Luke 11

E Iesu e hihatutsin a tou singo

(Matiu 6:9-13, Matiu 7:7-11)

E Iesu e singoia tara toa makum. Poata te hakapa ien, ba toa katunun tsitsilo i tanen e poieto i tanen, “Tsunono, hatuts ramei lam te gi mar singo u, te mar hatuts meri e Jon a Tsonun Baptais u katunun tsitsilo i tanen.” Be Iesu e poieto i taren, “Alimiu go mar singo uam teka,

‘O Tamamulam, a solomulö e gi hagoagoni.
A Nipepeito i tamulö e ga lama.
Alö go hala ramei lam a tsi kannou te noana tara man toa man lan hoboto.
Alö go lu ban a man ka man omi tu kati lam ba te solopale men, taraha alam e roron solopala hasem a man ka man omi turu katun hoboto ti kato homiia i tamulam.
Na lö go ma hala merai lam tara tou hiamus.’”

Pal singo e kapa.
Be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Ta toa toum ta katun i tamilimiu e ka mena ta hahikapien, ba te la toum uana i luma i tanen tara gusuna bong ba te hateie nen, ‘O hahikapien, alia e ngilin haroho negu ta topisa ta beret. A tana hahikapien i tar e lala i maroro me butuna i tar, kaba lia u moa ta kannou te go hale ien!’ Na hahikapien i tamulö toum e tatei soul nama i iahana luma, ‘Ma hakui balei lia! A tamana e pili hakapa lala, na lam mera galapien i tar e opum, na lia e ma tatei takeigi ba te hale gilö ta ka.’ Nonei e ma tatei takei nei ba te hale nei lö ta beret te hahikapien noa has uamu lö i tanen. Kaba lia e ranga mego lö, nonei e tatei takei hasina ba te hale nei lö a mamana ka te go ngili lö, taraha alö e ma matsingolomi te go rangata nitoa u. “Na lia e poiegu i tamilimiu, alimiu go rangata sakesake iam ba limiu te lue moen romana. Na limiu go ruto sakesake iam ba limiu te sabie moen romana. Na limiu go ngö sakesake iam ba tamana te kalatse riou romana. 10 Taraha, a katun te rangata sakesake nou e lue noen romana, na katun te ruto sakesake nou e sabie noen romana, na katun te ngö sakesake nou, a tamana e kalatse riou romana. 11 Esi i tamilimiu te tatei hale nei a pien i tanen a kukutsi te ga singo menien ta iena? 12 Tsi alö e tatei hale mien a kukoto tara poata te ga rangata nien ta nata? E moa. 13 E manana, alimiu u katun u omi, kaba limiu e atein hala noa has namiu a man ka man niga tara galapien i tamilimiu. Ne Tamarara i Kolö e niga bala nena u katun, ba nonei te hala noa las nenou u Namnamei u Goagono turu katun te rangata sile ren!”

E Iesu ne Bielsibul

(Matiu 12:22-30, Mak 3:20-27)

14 E Iesu e tsugei a mate a omi te roron kato habiru a toa katun. Tara poata te lakasaia a mate, ba katun e tanian rangana. Bu katun e asingoto korur. 15 Kaba palai i taren i poei, “Nonei e antunan tsuga ba rena u mate u omi taraha a tsunono i taren e Bielsibul e hale ien a nitagala te ga tsuga ba merien!” 16 Ba palai e torohane ren, ba nori te rangate rien te ga kato menien tu toa tu hiharutona i Kolö te ga harutein e Sunahan e hanige ien. 17 Kaba e Iesu e atei sil u hakhakats i taren me poiena i taren, “Te gi hiatatung poutsia u barebana i iahana toa han pan, ba han teka te ma tatei tagala nei. Na te gi hiatatung poutsia u katun tara toa pinaposa, bu katun teka te ma tatei ka haniga lel hasri. 18 Na te gi hiatatung poutsia a pala tere Satan, ba nipepeito i tanen te tarura nou romana. Alia e mar ranga uagu teka taraha alimiu e poiemiu e Bielsibul e hale nei lia a nitagala te go tsuga ba meri u mate u omi. 19 U katunun tsitsilo i tamilimiu e tsuga ba has rer u mate u omi turu katun. Ga limiu e poiemiu e Bielsibul e hala rane ien a nitagala teka? E moa. Bu katun pouts i tamilimiu te haruto ner alimiu e ranga hakölomiu te poe mena milimiu e Bielsibul e hale nei lia a nitagala. 20 E moa. E Sunahan te hale nei lia a nitagala te go tsuga meri u mate, na ka teka e hatarare nena a Nipepeito tere Sunahan e la hakapa uama i tamilimiu. 21 “Tara poata te hanei mena a katun a tagala a man kan hiatatung i tanen, ba te tara kap haniga nena a luma i tanen, a mamana ka i tanen e nigana. 22 Kaba te ga butuia ta katun ta tagala bala ba te atunge nen ba te tagala saluhena i tanen, ba nonei te lu ba hakapa nane ien a man kan hiatatung te kahete nien a peisanen. Ba nonei e ase iena a mamana ka hoboto te kopen, ba te molamole nen turu palabir u katun. Kaba lia e ka megu a nitagala te go tagala saluhe meni e Satan. Nonei a ka teka te antunan kato homi sil mera gilia a pala i tanen. 23 “A katun te ma hanige nei lia, nonei e omie nolia. Na katun te ma gono bera nei lia u katun e here nei e sata ba rane ien lia.”

