Judges 14

ወወረደ ፡ ሶምሶን ፡ ውስተ ፡ ተምናታ ፡ ወርእየ ፡ ብእሲተ ፡ በተምናታ ፡ እምነ ፡ አዋልደ ፡ አሎፍል ፡ ወአደመቶ ፡ ቅድሜሁ ። ወዐርገ ፡ ወነገሮሙ ፡ ለአቡሁ ፡ ወለእሙ ፡ ወይቤሎሙ ፡ ርኢኩ ፡ ብእሲተ ፡ በተምናታ ፡ እምነ ፡ አዋልደ ፡ አሎፍል ፡ ወይእዜኒ ፡ ንሥእዋ ፡ ሊተ ፡ ብእሲተ ። ወይቤልዎ ፡ አቡሁ ፡ ወእሙ ፡ ቦኑ ፡ አልቦ ፡ እምነ ፡ አዋልደ ፡ አኀዊከ ፡ ወበውስተ ፡ ኵሉ ፡ ሕዝብየ ፡ ብእሲተ ፡ ከመ ፡ ትሑር ፡ አንተ ፡ ወትንሣእ ፡ ብእሲተ ፡ እምነ ፡ አዋልደ ፡ አሎፍል ፡ ቈላፍያን ፡ ወይቤሎ ፡ ሶምሶን ፡ ለአቡሁ ፡ ኪያሃ ፡ ዳእሙ ፡ ንሥኡ ፡ ሊተ ፡ እስመ ፡ አደመተኒ ፡ ውስተ ፡ አዕይንትየ ። ወኢያእመሩ ፡ አቡሁ ፡ ወእሙ ፡ ከመ ፡ እምኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውእቱ ፡ እስመ ፡ በቀለ ፡ ይፈቅድ ፡ ውእቱ ፡ እምነ ፡ አሎፍል ፡ ወበእማንቱ ፡ መዋዕል ፡ አሎፍል ፡ ይቀንይዎሙ ፡ ለእስራኤል ። ወወረደ ፡ ሶምሶን ፡ ወአቡሁ ፡ ወእሙ ፡ ውስተ ፡ ተምናታ ፡ ወተግሕሠ ፡ ውስተ ፡ ዐጸደ ፡ ወይን ፡ ዘተምናታ ፡ ወናሁ ፡ አንበሳ ፡ ተቀበሎ ፡ እንዘ ፡ ይጥሕር ። ወመጽአ ፡ ላዕሌሁ ፡ መንፈሰ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወነፅኆ ፡ ከመ ፡ ዘይነፅኅ ፡ ማሕሥአ ፡ ጠሊ ፡ ወከመ ፡ ወኢምንተ ፡ ኮነ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ወኢያይድዐ ፡ ለአቡሁ ፡ ወለእሙ ፡ ዘገብረ ። ወዐርጉ ፡ ወተናገሩ ፡ [በእንተ ፡ ብእሲት ፡] ወአደመቶ ፡ ቅድሜሁ ፡ ለሶምሶን ። ወተመይጠ ፡ እምድኅረ ፡ መዋዕል ፡ ከመ ፡ ይንሥኣ ፡ ወተግሕሠ ፡ ከመ ፡ ይርአዮ ፡ ለዝክቱ ፡ በድነ ፡ አንበሳ ፡ ወናሁ ፡ ንህብ ፡ ውስተ ፡ አፉሁ ፡ ለውእቱ ፡ አንበሳ ፡ ኀደረ ፡ ወቦ ፡ መዓረ ። ወነሥኦ ፡ ወበልዐ ፡ ወሖረ ፡ እንዘ ፡ ይበልዕ ፡ ወበጽሐ ፡ ኀበ ፡ አቡሁ ፡ ወእሙ ፡ ወወሀቦሙ ፡ ወበልዑ ፡ ወኢያይድዖሙ ፡ ከመ ፡ እምነ ፡ አፈ ፡ አንበሳ ፡ አውፅኦ ፡ ለውእቱ ፡ መዓር ። 10 ወወረደ ፡ አቡሁ ፡ ኀበ ፡ ይእቲ ፡ ብእሲት ፡ ወነበረ ፡ ህየ ፡ ሶምሶን ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ፡ እስመ ፡ ከማሁ ፡ ይነብሩ ፡ ወራዙት ። 