quba korabetemi uuba ma sakaba sohoroqi biranate baaqoraihe, ipita quba bamenomanipamu biranatakoi.

20 Ma Ohonga Soopara bodza oke hoteitaama naatapuko abi ma quba samane oi baamunipamu naatarori. Obete Ohongai qesa dzapaqi uhutota noi nokoho quba dzasa eeteqa bodza oke hoteitakoi.

21 Oonihe, bodza ota teei hee, Moorare, Kiristui erata ooraiqi hiibaqu, mae hee, Moorare, Kiristui ota ooraiqi hiibaqu, hiiremi nike etoqa oho noo nookaino! 22 Kiristu oberaobera ma too abi oberaobera samanei biranateqa Ohonga abi qesa uhutotake nokoi mainata dzeimare hiireqi mumure ma obaoba obera samaneke mootakoi.

Aoke ana nike quba samane eraho pobike hiiremi oorai oonita nike ao bakena geema qaarare. Oiqi hiireta.

QUBA ATTINOMA BIRANATE SOUBIREMAKE DZESU BIRANATAKOI

(Mat 24:29-31; Ruk 21:25-28)

24 Hiireqi Dzesui hee, Obete uuba ma sakaba oho totaqita qusuho ete qupi sooromake dzasidza baibudzaama naatemi, 25 taama qusuta uuba perebami qusuho beedzae ma tatanga gama rubabetakoi.

26 Rubabetemi anai Abiho Isaki ooqi bodza ota peretabita beedzae ma koina minama biranahimi noko moorakoi. 27 Ana biranateqa angero nameke dzoobiremi tuumaqa abi dzapa hiiretake nokoi totaqi ma totaqi, qusu ma habaho moira neta ttuttuitakoi. Oiqi hiireta.

ABI BODZA RUUMENIHE DZESU OKE DZUNA EETA MOOTOTA

(Mat 24:32-35; Ruk 21:29-33)

28 Hiireqi Dzesui hee, Qate ee dzuhano qahurake nike nooka qupadzomare. Sama nohoi kebakeba naateqi sumana usaqe teetemi nike hee, Tii bodza dzomonoke ooraiqi hiirorai. 29 Oho qesa quba samane ana hiire oi biranahima nike mooqake hee, Oi dzamoqa naasubiqi ao naga pouqata ooraiqi hiibare.

30 Dzuta abi nagarai bamu naataamake ooraquta quba oi gama biranatakoi, oke ana meeke nike pobi hiire. 31 Qusu ma ttoka oi meeke uubakoi oonihe naho noo oi bamu uubaqu. Oiqi hiireta.

NAGAHO MAIKHATA BURISI EETARIDZOHO QAHURA

(Mat 24:36-44; Ruk 17:26-30, 34-36)

32 Hiireqi Dzesui hee, Qate, bodza ma sau oohoke abi oni mae qusuho angeroni mae Khata ana, napai gama ruumenihe Mai teenai oho gesina. 33 Oonita biranataqu bodza nike ruume naateqi roqoroqo ma sahasahama qaarare.

34 Oho tete erake eete oorai. Naga teeho maikhatai naga nome qaasuqa kokora abi qesa nomeke baura pattabete moiteqi naga sooparake hee, Nii bakena geema qaarareiqi hiireqi haba kharata tuumami, 35 nike qupadzomami nagaho maikhata paha burisi eete baabaqu, oi surenani, mae saubaponi, mae iihai dzuridzarini, mae saunabake baabaqu? Oho bodzake nike ruumenita bakena geemorare.

36 Oi nike eto meeqomi noi bukhittidzake baaqa nike oonomake moorainoho quba bakena geema qaarare. 37 Qateqa anai nike pobi hiibi noo teena oke ana minarake pobi hiire oonita nookao, nike gama iso keke bakena geema qaarare, oke Dzesu hiireta.

Copyright information for `GHS