Acts 21

E Pol e osaia tara tolala te ga la uen i Jerusalem

Alam u la ba ren me na osa mia tara tolala me lam. Ba lam e seil hamatskö uam tara toa tolo i Kos. Bu hamahö ba lam e na tuku mia tara tana tolo i Rous. Ba lam e la ba nem i Rous me la uam tara taun i Patara. Ba lam e na sabiem a toa tolala te katsin la u tara provins i Pinisia, ba lam e osa mia i tanen me lam. Ba lam e na tarem a tolo i Saipras me la hapal ba mena mien tara pal keruka i tamulam me lam. Ba lam e la uam tara provins i Siria me na sung mia tara taun i Taia. A tolala e katsin hakoulia a kako tara han teka. Ba lam e na sabe rem u Kristen, ba te ka gono mera men tara han teka turu tohit u lan. Na tara nitagala turu Namnamei tere Sunahan nori i ranga mei e Pol te go ma tatei la uaien i Jerusalem. Tu hakapia lam a poata i tamulam tara han teka, ba lam e la ba nem nonei a han me lam. U Kristen hoboto — a man munmun tahol na galapien i taren — i mi hipiouia i ielesala tara taun. Na i kotolana alam u hatukun me katoem u singo. Ba lam e hiahanhaniga gono mera men. Ba lam e osa mia tara tolala, ba nori e la poutsur i han i taren.

I Sesaria e Agabas e hatein u ranga tara propet

Alam u osaia tara tolala me la ba nem a taun i Taia me la nitoam. Ba lam e na tuku mia tara taun i Tolemes. Ba lam e hatsomi mia turu Kristen, ba te ka gono mera mien u toa u lan. Bu hamahö ba lam e la uam i Sesaria ba te na tuku mia i luma tere Pilip, a katun te hahabulunganein u ranga tere Sunahan. Nonei a toa tara elahit a katun ti hopu kapir i Jerusalem. Alam u ka gono meien. Na tson teka e ka mei a elahats a pien tahol a kukubei i tanen ti rangein u ranga turu propet. 10 Alam u gamon kaia teka, ba toa propet a solonen e Agabas e gala nama i Judia. 11 Nonei e la uama i tamulam ba te mi lue iena a lete tere Pol. Be Agabas e kitse nei a lete a peisanen, a man mounen na man limanen has. Ba nonei e poiena, “U Namnamei u Goagono tere Sunahan e ranga uana teka, ‘U Jiu i Jerusalem e na kato has uar teka ba nori te kits nariou romana a katun terena lete teka. Ba nori te toan hala naroen tara pal barebana halhal turu Jiu.’” 12 Tara poata tu hengo nia lam a ka teka, ba lam nu katun hoboto e ranga hatatagi tori silem e Pol te go ma la uaien i Jerusalem. 13 Ba nonei e ranga palisina me poiena, “Aha te tabe sile milimiu? Alimiu e kato hatitiama koruemiu a torir. Te ngilin kits naroen lia tara karabus, alia e tatei karabusugu, ba lia te na kato begi a Tsunono e Iesu a ka teka. Na lia e haniga hasigu te go na mate sil menien lia i Jerusalem.” 14 Nonei e tagale rilam ba lam e hanoa talam me poiem, “E Sunahan e tatei kato mena neien turu ngil i tanen.” 15 Te kapaia a poata i tamulam tara han teka, ba lam e kato hamatsköem a man ka i tamulam ba te kete uam i Jerusalem. 16 Na palair u katunur i Sesaria ti hamanaia tere Iesu i la gono has merio lam. Ba nori e na piou raria lam i luma tere Neson, a katununa tara tolo i Saipras. Nonei e kaia tara pal barebana ti hamanaia tere Iesu i manasa noa, ba lam e na ka mia i luma i tanen.

