Luke 23

E Iesu e kaia i matane Pailat a Gamman

(Matiu 27:1-2,11-14, Mak 15:1-5, Jon 18:28-38)

Bu katun hoboto i takeito me la menari e Iesu i matane Pailat. Ba nori e hatanian kot ner e Iesu me poier, “Alam u tari a katun teka e kato hatutui a pal katun i tamulam. Nonei e ranga hapiu rilam te go hala meni lam a takis tere Sisa. Ba nonei e roron poiena, ‘Alia noa has e Mesaia. Alia a king.’” Be Pailat e rangatse nen, “Alö a King turu Jiu?” Be Iesu e ranga palisito, “Alö a tuam ba te rangam.” Be Pailat e poiena turu pris u kapan na turu katun u para ti gono, “Alia e ma sabiegi ta ka ta omi te gi hahuna silei a katun teka.” Ba nori i ranga hatagala koruto me poier, “Nonei e roron hatutsir u katun turu han hoboto i Judia me kato hasingoto ranen. Nonei e hataniaia i Galili me mi noana teka.”

Nori i kot meia e Iesu i matane Herot

Poata te hengoeia e Pailat a ka teka me rangatana, “A katun teka a katununa i Galili?” Ba nori i hatanganato, be Pailat e toan hala mena nei e Iesu tere Herot a King te ka hasia i Jerusalem nonei tara poata, taraha e Herot e tara kapin a provins i Galili. E Herot e sasala koru tara poata te tare ien e Iesu, taraha nonei e hengo nen na e solon ngil hasi te ga tara menien. Nonei e ngilin tari te ga kato meni e Iesu tu mirakul. Be Herot e rangate nei e Iesu u rangrangata u para, kaba e Iesu e ma ranga palisni ta toa ta makumun ranga. 10 Bu pris u kapan nu tson hihatuts turu Lo i la hasusuku mato me kot hatagala koru ner e Iesu. 11 Be Herot nu soldia i tanen i hahakos neto e Iesu me maman ranga ria i tanen. Ba nori i haseieto u hasobun king i tanen ba nori i hala pouts mena teien tere Pailat. 12 Nonei turu lan teka e Pailat mere Herot i hikapien pouts, kaba nori i hiapalpal mam.

E Pailat e rangein e Iesu ga mate

(Matiu 27:15-26, Mak 15:6-15, Jon 18:39-19:16)

13 E Pailat e ngö gugoner u pris u kapan nu tsunono nu katun me poiena i taren, “Alimiu u mi piou namia a katun teka i tar me poemiu nonei e kato hatutu u hakats tara barebana. Na lia e katoe gula u kot i tanen teka i matamilimiu, kaba lia e ma sabie gulei ta toa ta ka ta omi i tanen te kot memien limiu. 15 Ne Herot has e ma sabie lalei ta ka ta omi i tanen, taraha nonei e hala pouts mena name ien i tamulam. Hengo iam, a katun teka e ma katoei ta ka ta omi te ga antunaia te gi atung hamate meien. 16 Kato uana teka ba lia te halahus negoen ba te hapuresie goen.”* 17 Turu mamanu hiningal tara poata tara kannouna turu Paska, e Pailat e roron purese a toa karabus ti ranga sil u katun.* 18 Bu katun hoboto i kuto, “Atunge iam a katun teka, ba te hapurese mena mumei e Barabas i tamulam!” 19 (E Barabas i haka mei tara karabus e hatakei a toa hiatatung tara gamman i iahana taun i Jerusalem, na nonei e atung hamate hasi a katun, ba nori e hake rien tara karabus.) 20 Be Pailat e ngilin hapuresiena e Iesu, ba nonei e ranga lel merena u katun. 21 Kaba nori i ku pouts, “Tapala namia tara koruse! Tapala namia tara koruse!” 22 Be Pailat e ranga hatopisana i taren me poiena, “Ga saha ka a omi te katoen? Alia e ma sabie gulei ta ka ta omi te ga katoen ba nonei te mate sile nen! Alia e halahus negoen ba te hapuresie goen.” 23 Kaba nori i ku hapan koru noa has te gi tapala meni e Iesu tara koruse. Bu ranga i taren e karasena u ranga tere Pailat. 24 Be Pailat e toa kukutiena u ngil i taren me kitsena u ranga te ga mate u e Iesu. 25 Ba nonei e hapuresiena e Barabas a katun ti ngile ien, nonei ti haka sile ien tara karabus te habutu menien a hiatatung na te atung hamate menien a katun. Be Pailat e hala mena nei e Iesu turu katun e gi kato meien ti ngil uen.

