Hebrews 3

E Iesu e pan nena e Moses

A ma tsi hahatoulana, e Sunahan e ngö sil rilimiu te go katun uam limiu i tanen. Na limiu go hakats niam e Iesu. E Sunahan e hala sile mei e Iesu te go mi aposol uen turu lotu i tarara na te go mi tsunono pan uen turu pris turu lotu i tarara. E Iesu e kukute hanigei e Sunahan te hopu kap nien tara toukui teka, te mar kato haniga has meni e Moses a toukui i tanen i gusuna barebana tere Sunahan. A katun te habutu a hunhaposa a solonen e pan nena a palabasa i tanen. Ne kato has uana i iesana, e Iesu e ka mena a solo te pan bala nena a solo tere Moses. A mamana hunhaposa e ka mena a katun te habuten, kaba e Sunahan te habuti a mamana ka hoboto. E Moses, a katunun kui tere Sunahan, e kato a toukui a niga i gusuna barebana hoboto tere Sunahan, ba te hatei nena a man ka te ga rangein romana e Sunahan i murimuri. Kaba e Kristo, a Pien tere Sunahan, te tara kap haniga rena a barebana tere Sunahan. Na te ongolo rara ba te hamana haniga noa uara i tanen ba te hamana silera a man ka man niga i tanen, ara u katun hamana i tanen.

A barebana tere Sunahan e tatei husar

U Namnamei u Goagono e poiena,

“I romana, te henge moa limiu a runguna e Sunahan, alimiu go ma hipus uami ti hipus u u tubumilimiu ba te tori-tsuga nario lia ba te torohane roa lia tara latu pinopino.
Aa, u tubumilimiu i tarei u toukui pan i tar turu 40 u hiningal, kaba nori i torohana noa hasio lia.
10 Ba nori a pal katun i kato haraharaha korueto lia, na lia u poei, ‘Nori e roron tori hasoalar. Nori i namala atei silei a markato i tar.’
11 Na lia u raharaha koru ba te ranga hamana gia i iasa ba te poiegu, ‘Nori e moa koru te gi la u tara hanin husa i tar i Kenan.’” 12 A ma tsi hahatoulana, alimiu go hanei iam. Ta toa i tamilimiu e namos hahamanana ba te omina ba te hapolasa ba nena e Sunahan te toatoana. 13 Alimiu go hihitaguhi iam ba te hiararanga namiu u ranga teka turu mamanu lan antunana te ka noa uana a poata. Taraha, a markato a omi e namos gamo rano limiu ba te hahipus rano limiu. 14 Ara e ka uara tere Kristo, te hamana hatagala nitoa uara ra ti mar hamana u ra i mam. 15 Alia e hatei hahuol rago limiu a ka te ranga nena u Buk u Goagono:
“I romana, te henge moa limiu a runguna e Sunahan, alimiu go ma hipus uami ti hipus u u tubumilimiu ba te tori-tsuga nario lia.”
16 Esi nori u katun ti hengo a runguna e Sunahan ba te tori-tsuga naren? Nori u katun te peigi rema e Moses tara han i Itsip. 17 Na eresi u katun te raharaher e Sunahan turu 40 u hiningal? Nonei e raharaher u katun ti kato homi ba te mater ba te la ba rarien tara latu pinopino. 18 E Sunahan e rangein esi tara poata te ranga hamana uen i iasa ba te poiena, “Nori e moa koru te gi la u tara hanin husa i tar”? Nonei e rangein nori u katun ti hipusia i tanen. 19 Na ra e tara sabiera nori i ma antunan lai tara hanin husa i tanen, taraha nori i hahamanein e Sunahan.
Copyright information for `HLA