Acts 25

E Pol e kato sil te ga la uen tere Sisa

E Pestas e la hakapa uama i Sesaria te go mi tara kap menien a provins i tanen, ba nonei e gamon ke iena u topisa u lan. Ba nonei e la ba nenama i Sesaria me kete uana i Jerusalem. Bu pris pan na pal kapan turu Jiu e la uar i tanen me sakeri e Pol u ranga. Nori i ranga hatagala u tere Pestas me poier, “Alö go taguhu ramo lam ba lö te hala mena mumei a katun teka e Pol i Jerusalem.” Nori i ngilin hataratara kapin a maroro bu katun i taren te mousur ba te pulier e Pol. Be Pestas e ranga palis uana i taren me poiena, “E Pol e karabus noa buna i Sesaria. E ma pina noi ba lia te la uagou i Sesaria. Na pal kapan i tamilimiu e tatei la gono has merio lia. Na te kato homiia a katun teka ba limiu te tatei na kot gono memen.” E Pestas e ka gono mera ien e antunaia turu toal tsi u maloto u lan lel, ba te toan gala uana i Sesaria. Bu hamahö ba nonei e gumna tara luman kot, ba nonei e ngöena e Pol. E Pol e tuku hakapa bu Jiu ti lama i Jerusalem e tuol hahise ren, ba nori e sake rien u ranga u tiama u para. Kaba nori i ma antunan harutoni e Pestas te go mana u u ranga i taren. Be Pol e mar ranga palis uana teka, “Alia u ma katoei ta toa ta ka ta omi turu lo turu Jiu, na tara Luman Lotu Pan has, na tara Gamman Pan has e Sisa.” Kaba e Pestas e ngilin kato hasasaler u Jiu. Ba nonei e rangatsena e Pol, “Alö e ngilin la uam i Jerusalem ba lia te na hengoe goa u kot i tamulö i Jerusalem?” 10 Kaba e Pol e poei, “A luma teka te tuol gia lia i romana nonei a luman kot tara Gamman Pan e Sisa. A luma lasi teka nonei a makum te tatei hengoe ria u kot i tar. Alö u atei hakapa, alia u ma katoei ta toa ta ka ta omi turu Jiu. 11 Te ka megia lia ta ka ta omi, tsi tu katoeia lia ta toa ta ka te antunana te go mate u lia, alia e ma tatei bus ba nagi a nihahuna teka. Kaba e moa te ga mana u u ranga te kot merien lia, ne moa has ta toa ta katun te ga hala meni lia tara nitagala i taren. Alia go la soku u turu kot pan tere Sisa!” 12 Be Pestas e raranga gono mam merena u tsonun pepeito i tanen me toan poiena tere Pol, “Alö e kato silem te go la u lö tere Sisa, bara, alö e la tala uamou tere Sisa.”

E Pol e tuolia i matana e Agripa ne Benaisi

13 U palabina u lan e la hakapa be Agripa a King na toa tahol a solonen e Benaisi e tuku ria tara taun i Sesaria te gi na tara menien e Pestas. 14 Nori i kaka gono meien turu lan u para, be Pestas e toan ranga hatarare nena e Pol tara king. Ba nonei e poiena, “A toa tson e kana teka e karabus noaia tara poata tere Piliks. 15 Tara poata tu la u lia i Jerusalem bu pris pan na pal kapan turu Jiu i kot naten, ba nori e rangatse rio lia te go poe meni lia nonei e gi hahunei. 16 Ba lia u ranga palis mera ten me poiegu, ‘U Rom e ma mar hahuna menari a katun i mam te gum hoboto mera nen u katun te kot sile ren ba nonei te ka mena a poata te go ranga palis menien u ranga te kot merien u katun.’ 17 Ba tara poata ti gono hoboto ien teka ba lia e haseseigu, bu hamahö ba lia e gum gia turu gumgum tara tsonun hahamou turu ranga ba te ngö regu u soldia te gi la mena meien e Pol i tar. 18 Bu katun ti kot meien e tuolur, kaba i ma kot meien ta mar ka ta omi tu hakats meren lia. 19 Nori i raharaha meien tara man ka lasi turu lotu peisa i taren na tara toa katun te mate, a solonen e Iesu. Be Pol e poiena e Iesu e toatoa noa hasina. 20 Alia u ma atei sil hanigei u ranga te mar kato uana teka, ba lia e ranga megu e Pol te go tatei la pouts uen i Jerusalem ba te na hakot mera neien u ranga teka. 21 Kaba e Pol e ranga hatagala sil te ga ka noa uen tara karabus antunana tara poata te la nen romana turu kot peisa tara Gamman Pan e Sisa. Ba lia u poieto te gi tara kap noa menien antunana tara poata te hala nagien romana lia tere Sisa.” E Pestas te ranga u teka. 22 Be Agripa e poiena tere Pestas, “Alia has e ngilin hengo negu u ranga tara katun teka.” Be Pestas e poieto, “Alö e na hengoe men i mahö.” 23 Bu hamahö be Agripa ne Benaisi e la gono merima u hiharuto pan, ba nori e na tasu ria i iahana makum te hengoe ria u kot. Bu tsunon pan turu soldia na pal kapan tara taun e tasu gono meren. Be Pestas e hala nena u ranga ba nori e tasu merima e Pol. 24 Be Pestas e poiena, “O King Agripa na ma tsi katun hoboto te ka hoboto ria ra i teka. Alimiu e rutesmiu a katun teka, a solonen e Pol. U katun hoboto turu Jiu i Jerusalem na i teka has i hala sile leien lia u raranga u omi. Ba nori e ku hapan mer te go ma tatei toatoa lel uai e Pol. 25 Kaba alia u ma sabie lei ta toa ta ka te antunana te gi atung hamate menien. Ba nonei noa has e kato sileto te ga la uen romana turu kot peisa tere Sisa, ba lia te hanigagu te go hala menien. 26 Kaba alia u ma koloto noe lei tu kalanloun tere Sisa a tsunono i tar, taraha alia e ma ateigi aha te go ranga sil mei lia e Pol. Ba lia te mi piou nagien i matamilimiu na i matamulö has, o King Agripa. Ba poata te kapa noa u hirangata teka ba lia te ka toum megou ta ka te go koloto sil mei lia e Pol. 27 Taraha, alia e poiegu e ma niga nei te go hala meni lia a karabus turu kot pan ba lia te ma hatei nagi a saha ka te kot sil merien.”

Copyright information for `HLA