A mate a omi e kopisima

(Matiu 12:43-45)

24 Be Iesu e poe lelena, “Tara poata te lakasa ba nena a mate a omi a katun, ba nonei te hula lana tara makum pinopino i gusuna latu ba te lagi sakesakiena ta makum te ga husa ien. E moa te ga sabie ien ta makumun husa, ba nonei te hakats nena nonei a katun te la ba namen me poiena, ‘Alia e la pouts uagou tara luma tu la ba nema lia.’ 25 Ba nonei te la poutsuna ba te sabiena a luma te gogoso na te taratara haniga has. 26 Ba nonei a mate a omi e na peigi renama a elahit a mate a omi ti omi balaia i tanen. Ba nori te la rima ba te mi ka ria i iahana nonei a katun. Na i romana nonei e omi bala koru nena a poata i manasa. Ne kato has uana i iesana, alimiu has e omi bala koru namiu a poata i manasa, taraha alimiu e tori-tsuga namo lia.”

A nisasala hamana

27 Tara poata te ranga hakapa nia e Iesu a ka teka, ba toa tahol e ranga seita i gusur u barebana me poiena i tanen, “E Sunahan e tatei kalalena a tahol te poseio lö na te hasuseio lö!” 28 Be Iesu e ranga palisina, “Ne Sunahan e tatei kalala koru rena u katun te hengoer u ranga i tanen ba te kukutie ren!”

A barebana i ngilin tarein tu mirakul

(Matiu 12:38-42)

29 Tara poata ti gono hahiseia a barebana e Iesu, ba nonei e ranga noa hasina me poiena, “Alimiu u barebana tara poata i romana u barebana u omi. Alimiu e roron kato silemiu te go tara menami tu mirakul. Kaba lia e ma tatei haruto ragoi limiu tu toa tu mirakul. Alia e haruto las ragoi limiu a hatoatongo tere Jona a propet i manasa. 30 E Jona e herei a hatoatongo te harutein e Sunahan te ranga u turu katun i Nineva. Na alia tu butun katunuma e here goi a hatoatongo te haruto negu e Sunahan te ranga uana i tamilimiu u barebanar i romana. 31 Turu Lanin Hahuna i murimuri, a tetahol panina i Siba e saka mera noi a hei barebana i romana u ranga, ba te haruto nena te ga hahuna meri e Sunahan alimiu. Taraha, nonei a tetahol e la halehana koruma te go mi hengo meni u hihatuts u niga tere Solomon a King. Na lia e hatei rago limiu, a katun te pan bala nena e Solomon e kana teka, kaba limiu e ma hengoe mien!” 32 Turu Lanin Hahuna ba pal barebanar i Nineva te saka mera roi a hei barebana i romana u ranga, ba te haruto ner te ga hahuna meri e Sunahan alimiu. Taraha, a tei Nineva i hengo u raranga tere Jona me hapolaser u markato u omi i taren. Na a toa katun te pan bala nena e Jona e kana teka, kaba limiu e ma hapolasa noa hasemi u markato u omi i tamilimiu!”

A maroro te alesalana

(Matiu 5:15, Matiu 6:22-23)

33 E Iesu e ranga lel me poiena, “E moa ta katun te ga hakulupi u lam ba te hamouse nen tsi ba te kope neien a tabeli. E moa. Nonei e roron hake nen tara makumun gumgum i tanen i iasa, bu katun te tatei rutser u kulupu te tasu uaren. 34 Ne kato has uana i iesana, a matarara e here nei u lamina turu namnamei i tarara te haharoei nena u ngil i tarara. Te ka mena a katun u ngil u niga, ba nonei te lalana tara maroro te alesalana. Na te ka mena a katun u ngil u omi, ba nonei te lalana tara maroro te kuhilina. 35 Na lö go hanei ba te ka mem u ngil u niga. Alö e namos lala mia turu kuhil. 36 Te go ka meni lö u ngil u niga peisa ba te moam tu ngil tu omi, ba maroro i tamulö te alesala koru nou.”

