John 12

A tahol e hakisin u uapi u soksoka tere Iesu i Betani

(Matiu 26:6-13, Mak 14:3-9)

E Iesu e la uama tara taun i Betani turu tönomo u lan i mam tara kannouna turu Paska turu Jiu. Nonei a han te kaia e Lasarus, a katun te hatakei poutsi e Iesu tara tou mate i tanen. Bu katun i nas bete ien a tsi kannou. Ne Marta e susoata a kannou be Lasarus nu palabir u katun e gum gono mer e Iesu turu tebol. Be Maria e luena a botolo uapi u soksoka ti kuiei a ka ti ngöei u nat ba te hol sei koruna. Ba nonei e kis nanen i mouna e Iesu me sahe nei a mounen a hulunen. Ba luma e saputena u masina turu uapi. Ne Judas Iskeriot e ka hasia teka. Nonei a toa katunun tsitsilo tere Iesu na nonei has te haruto nanou romana e Iesu turu katun ti paköe ien. Ba nonei e poieto, “U uapi teka e antunana tara 300 denarius, a holina turu 300 u lan. A neha ti ma hahol nien ba te hala naria turu katun ti moa ta moni?” Kaba nonei e ma ranga uai teka te tatagi sil merien u katun ti moa ta moni. E moa. Nonei e mar ranga u teka, taraha nonei a kopkop. Nonei a katun te taratara kapin a moni turu katunun tsitsilo na tere Iesu, na nonei e roron kopia i tanen. Be Iesu e poiena, “Hakei! Nonei e haputu silei u uapi u soksoka teka tara poata te na honge roen lia tara kiou. U katun ti moa ta moni e ka gono nitoa mera rio limiu. Kaba alia e ma ka gono nitoa mera goi limiu.”

A pal kapan turu Jiu i korupakön e Lasarus

Nu Jiu u para i hengoen te ka u e Iesu i Betani, ba nori e mi katsin tarer e Iesu. Na nori e mi katsin tara hasi e Lasarus te hatakei poutseia e Iesu tara tou mate i tanen. 10 Bu pris pan e toan korupakö ner te gi atung hamate meni e Lasarus has, taraha u Jiu u para i tanian tara halhal ban a pal kapan i taren ba te hamana uar tere Iesu ti hengo menien te toatoa pouts u e Lasarus.

E Iesu e tuku herei a king i Jerusalem

(Matiu 21:1-11, Mak 11:1-11, Luk 19:28-40)

12 Turu tanu lan a parapara koru u katun ti la uama tara kannouna turu Paska turu Jiu i hengoen e Iesu e la uanama romana i Jerusalem. 13 Ba nori e luer a man kalan roei me na katsin hitupali meren me ku hapanir me poier, “Hosana! E Sunahan e kalalena a katun te la menama a nitsunono i tanen! Solosei iam a Kingina i Israel!” 14 Be Iesu e sabiena a toa tunan dongki me osana i tanen. Nonei e kato u te ranga u u Buk u Goagono i manasa te poien,

“E moa te go matoutuam limiu, u barebanar i Saion.
A King i tamilimiu e la tala uanama i tamilimiu, ba te osana tara tunan dongki.”
16 Nu katunun tsitsilo i ma atei silei nonei u ranga tara poata teka. Kaba i murimuri, te la poutsna romana e Iesu i Kolö, ba nori te toan hakats pouts ner romana te mar ranga u u Buk u Goagono, nu ranga i tanen e butu hamana. 17 U katun u para koru teka i na hitupali mei e Iesu, taraha nori i hengoen te ngö halakasa meni e Iesu e Lasarus me kato hatoatoa poutse nen. A pal barebana ti tara hakapi a mirakul teka ti hatei ren. 19 Bu Parisi e hiararangar me poier, “Ara e mastei hapiu naren. Tara iam, u katun hoboto e kukutie ren!”

U palair u Grik i sake e Iesu

20 U palair u Grik i ka hasia i gusur u barebana ti la u i Jerusalem tara kannouna turu Paska ti na lotu uen tere Sunahan. 21 Ba nori e la uar tere Pilip, a toun Betsaida i Galili, ba nori e poier i tanen, “A tsi tsunono, alam e ngilin tara nem e Iesu.” 22 Be Pilip e na hateiena e Endru. Be re Endru mere Pilip e na hateier e Iesu. 23 Be Iesu e poiena i taren, “A poata e butu hakapa te kato hapan poutse noa e Sunahan alia, alia tu butun katunuma. 24 Alimiu e atei silemiu a markato tara ngalin kannou. Te ma lebe ria a tsi ngalin kannou ba te ma buta nei, ba nonei te ka tun talasina. Kaba te lebe rien ba te butana, ba nonei te toan pusuku talana ba te na hua haparana romana. Ne kato has uana i iesana i tar. U mana koru alia e hatei rago limiu, alia e mate gou romana. Alia e mate sile gou te gi lu meni u katun u para a nitoatoa hamana. 25 A katun te hakats talasi nena a nitoatoa i tanen i puta e na mate noa talasina romana. Kaba a katun te hakats koru nena e Sunahan ba te ma ngil korue nei a nitoatoa i tanen i puta e na luena romana a nitoatoa te ka nitoana. 26 A katun te ngilin kato nena a toukui i tar e ga kukuteio lia. Na katun te katoena a toukui i tar e na ka noa te na ka has gia lia, ne Tamagulia te kato hapane noen.”

