Leviticus 10

ወነሥኡ ፡ ደቂቀ ፡ አሮን ፡ ናዳብ ፡ ወአቢዩድ ፡ አሐዱ ፡ አሐዱ ፡ ማዕጠንቶ ፡ ወወደዩ ፡ ውስቴቶን ፡ እሳተ ፡ ወወደዩ ፡ ውስቴቶን ፡ ዕጣነ ፡ ወአምጽኡ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ እሳተ ፡ ዘእምባዕድ ፡ ዘኢአዘዞሙ ፡ እግዚአብሔር ። ወወፅአት ፡ እሳት ፡ እምኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወበልዐቶሙ ፡ ወሞቱ ፡ በቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። ወይቤሎ ፡ ሙሴ ፡ ለአሮን ፡ ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ዘይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ በእለ ፡ ይቀርቡኒ ፡ እትቄደስ ፡ ወበኵሉ ፡ ተዓይን ፡ እሴባሕ ፡ ወደንገፀ ፡ አሮን ። ወጸውዖሙ ፡ ሙሴ ፡ ለሚሳዴ ፡ ወለኤሊሳፈን ፡ ደቂቀ ፡ ኦዚሔል ፡ ደቂቀ ፡ እኁሁ ፡ ለአበ ፡ አሮን ፡ ወይቤሎሙ ፡ ሑሩ ፡ ንሥኡ ፡ አኀዊክሙ ፡ እምቅድመ ፡ ቅዱሳን ፡ ወአውፅእዎሙ ፡ አፍአ ፡ እምትዕይንት ። ወቦኡ ፡ ወአውፅእዎሙ ፡ በአልባሲሆሙ ፡ አፍአ ፡ እምትዕይንት ፡ በከመ ፡ ይቤሎሙ ፡ ሙሴ ። ወይቤሎሙ ፡ ሙሴ ፡ ለአሮን ፡ ወለእልዓዛር ፡ ወለይታመር ፡ ደቂቁ ፡ ርእሰክሙ ፡ ኢትቅርፁ ፡ ወአልባሲክሙኒ ፡ ኢትሥጥጡ ፡ ከመ ፡ ኢትሙቱ ፡ ወኢይኩን ፡ መንሱት ፡ ላዕለ ፡ ኵሉ ፡ ተዓይን ፤ አኀዊክሙሰ ፡ ኵሉ ፡ ቤተ ፡ እስራኤል ፡ ውእቱ ፡ [ይብክ]ይዎሙ ፡ ለእለ ፡ ውዕዩ ፡ እለ ፡ አውዐዮሙ ፡ እግዚአብሔር ። ወእምኆኅተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ ኢትፃኡ ፡ ከመ ፡ ኢትሙቱ ፡ እስመ ፡ ቅብእ ፡ ዘይቀብኡ ፡ ዘእግዚአብሔር ፡ ላዕሌክሙ ፡ ሀለወ ፡ ወገብሩ ፡ በከመ ፡ ይቤሎሙ ፡ ሙሴ ። ወነበቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለአሮን ፡ ወይቤሎ ፤ ወይነ ፡ ወሜሰ ፡ ኢትስተዩ ፡ አንተ ፡ ወደቂቅከ ፡ ምስሌከ ፡ ሶበ ፡ ትበውኡ ፡ ውስተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ አው ፡ ሶበ ፡ ትበውኡ ፡ ኀበ ፡ ምሥዋዕ ፡ ወኢትመውቱ ፡ ሕግ ፡ ዘለዓለም ፡ በመዋዕሊክሙ ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ፤ 10 ዘቦቱ ፡ ይትፈለጥ ፡ ማእከለ ፡ ቅዱሳን ፡ ወማእከለ ፡ ርኩሳን ፡ ወማእከለ ፡ ንጹሓን ፡ ወማእከለ ፡ እለ ፡ ኢኮኑ ፡ ንጹሓነ ። 11 ወትሜህሮሙ ፡ ለደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ ኵሎ ፡ ሕገ ፡ ዘነገሮሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ በእደ ፡ ሙሴ ። 