Psalms 23

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ፡ ዘቀዳሚተ
ሰንበት ።
ለእግዚአብሔር ፡ ምድር ፡ በምልኣ ፤
ወዓለምኒ ፡ ወኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስቴታ ።
ወውእቱ ፡ በባሕር ፡ ሳረራ ፤
ወበአፍላግኒ ፡ ውእቱ ፡ አጽንዓ ።
መኑ ፡ የዐርግ ፡ ውስተ ፡ ደብረ ፡ እግዚአብሔር ፤
ወመኑ ፡ ይቀውም ፡ ውስተ ፡ መካነ ፡ መቅደሱ ።
ዘንጹሕ ፡ ልቡ ፡ ወንጹሕ ፡ እደዊሁ ።
ወዘኢነሥአ ፡ ከንቶ ፡ ላዕለ ፡ ነፍሱ ፤
ወዘኢመሐለ ፡ በጕሕሉት ፡ ለቢጹ ።
ውእቱ ፡ ይነሥእ ፡ በረከተ ፡ እምኀበ ፡ እግዚአብሔር ፤
ወሣህሉኒ ፡ እምኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላኩ ።
ዛቲ ፡ ትውልድ ፡ ተኀሦ ፡ ሎቱ ፤
ወተኀሥሥ ፡ ገጾ ፡ ለአምላከ ፡ ያዕቆብ ።
አርኅው ፡ ኆኃተ ፡ መኳንንት ፡
ወይትረኀዋ ፡ ኆኃት ፡ እለ ፡ እምፍጥረት ፤
ወይባእ ፡ ንጉሠ ፡ ስብሐት ።
መኑ ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ፡ ንጉሠ ፡ ስብሐት ።
እግዚአብሔር ፡ ኀያል ፡ ወጽኑዕ ፤
እግዚአብሔር ፡ ኀያል ፡ በውስተ ፡ ፀብእ ።
አርኅው ፡ ኆኃተ ፡ መኳንንት ፡
ወይትረኀዋ ፡ ኆኃት ፡ እለ ፡ እምፍጥረት ፤
ወይባእ ፡ ንጉሠ ፡ ስብሐት ።
መኑ ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ፡ ንጉሠ ፡ ስብሐት ፤
እግዚአብሔር ፡ አምላከ ፡ ኀያላን ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ፡ ንጉሠ ፡ ስብሐት ።
Copyright information for Geez