Luke 22

U korupakö te gi atung meni e Iesu

(Matiu 26:1-5, Mak 14:1-2, Jon 11:45-53)

A poata e susuku hakapa tara Kannouna tara Beret te moa ta Yis, ti ngö hasei a Kannouna turu Paska. Bu pris u kapan nu tson hihatuts turu Lo e torohanan sake ner ta maroro ta niga te gi atung hamate meni e Iesu, kaba nori i matoutir u katun, ba te sakier a maroro te gi atung hamate hamous menien.

E Judas e katsin harutein e Iesu turu pakö i tanen

(Matiu 26:14-16, Mak 14:10-11)

Be Satan e la uato i torina e Judas Iskeriot, nonei a toa tara 12 a katunun tsitsilo tere Iesu. Be Judas e na ranga gono merena u pris u kapan nu kepten turu polis ti taratara kapin a Luman Lotu Pan te ga mar hala menien e Iesu i taren. Ba nori e sasalar me kitser u ranga te gi hala menien ta moni. Be Judas e hanige ieto a ka teka me hatanian sake nena ta maroro ta niga te ga hala menien e Iesu i taren te gi ma atei silei a barebana.

E Iesu e katsin nou a kannouna turu Paska

(Matiu 26:17-25, Mak 14:12-21, Jon 13:21-30)

I iahana man lan tara kannouna tara beret te moa ta yis, u lan te gi atung hamate meri u tunan sipsip turu Paska e butu hakapa. Be Iesu e hala mera nei ere Pita ne Jon u ranga teka, “La iam ba te na hamatsköemiu a man ka, ba ra te na noue rou a kannou i tarara turu Paska.” Ba nori i rangate ten, “Ime te ngile mulö te go na katoa lam a kannou teka?” 10 Ba nonei e poieto, “Hengo iam! A toa tson te soate nou a toa tabeli ramun e hitupali gono mera noa limiu te butu moa limiu i iahana taun. Ba limiu te kukutie moen ba te na tasu moa tara luma te la uanen. 11 Ba limiu te poe mou tara katun terena luma, ‘A Tson Hihatuts e poe nama i tamulö, Ime te kana a makum te mi nou gono mera goa lia u katunun tsitsilo i tar a kannouna turu Paska?’ 12 Ba nonei te haruto ranoi limiu a rum pan i iasa te ka hakapa mena a man tebol na man gumgum. Nonei tara makum teka te na kato hamatsköe moa limiu a mamana ka tara kannou.” 13 Ba nori e lar me na sabier a mamana ka te kato u te mar ranga merien e Iesu, ba nori e kato hamatsköer a kannouna turu Paska.

A komunio tutun

(Matiu 26:26-30, Mak 14:22-26, 1 Korin 11:23-25)

14 A poata e butu hakapa, be Iesu nu aposol e gum ria tara kannou. 15 Ba nonei e poieto i taren, “Alia e ngil koruegu te go nou gono meri limiu a kannouna turu Paska teka i mam te go sagoho meni lia a kamits! 16 Taraha, alia e ranga mera golimiu, alia e ma tatei nou lele gien romana e popona tara poata a man ka te haharoei nena a kannou teka e butu hamana hakapana romana tara Nipepeito tere Sunahan.” 17 Be Iesu e luena a gotana wain me hanigana tere Sunahan me poiena, “Lue iam a gotana teka ba te hala namia i tamilimiu. 18 Taraha, alia e ranga mera golimiu, alia e ma tatei ua lelegi u wain popona tara poata te la nama romana a Nipepeito tere Sunahan.” 19 Ba nonei e lu hasena a beret me hanigana tere Sunahan me poseposie nen, me hala rane ien me poiena, “Nonei u tuanrei i tar tekaöte na mate sil rano limiu. Alimiu e na kato has uamiu teka tara beret ba te noue men ba te hakats pouts namo lia.” 20 Na i murina ti nou hakapa ien, be Iesu e lu has mena nei a gotana wain i iesana me poiena, “A gotana teka te takis bera nolimiu e haharoei nena u rangan kits u tsimus te na kato hatagale goi lia u rahatsing i tar.* 21 “Kaba nonei a katun te hala nenoa lia turu pakö i tar, nonei e nou gono meno lia tara kannou teka! 22 E manana, alia tu butun katunuma e go na mate, te mar hopu kap meni lia e Sunahan. Kaba a nomi pan e butu noa nonei tara katun te hala neno romana lia turu pakö!” 23 Bu katunun tsitsilo e tanian rangrangata pouts ria i taren esi a toa i taren te katoe nou a ka teka.

Esi te pan nou romana?

