Jude 1

Na Yut milere Yesu Kirisito nil konagi yal na mile Yemis kebin miliwe. God, “Na duulan bilana wo,” di gala di i tongure milere, te Abe God den miriin i ibal kobe tongure mile pai erere, te Yesu Kirisito kenin ere i tongure milinga, na ka minin ganin i, bile i ibalin kobe i teiwe.

Copyright information for `GVF