E Iesu e hatein te ga na mate uen romana

27 Be Iesu e poe lelina, “A torir e tiama koru talana. Kaba alia go poei aha, ‘O Tamar, alö go lu ban a poata a omi te butu tala nama i tar’? E moa. Taraha, nonei a ka tu la sile malia. 28 O Tamar, alö go kato hapan a peisamulö.” Bu toa u ranga e butu nama i Kolö me poiena, “Alia u kato hapan hakapi a peisar na lia e kato lel hase goen romana.” 29 Ba barebana ti ka hasukusuku e hengoer u gutsil teka me poier, “U gururu!” Ba palabi e poier, “A toa angelo te ranga gono mela len!” 30 Be Iesu e poiena, “Alia e atei silegu e Sunahan e hengoe lalo lia. Kaba nonei e ranga ualala teka te go atei has uam limiu. 31 A poata turu kot tere Sunahan e sukusuku tala nama. Nonei e katsin tsuga ba tala nena e Satan. 32 Ba poata te haka seie roen romana lia tara koruse, ba lia te toan las reguma u katun hoboto.” 33 E Iesu e ranga u teka ba te hatei nena te mar mate uanoen romana. 34 Ba barebana e poier i tanen, “U Buk u Goagono e poiena e Mesaia te hopu kapin e Sunahan te ga butun katun uen, nonei e toatoa nitoana romana. Te na haka sei ria romana lö tara koruse, gaha tsiponi te poe nami lö alö nonei tu butun katunuma?” 35 Be Iesu e poiena i taren, “Alia e heregi u ualesala te gamon ka gono lel mera golimiu. Alimiu go hamane iam u ranga i tar ba lia te halesala negu a maroro i tamilimiu. Alimiu go ma kato uami tara katun te bong kapu nana i gusuna maroro. Nonei e la mena u kuhil ba te ma atei sile nei ime te la uanen. 36 Alimiu go hamana uam i tar tara poata te ka gono noa mera gia lia alimiu, ba limiu te pien uamiu i tar.”

U Jiu i hahamana

E Iesu e mar ranga u teka ba te toan mous ba rena u Jiu teka.
37 Nonei e kato u mirakul u para i mataren, kaba nori i hahamana noa has nen. 38 Na ka teka e kato hamani u ranga tere Aisaia a propetina i manasa te poien,

“O Tsunono, u katun e ma hamaneri u ranga i tamulam.
E Sunahan e harutein a nitagala i tanen tara man toa man katun lasi.”
39 Nori i ma antunan hamana talai, te poe hasi e Aisaia i manasa,
40 “E Sunahan e kato hakuhil u hakhakats i taren te mar kuhil uana a katun a matakiau.
Nonei e kato hatu hasi a bakuren.
Na mataren e ma antunan tara lele nei a ka te manana, nu hakats i taren e ma antunan atei sil lel hase nei u ranga u mana.
Na nori e ma antunan habirits pouts lel uari i tar ba lia te kato kato haniga pouts ragen. E moa.”
41 E Aisaia e mar ranga u teka, taraha nonei e tara mami te ga pan u romana e Kristo me hatei nanen. 42 Kaba a para a pal kapan turu Jiu i hamana noa hasia tere Iesu. Kaba nori i ma ranga nien i matar a barebana, taraha nori i matoutir u Parisi te gi tsuga ba merien tara luman lotu. 43 U katun teka i ngil koru noa hasi te gi haniga merien a palair u katun. Nori i ma ngil korui te go haniga merien e Sunahan.

U ranga tere Iesu e kot rena romana u katun

44 Be Iesu e ranga hapanina me poiena, “A katun te hamana uana i tar e hamana has uana tere Sunahan te haleie molia. 45 Na katun te tare nolia e here nei e tara hasena e Sunahan te haleie molia. 46 Alia u la uama i puta u here mei u ualesala. Alia u la silema ta katun te go hamana u i tar e go ma ka mei tu baku tu kuhil. 47 Te hengo papalena a katun u ranga i tar ba te ma kukutie neien, alia e ma tatei one gien. Taraha, alia u la silema te go mi lu ba meni u barebana i puta a nihahuna. Alia u ma la sile mei te go mi ona merien lia. E moa. 48 Kaba a katun te tori-tsuga nano lia na te rama nena u ranga i tar, nonei e butu noa hasina romana tara toa tsonun hamou turu ranga tara kapakapana poata. Nu ranga te katoe gulia nonei te na hamoue noen. 49 Alia e ma ranga negi u ranga peisa i tar. E moa. E Tamar te haleie molia te hatei lia a ka te go rangein lia. 50 Na lia e atei silegu u ranga i tanen te hala nena a nitoatoa te ka nitoana. Na man ka hoboto te ranga nagu lia e hatei e Sunahan alia.”

Copyright information for `HLA