E Iesu i tapala nia tara koruse

(Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Jon 19:17-27)

26 Ba nori i la meto e Iesu. Poata ti la ien, ba nori i sabieto a toa katun a solonen e Saimon, a katununa tara provins i Sairini. Nonei e lama turu han i ielesala tara taun i Jerusalem. Ba nori i pile kap naten me hasoatse rien a koruse tere Iesu, ba nonei e murimurina tere Iesu. 27 Bu katun u para i kukutieto e Iesu. I gusuren i kaia a tohaliou ti tabe me hahuri meren. 28 Be Iesu e habirits uato i taren me poiena, “Tohaliour i Jerusalem, ma tabe sile milia, kaba tabe sil riam a peisamilimiu na galapien i tamilimiu. 29 Taraha, a poata e la nama te poe ria romana, ‘A tohaliou u kuba ti mamala posei ta pien na tohaliou ti ma hasusei ta pien, nori e gi sasala mei a tou kuba i taren!’ 30 Nonei tara poata a barebana e poier romana tara pokus pan, ‘Alimiu go rus muma i ielumulam!’ na tara pokus a tetenei, ‘Hamous ramo lam!’ 31 Taraha, te mar kato mena rien lia teka te heregi u roei u pelpeli, ga ime te mar kato uaren romana turu katun u omi te hereri u roei u lango?” 32 A elasolana katun a omi i lu has meien te gi kato hamate gono meri e Iesu. 33 Tara poata ti tuku ien tara makum ti ngöei “U Lakö,” ba nori e tapala naria e Iesu tara koruse, na elasolana katun a omi i tapala has ria turu koruse i rehinen, a toa tara pal matou na tai tara pal keruka. 34 Be Iesu e singo uato tere Sunahan me poiena, “O Tamar, alö go lu ban a markato a omi i taren. Nori e ma atei sileri aha te katoe ren.” Bu soldia e pilei satu siler u hasobu i tanen, me molamole ren. 35 Bu katun ti tuolia i susuku i tara uato i tanen, ba pal kapan turu Jiu e hahakos ner e Iesu me poier, “Nonei e taguhir a palai. Bara, nonei e ga taguhu peisa a peisanen, te ga Mesaia uen te hopu kapin e Sunahan!” 36 Nu soldia has i hahakos nen. Ba nori i la hasusuku uamato i tanen ba nori e torohanan hale rien u wain u melil me poier, “Taguhi a peisamulö, te go King u lö turu Jiu!” 38 A man ranga ti koloto nia i bakuna koruse i tanen e kato u, “A King turu Jiu teka.” 39 A toa katun a omi te kuteia i susuku e ranga homiia tere Iesu me poiena, “Alö e Mesaia, boka? Bara, taguhi a peisamulö na lam has!” 40 Ba taina katun a omi te kuteia i hapala e raharahe ten me poiena, “Alö e ma matoutemi e Sunahan? Ara e ka mera a toa nihahuna. 41 Ne matsköna, taraha a nihahuna i tarara a elasolana e palisena u markato u omi ti kato ra. Kaba a katun teka e ma katoei ta toa ta ka ta omi.” 42 Ba nonei e poiena tere Iesu, “Hakats sile molia, o Iesu, tara poata te la pouts here mumei romana lö a King!” 43 Be Iesu e poieto i tanen, “Alia e ranga megi lö a ka teka, i romana alö e ka gono memoa lia i Kolö.”

A tou mate tere Iesu

(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Jon 19:28-30)

44 Tara pal 12 kilok tara soasa, ba pitala te piri hanoana bu kuhil e kopo kap hoboto nena a han me antunana tara 3 kilok. 45 Bu labalaba pan te kuteia tara Luman Lotu Pan e takis katana me katoena a huol a makum. 46 Be Iesu e ku hapan koruna, “O Tamar! Alia e hake gia u namnamei i tar i limamulö!” Nonei e ranga u teka me matena. 47 Ba tsunono turu soldia e tareto a man ka teka, ba nonei e soloseiena e Sunahan me poiena, “U mana koru nonei a katun a niga teka!” 48 U katun u para ti gono sil a man ka teka i taratara kapin a man ka te butu, ba nori e tatagi korur me mukumuku hoboter a lumlumaren me la pouts uar i han. 49 Bu hahikapien tere Iesu nu tohaliou ti kukutie men i Galili e tuol halehanar me tarer a man ka teka.

A poata ti kaho nia e Iesu

(Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Jon 19:38-42)

50 A toa katun a solonen e Josep e ka, a toun Arimatia a toa taun turu Jiu. Nonei a katun a niga na katun a matskö, na nonei e alosi te ga butu uama a Nipepeito tere Sunahan. Na nonei a pala turu Kot Pan turu Jiu, kaba nonei e ma hanigei a ka ti hatangana nien na ti katoen tere Iesu. 52 Ba nonei e la sileto te na singo meni u tuanrei tere Iesu tere Pailat. 53 Be Pailat e hanigato, be Josep e na lu hakoulena u tuanrei tere Iesu, ba nonei e pitse neien u labalaba u lamelame, me hahonge nen tara kiou ti kahoeia turu lapo, a kiou te mamala haka noei ta mate i iahanen. 54 Nonei u lanin kato hamatskö tara mamana ka, na i mahö u Lan u Goagono turu Jiu. 55 Ba tohaliou ti la gono mema e Iesu i Galili e la gono mier e Josep me na tarer a kiou nime ti mar hopu meni a peisane Iesu i iogana. 56 Ba nori e la pouts uar i han me na hamatsköer a man ka man soka haniga tara tuanreine Iesu. Ba nori e husa mier u Lan u Goagono, te mar ranga u u Lo turu Jiu.

Copyright information for `HLA