Luke 3

U hihatuts tere Jon a Tsonun Baptais

(Matiu 3:1-12, Mak 1:1-8, Jon 1:19-28)

Turu hamalotonu tolimanu hiningal te Gamman Pania e Taibirius i Rom, e Jon e tanian hihatuts. Tara poata teka, e Pontias Pailat a Gamman tara provins i Judia, ne Herot te tara kapin a provins i Galili, ne toulanen e Pilip te tara kapin a provins i Ituria ni Trekonaitis. Ne Laisenias te tara kapin a provins i Abilin. Be re Anas mere Kaiapas te tsunono panir turu pris. Nonei tara poata teka u ranga tere Sunahan e la uama tara pien tere Sekaria e Jon te kaia tara latu pinopino. Be Jon e la uato tara mamana han i rehina Ramun i Jodan me hihatuts uana teka, “Habirits ba niam u markato u omi i tamilimiu ba te habaptaismiu, be Sunahan te lu ba nenou u markato u omi i tamilimiu, ba te tara pouts rano limiu.” Te mar koloto u e Aisaia a propet turu buk i tanen i manasa me poiena,

“A toa katun e na ranga hapan noa romana tara latu pinopino ba te poiena,
‘Kato hamatsköe iam a man markato i tamilimiu, taraha a Tsunono e ngilin sila nama romana tara maroro a matskö.
U gohi hoboto e tatei hu riou, nu pokus hoboto e tatei hala pute riou. U kalana u kokoela e hamatskö riou, nu maroro u tuktukul e kato hamamarohane riou.
Bu mamanu katun te tarer romana a nihitaguhu tere Sunahan!’”

U koloto tere Aisaia e kapana teka.

Bu katun u para e la uarima tere Jon te gi habaptaisia i tanen. Ba nonei e poiena, “Alimiu u katunur tara kukutsi a omi—alimiu u katun u gamogamo! Alimiu e ma antunan bus ba namoi a raharaha tere Sunahan te butu nou! Alimiu go habirits ba niam u markato u omi, ba limiu te mar kato hamana koru uamiu te kato uana a katun te habirits ba nena a markato a omi. Alimiu go ma tatei mar hakats uami teka: ‘Alam e nigam, taraha e Abraham a tubumulam.’ Alia e hatei rago limiu, e Sunahan e antunan katoe nei u hatu teka a pinaposa tere Abraham. E Sunahan e ma haniga pinopinoe nei a katun te pala uana tere Abraham. E moa. E hanige iena a katun te kukutiena u ranga tere Sunahan. Ne Sunahan e katsin ngats lupu hamanasena u roei hoboto te mamala hua haniga nei, ba te lapo naria turu tula. E kato uana, e Sunahan e hahune nou a katun te ma kato haniga nei.”

10 Bu katun e rangatser e Jon, “Aha tala te katoe mou lam?”

11 Ba nonei e ranga palisina, “A katun te ka mena u huol u hasobu u ngahangaha e ga halan u toa tara katun te moana. Na katun te ka mena a kannou e ga kato has u i iesana.”

12 U katun ti lulu a takis i la silema te gi mi habaptais uen, ba nori e rangatse ren, “Tson hihatuts, aha te go kati lam?”

13 Ba nonei e poieto i taren, “Alimiu go lu takis hapopo mia te ranga uana a gamman, ba te ma lu lelmi.”

14 Bu palair u soldia i rangata hase ten, “Ga lam, aha te go kati lam?”

Ba nonei e poiena i taren, “Ma singatsemi ta katun ba te luemiu a moni i tanen. Na limiu go ma kot gamogamo has nami ta katun. Alimiu go sasala meiam a hihol i tamilimiu.”

15 A barebana e tanian hakats ner e Mesaia e sukusukun lama, nonei a katun te hopu kapin e Sunahan, me hakhakats ner e Jon me poier nonei toum e Mesaia. 16 Be Jon e poiena i taren hoboto, “Alia e baptais ragi limiu u ramun tun, kaba a toa katun te pan bala nano lia e la nama romana. Nonei a tsunono pan, na lia a tsikutupin katun papala koru. Nonei te baptais ranoi romana limiu u Namnamei u Goagono nu tula. 17 Nonei e katsin kato hamanasena a toukui i tanen te go lu kakata menien u katun u niga nu katun u omi, te mar hapiraka menari a pemuna ngal. Nonei e haka renoa u katun u niga tara han a niga, ba nonei te tsuga mera nei u katun u omi turu tula te ma antunan hoso nari.”