12 ወይቤሎሙ ፡ ሙሴ ፡ ለአሮን ፡ ወለእልዓዛር ፡ ወለይታማር ፡ ደቂቁ ፡ እለ ፡ ተርፉ ፡ ንሥኡ ፡ መሥዋዕተ ፡ ዘተርፈ ፡ እምቍርባኑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወብልዑ ፡ ናእተ ፡ በኀበ ፡ ምሥዋዕ ፡ ቅዱስ ፡ ለቅዱሳን ፡ ውእቱ ። 13 እስመ ፡ ሕግከ ፡ ውእቱ ፡ ለከ ፡ ወሕጎሙ ፡ ውእቱ ፡ ለደቂቅከ ፡ እምነ ፡ መሥዋዕቱ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እስመ ፡ ከማሁ ፡ አዘዘኒ ፡ እግዚአብሔር ። 14 ወተላዐኒ ፡ ዘመባእ ፡ ወአገዳኒ ፡ ዘመበእ ፡ ትበልዑ ፡ በመካን ፡ ቅዱስ ፡ አንተ ፡ ወደቂቅከ ፡ ወቤትከ ፡ ምስሌከ ፤ ሕግከ ፡ ውእቱ ፡ ለከ ፡ ወሕጎሙ ፡ ውእቱ ፡ ለደቂቅከ ፡ ዘተውህበ ፡ ለክሙ ፡ እምውስተ ፡ መሥዋዕተ ፡ መድኀኒት ፡ ዘደቂቀ ፡ እስራኤል ። 15 አገደ ፡ ዘመባእ ፡ ወተላዕ ፡ ዘይፈልጡ ፡ ውስተ ፡ መሥዋዕት ፡ ዘሥብሕ ፡ ያመጽእዎ ፡ ፈሊጦሙ ፡ ወይፈልጥዎ ፡ በቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይኩንከ ፡ ለከ ፡ ወለደቂቅከ ፡ ምስሌከ ፡ ሕግ ፡ ዘለዓለም ፡ በከመ ፡ አዘዞ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ። 16 ወኀሠሦ ፡ ሙሴ ፡ ለሐርጌ ፡ ዘበእንተ ፡ ኀጢአት ፡ ወሶበ ፡ የኀሥሥ ፡ በዘ ፡ ወድአ ፡ ውዕየ ፡ ወተምዕዐ ፡ ሙሴ ፡ ዲበ ፡ እልዓዛር ፡ ወይታመር ፡ ደቂቁ ፡ ለአሮን ፡ እለ ፡ ተርፉ ። 17 ወይቤሎሙ ፡ ለምንት ፡ ኢበላዕክሙ ፡ ዘበእንተ ፡ ኀጢአት ፡ በመካን ፡ ቅዱስ ፡ እስመ ፡ ቅዱስ ፡ ለቅዱሳን ፡ ውእቱ ፡ ወወሀበክሙ ፡ ዘንተ ፡ ትብልዑ ፡ ከመ ፡ ትኅድጉ ፡ ኀጢአተ ፡ ትዕይንት ፡ ወታስተስርዩ ፡ ሎሙ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 18 እስመ ፡ [ለዘኢ]ቦአ ፡ ደሙ ፡ ውስተ ፡ ቅድሳት ፡ በቅድሜሁ ፡ በውስ[ጥ] ፡ ትበልዕዎ ፡ በመካን ፡ ቅዱስ ፡ በከመ ፡ ተአዘዝኩ ። 19 ወተናገሮ ፡ አሮን ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሎ ፡ ሶበ ፡ ዮም ፡ አመ ፡ ቀደሱ ፡ ዘበእንተ ፡ ኀጢአቶሙ ፡ ወመሥዋዕቶሙኒ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዛቲ ፡ ረከበተኒ ፡ ዮጊ ፡ ኢኮነ ፡ ሠና[የ] ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ እብላዕ ፡ ዘበእንተ ፡ ኀጢአት ። 20 ወሰምዐ ፡ ሙሴ ፡ ወአደሞ ።
Copyright information for Geez