Leviticus 18

ወነበቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሎ ፤ ንግሮሙ ፡ ለደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ ወበሎሙ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ። ወበከመ ፡ ምግባሮሙ ፡ ለምድረ ፡ ግብጽ ፡ ኢትግበሩ ፡ ዘኀበ ፡ ነበርክሙ ፡ ወበከመ ፡ ምግባሮሙ ፡ ለምድረ ፡ ከናአን ፡ ኀበ ፡ አነ ፡ አበውአክሙ ፡ ህየ ፡ ኢትግበሩ ፡ ወኢትሑሩ ፡ በሕጎሙ ። ኵነኔ ፡ ዚአየ ፡ ግበሩ ፡ ወትእዛዝየ ፡ ዕቀቡ ፡ ወቦቱ ፡ ሑሩ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ። ዕቀቡ ፡ ትእዛዝየ ፡ ወኵሎ ፡ ኵነኔየ ፡ ወግበርዎ ፡ እስመ ፡ ዘገብሮ ፡ ሰብእ ፡ የሐዩ ፡ ቦቱ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ። ብእሲ ፡ ብእሲ ፡ ኀበ ፡ ኵሉ ፡ ሰብኡ ፡ ወሥጋሁ ፡ ዘይከውን ፡ ኢይባእ ፡ ይክሥት ፡ ኀፍረቶ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ። ኀፍረተ ፡ አቡከ ፡ ወኀፍረተ ፡ እምከ ፡ ኢትክሥት ፡ እስመ ፡ እምከ ፡ ይእቲ ፡ ኢትክሥት ፡ ኀፍረታ ። ኀፍረተ ፡ ብእሲተ ፡ አቡከ ፡ ኢትክሥት ፡ እስመ ፡ ኀፍረተ ፡ አቡከ ፡ ውእቱ ። ኀፍረተ ፡ እኅትከ ፡ እንተ ፡ እምነ ፡ አቡከ ፡ አው ፡ እምነ ፡ እምከ ፡ ኢትክሥት ፡ ወእመኒ ፡ እንተ ፡ በአፍአ ፡ ተወልደት ፡ ሎቱ ፡ ወእመኒ ፡ እንተ ፡ እምአዝማዲከ ፡ ይእቲ ፡ ኢትክሥት ፡ ኀፍረታ ። 10 ኀፍረተ ፡ ወለተ ፡ ወልድከ ፡ አው ፡ ወለተ ፡ ወለትከ ፡ ኢትክሥት ፡ ኀፍረቶን ፡ እስመ ፡ ኀፍረትከ ፡ ውእቱ ። 11 ኀፍረተ ፡ ወለተ ፡ ብእሲተ ፡ አቡከ ፡ ኢትክሥት ፡ እስመ ፡ እኅትከ ፡ ወለተ ፡ እምከ ፡ ይእቲ ፡ ወኢትክሥት ፡ ኀፍረታ ። 12 ኀፍረተ ፡ እኅተ ፡ አቡከ ፡ ኢትክሥት ፡ እስመ ፡ ቤተ ፡ አቡከ ፡ ይእቲ ። 13 ኀፍረተ ፡ እኅተ ፡ እምከ ፡ ኢትክሥት ፡ እስመ ፡ ቤተ ፡ እምከ ፡ ይእቲ ። 14 ኀፍረተ ፡ ብእሲተ ፡ እኁሁ ፡ ለአቡከ ፡ ኢትክሥት ፡ እስመ ፡ ዘመድከ ፡ ይእቲ ። 15 ኀፍረተ ፡ ብእሲተ ፡ ወልድከ ፡ ኢትክሥት ። 16 ኀፍረተ ፡ ብእሲተ ፡ እኁከ ፡ ኢትክሥት ፡ ኀፍረተ ፡ እኅትከ ፡ ውእቱ ። 