11 ወእምዝ ፡ ሶበ ፡ ፈርህዎ ፡ ሤሙ ፡ ላዕሌሁ ፡ ካልኣነ ፡ ሠላሳ ፡ ወነበሩ ፡ ምስሌሁ ። 12 ወይቤሎሙ ፡ ሶምሶን ፡ እሜስል ፡ ለክሙ ፡ አምሳለ ፡ ወእመ ፡ አይዳዕክሙኒ ፡ አምሳልየ ፡ በእላንቱ ፡ ሰቡዕ ፡ መዋዕል ፡ ዘበዓል ፡ ወረከብክሙ ፡ እሁበክሙ ፡ ፴ሰንዱናተ ፡ ወ፴አልባሰ ። 13 ወእመሰ ፡ ስእንክሙ ፡ አይድዖትየ ፡ ትሁቡኒ ፡ አንትሙ ፡ ሊተ ፡ ፴ሰንዱናተ ፡ ወ፴አልባሰ ፡ ወይቤልዎ ፡ ምስል ፡ አምሳሊከ ፡ ወንስማዕ ። 14 ወይቤሎሙ ፡ እምነ ፡ በላዒ ፡ ወፅአ ፡ መብልዕ ፡ ወእምነ ፡ ጽኑዕ ፡ ወጽአ ፡ ጥዑም ፡ ወስእኑ ፡ አይድዖቶ ፡ አምሳሊሁ ፡ እስከ ፡ ሠሉስ ፡ መዋዕል ። 15 ወእምዝ ፡ አመ ፡ ራብዕት ፡ ዕለት ፡ ይቤልዋ ፡ ለብእሲተ ፡ ሶምሶን ፡ አስፍጥዮ ፡ ለምትኪ ፡ ወይንግርኪ ፡ አምሳሊሁ ፡ ከመ ፡ ኢናውዒክሙ ፡ በእሳት ፡ ለኪ ፡ ወለቤተ ፡ አቡኪ ፡ አው ፡ ከመ ፡ ታንድዩነኑ ፡ ጸዋዕክሙነ ። 16 ወበከየት ፡ ላዕሌሁ ፡ ብእሲቱ ፡ ለሶምሶን ፡ ወትቤሎ ፡ ጸላእከኒ ፡ ወአታፈቅረኒ ፡ እስመ ፡ አምሳሊከ ፡ ዘመሰልከ ፡ ለደቂቀ ፡ ሕዝብየ ፡ ኢነገርከኒ ፡ ሊተ ፡ ወይቤላ ፡ ሶምሶን ፡ ናሁ ፡ ለአቡየ ፡ ወለእምየ ፡ ኢነገርክዎሙ ፡ ለኪኑ ፡ እንከ ፡ እንግርኪ ። 17 ወበከየት ፡ ላዕሌሁ ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ፡ ዘበዓል ፡ ወእምዝ ፡ አመ ፡ ሳብዕት ፡ ዕለት ፡ ነገራ ፡ ሶበ ፡ አስርሐቶ ፡ ወአይድዐቶሙ ፡ ለደቂቀ ፡ ሕዝባ ። 18 ወይቤልዎ ፡ እሙንቱ ፡ ዕደው ፡ አመ ፡ ሳብዕት ፡ ዕለት ፡ እንበለ ፡ ትዕረብ ፡ ፀሐይ ፡ ምንት ፡ ይጥዕም ፡ እምነ ፡ መዓር ፡ ወምንት ፡ ይጸንዕ ፡ እምነ ፡ አንበሳ ፡ ወይቤሎሙ ፡ ሶምሶን ፡ ሶበ ፡ ኢያስራሕክምዋ ፡ ለእጐልትየ ፡ እምኢረከብክምዋ ፡ ለአምሳልየ ። 19 ወመጽአ ፡ መንፈሰ ፡ እግዚአብሔር ፡ [ላዕሌሁ ፡] ወወረደ ፡ ውስተ ፡ ኦስቀሎና ፡ ወቀተለ ፡ ፴ብእሴ ፡ ወሠለቦሙ ፡ አልባሲሆሙ ፡ ወወሀቦሙ ፡ ለእለ ፡ አይድዕዎ ፡ አምሳሊሁ ፡ ወተምዕዐ ፡ መዐተ ፡ ሶምሶን ፡ ወአተወ ፡ ቤተ ፡ አቡሁ ። 20 ወነበረት ፡ ብእሲተ ፡ ሶምሶን ፡ ምስለ ፡ መጋቤ ፡ መርዓሁ ፡ ካልኡ ።
Copyright information for Geez