18 Na turu mamana has u mar ranga e Jon e kato hatakei rien u hakhakats tara barebana te hatuts rien u Bulungana u Niga. 19 Be Jon e ranga sileta e Herot a Gamman, taraha nonei e töli e Herodias, a tahol tere toulanen pouts. Ne Herot e kato hakapi a palaina a markato a omi a para. 20 Be Herot e katoena a tana markato a omi koru te haka menien e Jon tara karabus.

A tou baptais tere Iesu

(Matiu 3:13-17, Mak 1:9-11)

21 I murina ti habaptaisia a barebana hoboto, be Iesu e habaptais hasina. Tara poata te singo ien, bu Kolö e takalatana, bu Namnamei u Goagono e hakulue mata a peisanen me koul uanama i tanen. Bu toa u ranga e butu nama i Kolö me poe nama, “Alö a Pien Tson a tsomi koru i tar. Alia e haniga korue golö.”

A solor u tubune Iesu

(Matiu 1:1-17)

23 Poata te hatanieia e Iesu a toukui i tanen, ba nonei e ka toum mena u 30 u hiningal.

E Iesu i ngöei a pien tere Josep.
Ne Josep e tamanen e Hilai
24 Hilai e tamanen e Matat.
Matat e tamanen e Livai.
Livai e tamanen e Melkai.
Melkai e tamanen e Janai.
Janai e tamanen e Josep.
25 Josep e tamanen e Matataias.
Matataias e tamanen e Emos.
Emos e tamanen e Neham.
Neham e tamanen e Eslai.
Eslai e temanen e Nagai.
26 Nagai e tamanen e Meat.
Meat e tamanen e Matataias.
Matataias e tamanen e Semein.
Semein e tamanen e Josek.
Josek e tamanen e Joda.
27 Joda e tamanen e Joanan.
Joanan e tamanen e Risa.
Risa e tamanen e Serababel.
Serababel e tamanen e Sialtiel.
Sialtiel e tamanen e Nerai.
28 Nerai e tamanen e Melkai.
Melkai e tamanen e Edai.
Edai e tamanen e Kosam.
Kosam e tamanen e Elmedam.
Elmedam e tamanen e Er.
29 Er e tamanen e Josua.
Josua e tamanen e Elieser.
Elieser e tamanen e Jorim.
Jorim e tamanen e Matat.
Matat e tamanen e Livai.
30 Livai e tamanen e Simion.
Simion e tamanen e Juda.
Juda e tamanen e Josep.
Josep e tamanen e Jonam.
Jonam e tamanen e Elaiakim.
31 Elaiakim e tamanen e Melia.
Melia e tamanen e Mena.
Mena e tamanen e Matata.
Matata e tamanen e Netan.
Netan e tamanen e Devit.
32 Devit e tamanen e Jesi.
Jesi e tamanen e Obet.
Obet e tamanen e Boas.
Boas e tamanen e Salmon
Salmon e tamanen e Nason.
33 Nason e tamanen e Aminadap.
Aminadap e tamanen e Admin.
Admin e tamanen e Arni.
Arni e tamanen e Hesron.
Hesron e tamanen e Peres.
Peres e tamanen e Juda.
34 Juda e tamanen e Jekop.
Jekop e tamanen e Aisak.
Aisak e tamanen e Abraham.
Abraham e tamanen e Tera.
Tera e tamanen e Nehor.
35 Nehor e tamanen e Sirak.
Sirak e tamanen e Riu.
Riu e tamanen e Pilek.
Pilek e tamanen e Iber.
Iber e tamanen e Sila.
36 Sila e tamanen e Kenan.
Kenan e tamanen e Arpaksat.
Arpaksat e tamanen e Sem.
Sem e tamanen e Noa.
Noa e tamanen e Lemek.
37 Lemek e tamanen e Metusela.
Metusela e tamanen e Inok.
Inok e tamanen e Jeret.
Jeret e tamanen e Mahalaliel.
Mahalaliel e tamanen e Kenan.
38 Kenan e tamanen e Inos.
Inos e tamanen e Set.
Set e tamanen e Adam.
Ne Adam e tamanen e Sunahan.
Copyright information for `HLA