John 17

E Iesu e singo ber u katunun tsitsilo i tanen tere Tamanen

E Iesu e ranga hakapaia turu katunun tsitsilo i tanen me tara sei uana i Kolö me poiena, “O Tamagulia, a poata e butu hamanasa talana, a poata tu ranga mamin lö. Alö go hapane molia, alia a pien i tamulö, ba lia te tatei hapan hase golö. Alö u katoei lia a tsunono tara katun hoboto, ba lia te antunan hala nagia a nitoatoa te ka nitoana turu katun hoboto tu hala ramei lö alia. U katun te atei sile rio lö na lia, e toatoa nitoa riou romana, taraha alö a toa koru a Sunahan te manana, na lia e Iesu Kristo tu haleie malö. Alia u hapaneio lö i puta, taraha alia u kato a mamana ka hoboto tu hatei lö alia. O Tamagulia, alö go hala tale moi lia a nikapan i rehimulö tu ka mei lia i mam te butuia a han i puta. “Alö u hopu kap meri u katunur i puta teka te gi katun uen i tar. Na lia u haruto nia lö i taren. Nori a galapien i tamulö na lö u hala mera meien i tar. Na nori e hengo hanige ier u ranga i tamulö. Nori e atei sil tale ier a mamana ka hoboto te ka megu lia e lama i tamulö. Na lia u hala hakapa rien u raranga tu hale mei lö alia, ba nori te hamane ren. Na nori e atei siler alia u la hamanama i tamulö, na nori e hamaner tu hala mena mei lö alia. “Alia e singo bera gien i tamulö. Alia e ma singo beragi a barebanana tara markatona i puta, kaba alia e singo beregu u katun tu hale mei lö alia, taraha nori u katun i tamulö. 10 U katun hoboto i tar e katun has uar i tamulö, nu katun hoboto i tamulö e katun has uar i tar. Na nori e haruto ner a nikapan i tar. 11 Alia e la tala uagou i tamulö. Alia e ma ka lel goi tara han i puta, kaba nori e kaka ria i puta. O Tamagulia, alö te goagono korum, alö go tara kap ren tara nitagala i tamulö, nori u katun tu hala ramei lö alia. Ara e here rei a toa katun. Na lia e ngilegu nori gi here hasi a toa katun. 12 Poata tu ka gono merien lia, alia u tara kap ren tara nitagala i tamulö. Alia u tara kapir u katun tu hala ramei lö alia, ne moa te gi taia uen. A toa puku te taia nou. Nonei e taia nou, taraha u Buk u Goagono e mar hatei mam menien teka. 13 Na lia e la tala uagou i tamulö. Alia e katoegu u ranga teka i puta ba nori te sasala nitoa has uar te sasala uagu lia. 14 Na lia u hala rien u ranga i tamulö. Na barebanana tara markatona i puta e omi raren, taraha nori e here rilia: alia e ma katun uagi tara markatona i puta, na nori e ma katun has uari tara markatona i puta. 15 Alia e ma rangata sile goi lö te go lu ba merien lö tara han i puta teka. E moa. Alia e rangata silegu te go hatongo kap merien lö tara nitagala tere Satan. 16 Alia e ma katun uagi tara markatona i puta, na nori e here rilia. Nori e ma katun has uari tara markatona i puta. 17 Nu ranga i tamulö e mana nitoana. Alö go ranga hahengo ren ba nori te hatalis ba ner a markato a omi hoboto. 18 Alö u hala mena moi lia tara barebana te ka mer u hakatsina i puta, ba lia te hala uas mera goi u katun teka tara barebana te ka mer u hakatsina i puta. 19 Na lia e hala menagi a peisar i tamulö te go taguhu meri lia u katun teka, taraha alia e ngilegu nori gi katun hamana has u i tamulö. 20 “Na lia e singo bera gien i tamulö, na lia e singobe has regu u katun te hengoe riou romana u ranga i taren ba te toan hamana uarima i tar. 21 Alia e singo silegu nori gi here hobotoi a toa katun. O Tamagulia, alö na lia e tori rei i iesana, Na nori has e gi tori u i iesana te mar kato has uara ra. Nori gi ka mei u toa u tori, ba barebanana i puta te tatei atei sil haser tu hala mena mei lö alia. 22 Na lia e hala ragien a nikapan tu hala hase mei lö alia. Taraha, alia e ngilegu nori e gi tori u i iesana te mar tori iesana has uara ra. 23 Alia e ka gia i taren na lö e ka has mia i tar, ba nori te tatei tori iesana hoboto korur. E kato uana teka ba barebanana i puta te tatei atei siler tu hala mena mei lö alia, ne tatei atei sil haser alö e ngil koru rem u katun teka te mar ngil mena milö alia. 24 “O Tamagulia, alö u hala rema u katun teka i tar, na lia e ngilegu nori e gi ka gono meio lia tara makum te na ka goa romana lia. Ba nori te na tare riou romana a nikapan i tar, a nikapan tu hale mei lö alia, taraha alö u ngil koruio lia i mam te butuia a han i puta. 25 O Tamagulia, alö e matskö korum. Na barebanana tara markatona i puta e ma atei sile roi lö. Kaba alia e atei sile golö. Na nori u katun i tar teka e atei siler tu hala mena mei lö alia. 26 Alia u haruto nia lö i taren, na lia e kato noa hase goen tara mamana poata. Taraha, alia e ngilegu nori gi hiangilngil te mar ngil has mena milö alia. Na lia e ka goa romana i taren.”

Copyright information for `HLA