24 Bu katunun tsitsilo e hiatatung mer u ranga me poier, “Esi te mammamna i tarara?” 25 Be Iesu e poieto i taren, “U king tara man han i puta teka e roron tsunono hatagala ria turu katun i taren, nu katun pan e ngil beri a peisaren a solon ‘Tsunono Pan a Niga.’ 26 Kaba a markato teka e ma tatei ka neia i gusumilimiu. E moa. A katun i tamilimiu te panina e tatei kato here nanei a peisanen a hitots, ba tsunono i tamilimiu e tatei here nei a katunun kui. 27 Esi a katun a tsunono, a katun te gumuna ba te nouna, tsi a katun te susoatsena a kannou i tanen? A katun te gumuna, nonei te panina. Kaba lia e ka gia i gusumilimiu e heregi a katunun susoata kannou. 28 “Alimiu u ka gono memo lia tara man poata ti torohaneia lia u katun. 29 Ba lia te hala ragoi limiu a nitsunono, te mar hala has meni e Tamar alia a nitsunono. 30 Alimiu e nou mia ne ua mia romana tara kannou i tar tara Nipepeito i tar, ba limiu te gum mia romana tara gumgum a goagono turu king ba limiu te tsonun hamou mou romana tara 12 a hun katunur i Israel.”

E Iesu e hatei mamin te ga holis u e Pita

(Matiu 26:31-35, Mak 14:27-31, Jon 13:36-38)

31 Be Iesu e poieto tere Pita, “Saimon, Saimon, hengo! E Satan e rangata hatagala sil te ga tohala merien romana alimiu hoboto, ne Sunahan e haniga. A nitolaha teka tere Satan e here nei a katun te lu katsena a kannou a niga na bita. 32 Kaba lia u singo hakapa sileio lö, o Saimon, te go ma hapolasa meni lö a nihamana i tamulö. Ba tara poata te habirits pouts uamuma romana lö i tar, ba lö te hatagala rem a nihamana turu hahatoulana i tamulö.” 33 Be Pita e poiena, “Tsunono, alia e hanigegu te go la gono meni lia alö tara karabus na te go mate gono has meni lia alö!” 34 Kaba e Iesu e ranga poutsuna, “Alia e ranga mego lö, o Pita, a keriau a tson e ma kekeretskö noa noi i bong teka e popona te poe moa lö tara topisa poata alö e ma atei sile moi lia.”

A paus moni na pora na kilatan hiatatung

35 Be Iesu e poieto i taren, “Tara poata tu hala puku ria lia limiu ba te moana ta paus moni na pora nu sendol, ga limiu u makmakum ba niam ta toa ta ka, tsi e moa?” Ba nori i ranga poutsuto, “E moa ta ka te ga makmakum.” 36 Be Iesu e poieto, “Kaba i romana, ta katun i tamilimiu te ka mena a paus moni tsi a pora e ga luen. Ne si te moana tu kilatan hiatatung e ga haholin u hasobu u ngahangaha i tanen ba te holena tu toa. 37 Taraha, alia e ranga mera gilimiu a ka teka, u ranga turu Buk u Goagono e ga butu hamana te poiena, ‘Nori i haka gono meien u katun u omi,’ taraha nonei e ranga nano lia, nu ranga ti koloto mei lia e butu hamana nou romana.” 38 Bu katunun tsitsilo e poier, “O Tsunono, u huol u kilatan hiatatung teka.” Ba nonei e poiena i taren, “E antunana!”

E Iesu e singo u tere Sunahan

(Matiu 26:36-46, Mak 14:32-42)

39 Be Iesu nu katunun tsitsilo e la ba ner a rum i iasa me la uar turu Pokus tara Roein Olip te roron kato uen. 40 Poata ti tuku ien nonei tara makum, ba nonei e poiena i taren, “Singo uam tere Sunahan. U hiamus u omi e namos butuna i tamilimiu.” 41 Ba nonei e gamon la ba ranen, te lehana hapopoia te lapo menari a hatu, me hatukununa me singona, “O Tamar, te ngil mia lö, ba lö te hatongo kap ba namoi lia a kamits teka te katsin butuna i tar. Kaba lö go ma kato uai turu ngil i tar. Alö go kato u turu ngil i tamulö.”* 43 Ba toa angelo ni Kolö e butuna i tanen me hatagale nen, taraha e Iesu e sagohi a nitagagi pan koru. Ba nonei e singo hatagala koru lelina. Bu siung i tanen e butu here nei u rahatsing me rus uana i puta. 45 I murinen ba nonei e takeina ba te la pouts uana turu katunun tsitsilo i tanen me sabe ranen ba te sohor, taraha nori i topi koru mei a nitatagi pan. 46 Ba nonei e poiena i taren, “Aha te soho memi limiu? Takei iam ba te singo uamiu tere Sunahan. U hiamus u omi e namos butuna i tamilimiu.”