Hanei iam u tson hihatuts turu Lo nu Parisi

(Matiu 23:1-36, Mak 12:38-40)

37 Poata te ranga hakapaia e Iesu, ba toa katun turu Parisi e ngö mena teien i luma i tanen te gi na nou uen. Be Iesu e na gumna tara kannou. 38 Ba nonei a Parisi e asingoto neto te nou u e Iesu ba te ma galus mame nei a man limanen tara markato turu Jiu. 39 Ba Tsunono e poieto i tanen, “Alimiu u Parisi e roron kato hagogosemiu a murina kap na pelet, kaba i iahana torimilimiu e korkorianana, ba te habutsena a markato tara kop na te rongaronga mena milimiu u ngilina tun turu tuanrei. 40 Alimiu u katun u tutu! E Sunahan te kato u tuanrei ni ielesala nu tuanrei has te ma rutseri, u namnamei. 41 Na nonei e ngilena u namnamei nu tori i tamilimiu e ga habuti a markaton tatangana na hitaguhu turu katun ti moa ta ka, ba limiu te toan gogoso hamana mia i matane Sunahan. 42 “Kaba limiu u Parisi, a nomi pan e butuna romana i tamilimiu. A mamana ma tsi kan hasokoka a ma tsi tetenei te kana tara kui, alimiu e roron patsikemiu a ma tsi maloto a ma tsi makum ba te halemi e Sunahan a man hamalotona man makum. Na markato te hala menari a hamalotona makum tere Sunahan e nigana. Kaba limiu e roron totonemiu u mar hihatuts u kapan turu Lo te kato uana: a markato te hamou hamatskö menari u ranga turu katun, na markato te tatagi mera nei e Sunahan u katun. 43 “Alimiu u Parisi, a nomi pan e butuna romana i tamilimiu. Taraha, alimiu e roron ngilin gum mia turu gumgum u niga tara luman lotu, na limiu e ngil hasemiu u katun e gi hapan ria limiu tara toana. 44 A nomi e butuna romana i tamilimiu, taraha alimiu e heremi u kioun mate te ma tareri u katun. Nori e lala ria i ielunen kaba e ma atei sileri a ka a omi te kana i iogana.” 45 Ba toa tson hihatuts turu Lo e poieto i tanen, “O Tson Hihatuts, tara poata te ranga nemia lö a ka teka, alö e saka has ramien lam!” 46 Be Iesu e ranga palisina, “A nomi pan e butuna romana i tamilimiu has u tson hihatuts turu Lo! Alimiu e roron hake mia a man lo a man tiama turu katun, u lo te ka mer a toukui pan, kaba limiu e ma tatei kukutiemi ta tsi toa ta tsi lo teka. 47 A nomi e butuna romana i tamilimiu, taraha alimiu e roron kuiemiu u kahokaho u niga turu propet ti atung hamatir u tubumilimiu. 48 Alimiu e haruto nemiu te hatangana mena milimiu a markato turu tubumilimiu: nori i pulir u propet ba limiu te kuiemiu u kahokaho i taren. 49 E Sunahan te ka mena u hakhakats u niga e poei, ‘Alia e hala regou u propet nu katunun raranga i taren. Ba nori te kato homi rer romana a palai i taren, ba te atung hamate rer a palai.’ 50 Ba limiu u katun tara poata i romana te alatemiu romana u propet hoboto ti atung hamate pukur i mam noa, e taniaia tere Abel ti atung hamati, ba te noana tere Sekaria ti atung hamateia i gusuna makumun hats na Luman Lotu Pan. Aa, alia e ranga mera golimiu, alimiu a hei barebana i romana e alata sil ramen romana!” 52 Be Iesu e poiena, “A nomi i tamilimiu u tson hihatuts turu Lo. Alimiu e rama namiu a maroro te ga kalats a niatei hamana tere Sunahan. Alimiu e ma lu bemi a peisamiu a niatei teka, na limiu e hapiu tsipon has remiu u katun te ngilin lue ren!” A pala tere Iesu e kapa. 53 Tara poata te la ba nia e Iesu a makum teka, bu tson hihatuts turu Lo nu Parisi i tanian hona korue ten me rangatse rien u rangrangatana tara mamana ka. 54 Taraha, nori i torohanan hagögohe naien. Nori i ngilin saka meien tu ranga tu omi te ga katoen.

Copyright information for `HLA