1 Timothy 2

A markato te lotu haniga uar

Alia e hatei mame golö, alimiu go singo uam tere Sunahan ba te singo sil ramiu u katun hoboto. Singo sile iam te go taguhu merien e Sunahan ba limiu te haniga sil has ramien tere Sunahan. Alimiu go singo sil riam u king nu palabir u katun pan hoboto, ba nori te mar tsunono uar te gi tatei ka haniga u ra tara masalohana ba te kato haniga ria i matane Sunahan na turu katun. Nonei a ka a niga teka ne kato hasasalena e Sunahan te lu pouts mera nei ra i tanen. Nonei e ngilin lu pouts rena u katun hoboto ba nori te atei siler a ka a mana. A toa Got lasi te kana, nonei e Sunahan, na toa lasi a katun te lu gono hoboto rena e Sunahan nu barebana, nonei e Iesu Kristo. Nonei e hala sili a peisanen te go sakahis merien u katun hoboto. Na ka teka, te butuia tara poata a niga i tanen, e harutein u ngil tere Sunahan. Nonei a ka te hala sile mei e Sunahan alia a aposol i tanen, te go hatuts meri lia u katun te ma Jiuri ba nori te tatei hamaner a ka a mana ba te atei sil hase ren. Alia e ma gamogi. E moa! Alia e ranga hamanagu. Alia e ngilegu a pal tson turu han hoboto e gi singo u tere Sunahan, u tson u niga te hatsunoner e Sunahan ba te hasoasei ner a limaren ba te ma ranga haraharahari. Na lia e ngil hasegu a tohaliou e gi mar hasei meni u hasobu i taren te matskö uana tara markato a niga i matana barebana. Nori e gi hakats haniga ba te hasei hamatsköer u hasobu. Nori e gi ma hakats hapara silei te gi kato haniganiga meni a huluren ba te hakeier u goul tsi a ma tsi hatu a ma tsi kankanaha nu hasobu na mamana ka te hol seina. E moa. 10 Nori e tatei hakats hiton ner te gi kato menien a man markato a man niga. A markato teka e matsköna tara tohaliou te poier nori e hatsunoner e Sunahan. 11 A tohaliou e tatei kokomotor ba te hengo hanigar ba te kato hateteneier a peisaren. 12 Alia e ma hanigagi te gi hatuts meri a tohaliou a pal tson tsi te gi pan uen tara pal tson. Nori e gi kokomoto. 13 Taraha, e Sunahan e kato mami e Adam, ba te kato hamurimurena e Eva. 14 E Satan e ma gamoei e Adam. E moa. Nonei e gamoi e Eva, ne Eva te peko a lo tere Sunahan. 15 Kaba e Sunahan e taguhu noa has rena a tohaliou te posa mera rien a galapien, te hamana hiton uaren tere Sunahan ba te hiangilngilir ba te kato hamatskör ba te hakats hanigar.

Copyright information for `HLA