E Pol e tarei e Jemis

17 Tara poata tu tukuia lam i Jerusalem ba pal barebana ti hamanaia tere Iesu e sasala mer ti tara merien lam. 18 Bu hamahö be Pol na lam has e la hoboto uam tere Jemis. Na pal kapan hoboto tara pala tere Iesu i ka has. 19 Be Pol e hatsomi ranen, ba te hatei ranen a mamana ka hoboto te kato e Sunahan me poiena, “E Sunahan e taguhe molia ba nonei te kato beie nei u katun halhal i tarara u Jiu u toukui u niga.” 20 Tara poata ti hengoe ien a ka teka, ba nori e soloseier e Sunahan. Ba nori e poier i tanen, “A tsi toulamulam, alö e atei silem u Jiu te hamana ria tere Iesu e para sokur na nori hoboto e kukute hanige ier u Lo tere Moses. 21 Nori i hengoin tu hatuts mera mei lö u Jiu hoboto te ka ria turu han tara pal barebana halhal i tarara u Jiu ba lö te poiem nori gi tori-tsuga ban u Lo tere Moses, ba lö te poe hasem te gi ma pöni a hatoatongo tere Sunahan tara pikpikör a galapien i taren, ba nori te ma tatei kukute haseri u markato turu Jiu. 22 Ba nori te hengo hamane riou te tuku hakapa uamu lalö. Gaha te katoe rou ra? 23 Alö go kato a ka teka te ranga nemu lam. A elahats a tson e ka ria teka ti hamana u i iasa i matana e Sunahan. 24 Alö go na piou ren ba limiu te la hobotomiu tara Luman Lotu Pan te go haruto mena milimiu te go matskö uam limiu turu Lo turu Jiu.* Na lö go hol has beren, ba nori te kobana ba ner u hulu i bakuren. Ba barebana hoboto te atei sile riou u mamana u ranga ti ranga sil mei lö u katun e ma mana nei. Nori e atei sile riou alö te kukutiem u Lo tere Moses. 25 Na alam u hala hakapa nela a kalanloun turu barebana halhal i tarara u Jiu te hamana ria tere Iesu. A kalanloun teka e hatei nena u haniga i tamulam te gi kato menien a tohats puku a ka: nori e gi agonein a ka te hats ba neria turu keisa, na nori e gi agonein u rahatsing, na nori e gi agonein a ka te kepa hamate naria i totongolonen, na nori e gi ma tsikoloi.” 26 Be Pol e lu rena a pal tson, bu hamahö ba nori e la hoboto uar turu lotu. Na turu lotu teka nori i na tuolia i matana pal kapan turu lotu turu Jiu me hamana uar i iasa tere Sunahan ti matskö uen turu Lo turu Jiu. Be Pol e tasuna tara Luman Lotu Pan ba te hatei nena u hats i taren e katoe roen romana turu hatohitina u lan. U hats teka e haruto nanou u ranga i taren e manana.

Nori i pile kapin e Pol i Luman Lotu Pan

27 Te pats kapaia u tohit u lan teka, bu Jiur i han i Eisia e rute ria e Pol i Luman Lotu Pan. Ba nori e hasingoto haraharaha rer a barebana hoboto ba te tsepe ier e Pol. 28 Ba nori e ku hapanir me poier, “A barebanar i Israel, mi taguhu ramo lam! Nonei lasi a tson teka te hatuts rena a barebana tara han hoboto te gi tori-tsuga ba meni a barebanar i Israel nu Lo tere Moses na Luman Lotu Pan teka. Na tana ka lel has, nonei e piou hasir u katun halhal i tarara u Jiu i iahana Luman Lotu Pan ba nonei te kato habahi hakapena a makum a goagono teka!” 29 Nori i mar ranga u teka, taraha nori i tara mami e Tropimas a toun Epesas me tara gono merien e Pol i iahana taun, ba nori i poieto e Pol e la gono menien i Luman Lotu Pan. 30 Ba barebana hoboto i iahana taun i asingoto koruto me hiagetageta hobotor, ba nori e pieta gugonor me tsepe ier e Pol me las halakasa ba narien a Luman Lotu Pan. Ba nori e topei hapilier u tamana tara Luman Lotu Pan. 31 Ba nori e katsin atunger e Pol, bu toa u raranga e la uana tara tsunono tara Retsimen ba te poiena a barebana hobotor i Jerusalem i asingoto me hiagetagetar. 32 Ba tsunono e lu rena u soldia na palair u kepten ba nori e pieta gala hobotor tara barebana. Ba poata ti tare ien a tsunono nu soldia, ba nori e hanoan singata ner e Pol. 33 Ba tsunono turu soldia e lana tere Pol me pile kap nanen ba nonei e ranga merena u soldia i tanen te gi kits menien a huol a tsien. Ba nonei e poiena, “Esi nonei teka, na ha te katoe lalen?” 34 Ba barebana e ku hobotor, ba palai e poier a toa ka na palai e poier a tana ka. Ba barebana e geta hapan korur, ba tsunono e ma antunan hengo sabe nanei a ha koru te butu lala. Ba nonei e ranga merena u katun i tanen te gi na sei gono meni e Pol i luman soldia. 35 Ba nori e na tuku ria turu toki tara luma bu soldia e soata sei tuner e Pol, taraha a barebana i tagala sil korui te gi lu menien. 36 Ba barebana e kukute raren me kur, “Atung hamate iam!”

E Pol e ranga hatarareia tara barebana

37 Bu soldia e na katsin tasu gono mer e Pol i iahana luman soldia, ba nonei e poiena tara tsunono turu soldia, “Alia e ka megu a tsi ranga i tamulö.” Ba tsunono e poiena, “Alö e hahatongon ranga uam turu Ha-Grik? 38 Alia e poie gula alö a toun Itsip tu hasingoto haraharaha korur a barebana i manasa ba nonei te las mera nei u 4000 u tsonun hihipuli ba te la mera neien tara latu pinopino.” 39 Be Pol e poiena, “Alia a Jiu, na lia a toun Tasas, a taun te panina tara provins i Silisia. Alö go haniga ba lia te rangagu tara barebana.” 40 Ba tsunono e hanigana be Pol e tuoluna turu toki ba te hasoasei nena a limanen tara barebana. Ba nori e kokomotor be Pol e toan ranga mera nen turu Ha-Hibru.

Copyright information for `HLA