Nori i pile kapin e Iesu

(Matiu 26:47-56, Mak 14:43-50, Jon 18:3-11)

47 E Iesu e ranga noa has ba toa hun katun te tukur. E Judas, a toa tara 12 a katunun tsitsilo te mammam ren, ba nonei e la uamato tere Iesu go mi mutsie ien. 48 Be Iesu e poieto, “Judas, alö e katoem a saha markato teka te mutsi mena milia ba te haruto namia lia turu pakö i tar?” 49 Poata ti tareia u katunun tsitsilo ti ka gono mei e Iesu a ka te butu hamanasana, ba nori e poier, “O Tsunono, alö e ngilem alam go atung rien u kilata?” 50 Ba toa i taren e torohanan atungena a katunun kui tara tsunono pan turu pris ba te ngats ba nena a talinganen tara pal matou. 51 Be Iesu e ranga palisina, “E noana!” Ba nonei e sebeliena a talingana katun me kato haniga poutse nen. 52 Be Iesu e poieto turu pris u kapan nu kepten turu polis ti taratara kapin a Luman Lotu Pan nu tsunono ti la silema te gi lu menien, “Taraha te la mena mumei limiu a man kilatan hiatatung na man baru ba te mi pile kap here mena milia a kopkop? 53 Alia u ka gono merio limiu turu mamanu lan i Luman Lotu Pan ba limiu u ma pile kap natei lia. Kaba teka a poata i tamilimiu, a poata te panna a nitagalana turu kuhil.”

E Pita e holisin te ga atei sil menien e Iesu

(Matiu 26:57-58,69-75, Mak 14:53-54,66-72, Jon 18:12-18,25-27)

54 Ba nori i pile kap neto e Iesu me lu mena rien i luma tara tsunono pan turu pris. E Pita e kukute has, kaba e lama i pal lehana. 55 U tula i hatseia i gusuna makum i pal porina luma, be Pita e sohalata tara barebana ti gum hahis u tula. 56 Tara poata te tareia a toa taholun kui e Pita te gum uen i rehina u tula, ba nonei e tara hamatskö uana tere Pita me poiena, “A katun teka e ka gono has mei e Iesu!” 57 Be Pita e holise ten me poiena, “Alia e ma atei sile gien!” 58 Na tara tsitabubun poata, ba tana katun e tare ten me poiena tere Pita, “Alö has a toa i taren.” Be Pita e ranga palisito, “Alia u moa!” 59 Na tara toa aua i murimuri, ba tana katun e ranga hatagala sisi nena e Pita, “U mana koru a katun teka e ka gono has mei e Iesu, taraha nonei has a katununa i Galili!” 60 Be Pita e ranga palisito, “Alia e ma atei silegi a ka te ranga nemu lö!” Na i teka puku, tara poata te ranga noaia e Pita, ba keriau a tson e kekeretsköna. 61 Ba Tsunono e habiritsito me tara hamatskö uana tere Pita, ne Pita e hakhakats kapin u ranga tara Tsunono te ranga mam naien, “I mam te kekeretskö noa a keriau a tson i romana, ba lö te ranga topisa mou ba te poiem alö e ma atei sile milia.” 62 Be Pita e lakasana me na tabe mena a nitatagi pan koru.

Nori i hahakosin e Iesu me muke ren

(Matiu 26:67-68, Mak 14:65)

63 Bu katun ti tara kapin e Iesu i hahakose ten. Ba nori e pitser a matanen me muke ren me rangatse ren, “Alö a propet! Esi te muke lalo lö?” 65 Ba nori e kato leler u mamana u ranga u omi i tanen.

Nori i hakeia e Iesu turu Kot Pan

(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Jon 18:19-24)

66 Poata te lania a lan, bu tsunono turu Jiu nu pris u kapan nu tson hihatuts turu Lo e gono hobotor, be Iesu e la menari turu hagum i taren. 67 Ba nori i poieto tere Iesu, “Hatei ramo lam, alö e Mesaia, tsi e moa?” Ba nonei e ranga palisina, “Sanena alia go ranga meraio limiu, ba limiu te ma hamane moi lia. 68 Na sanena alia go rangata rio limiu tu toa tu harangata, ba limiu te ma ranga palise moi lia. 69 Kaba i murina a poata teka, alia tu butun katunuma e gum gia romana tara pal matou tere Sunahan a tagala koru.” 70 Ba nori hoboto e poier, “Alö e poiem alö a Pien Tson tere Sunahan?” Ba nonei e ranga palis ranen, “Aa, limiu e ranga hamatskö mula.” 71 Ba nori i poieto, “Ara e ma tatei ngö lele rimei ta katun te ga kot gono meien! Ara e hengo peisa lila te kot mena lale ien a peisanen u ranga pouts i tanen!”

Copyright information for `HLA