17 ኀፍረተ ፡ ብእሲት ፡ ምስለ ፡ ወለታ ፡ ኢትክሥት ፡ ወኢዘወለተ ፡ ወልዳ ፡ ወኢዘወለተ ፡ ወለታ ፡ ኢትግበር ፡ ከመ ፡ ትክሥት ፡ ኀፍረቶን ፡ እስመ ፡ ቤትከ ፡ ውእቶን ፡ ወኀጢአት ፡ ውእቱ ። 18 ወብእሲተ ፡ ምስለ ፡ እኅታ ፡ ኢታውስብ ፡ ከመ ፡ ታስተቃንኦን ፡ ወከመ ፡ ትክሥት ፡ ኀፍረቶን ፡ ዘዛቲኒ ፡ ወዘእንታክቲኒ ፡ እንዘ ፡ ዓዲሃ ፡ ሕያውት ፡ ይእቲ ። 19 ወኀበ ፡ ብእሱት ፡ ትክት ፡ ኢትባእ ፡ እንበለ ፡ ትንጻሕ ፡ ከመ ፡ ትክሥት ፡ ኀፍረታ ፡ እንዘ ፡ ዓዲሃ ፡ ርኵስት ፡ ይእቲ ። 20 ወኢትባእ ፡ ኀበ ፡ ብእሲተ ፡ ካልእከ ፡ ከመ ፡ ትስክብ ፡ ምስሌሃ ፡ ወኢትዝራእ ፡ ዘርአከ ፡ ላዕሌሃ ። 21 ወኢታስተፅምድ ፡ መልአከ ፡ ውሉደከ ፡ ከመ ፡ ኢታርኵስ ፡ ስሞ ፡ ለቅዱስ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ። 22 ወምስለ ፡ ተባዕት ፡ ኢትስክብ ፡ ከመ ፡ ምስለ ፡ አንስት ፡ እስመ ፡ ርኩስ ፡ ውእቱ ። 23 ወኢትሑር ፡ ላዕለ ፡ እንስሳ ፡ ወኢትስክብ ፡ ከመ ፡ ታውፅእ ፡ ዘርአከ ፡ ላዕሌሁ ፡ ከመ ፡ ትርኰስ ፡ ቦቱ ፡ ወብእሲትኒ ፡ ኢተሑር ፡ ኀበ ፡ እንስሳ ፡ ከመ ፡ ይስክባ ፡ እስመ ፡ ርኩስ ፡ ውእቱ ። 24 ወኢታርኵሱ ፡ ርእሰክሙ ፡ በኵሉ ፡ ዝንቱ ፡ እስመ ፡ በኵሉ ፡ ዝንቱ ፡ ረኵሱ ፡ አሕዛብ ፡ እለ ፡ አነ ፡ አወፅኦሙ ፡ እምቅድሜክሙ ። 25 ወገመንዋ ፡ ለምድር ፡ ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ፈደይክዎሙ ፡ ወተቈጥዐቶሙ ፡ ምድር ፡ ለእለ ፡ ይነብሩ ፡ ላዕሌሃ ። 26 ወዕቀቡ ፡ ኵሎ ፡ ሕግየ ፡ ወኵነኔየ ፡ ወኢትግበሩ ፡ ምንተኒ ፡ እምኵሉ ፡ ዝንቱ ፡ ዘርኩስ ፡ ኢዘእምፍጥረቱ ፡ ወኢግዩር ፡ ዘሀለወ ፡ ኀቤክሙ ። 27 እስመ ፡ ኵሎ ፡ ዘንተ ፡ ርኵሰ ፡ ገብሩ ፡ ሰብእ ፡ እለ ፡ እምቅድሜክሙ ፡ ተፈጥሩ ፡ ውስተ ፡ ምድር ፡ ወገመንዋ ፡ ለምድር ። 28 ወከመ ፡ ኢትትቈጣዕክሙ ፡ ምድር ፡ ለእመ ፡ አርኰስክምዋ ፡ በከመ ፡ ተቈጥዐቶሙ ፡ ለአሕዛብ ፡ ለእለ ፡ እምቅድሜክሙ ። 29 እስመ ፡ ኵሉ ፡ ዘገብረ ፡ እምኵሉ ፡ ዝንቱ ፡ ርኩስ ፡ ትሤሮ ፡ ይእቲ ፡ ነፍስ ፡ እምነ ፡ ሕዝባ ፡ እንተ ፡ ገብረቶ ። 30 ወዕቀቡ ፡ ትእዛዝየ ፡ ከመ ፡ ኢትግበሩ ፡ እምኵሉ ፡ ሕጎሙ ፡ ለርኩሳን ፡ ዘኮነ ፡ እምቅድሜክሙ ፡ ወኢትርኰሱ ፡ ቦሙ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ።
Copyright information for Geez