Matthew 17

U tuanrei tere Iesu e palis

(Mak 9:2-13, Luk 9:28-36)

U tönomo u lan i murimuri e Iesu e lui e Pita, nu muntoulana e Jemis ne Jon, me peigi pepeisa mera neien i ieluna u toa u pokus pan. Ba tara poata ti tara ien, ba nori e tarer te palis u a tuanreina e Iesu: a polenen e alesala koru herei a pitala, nu hasobu i tanen e hiaka koru herei u ualesala. Be Moses mere Ilaitsa u propetir i manasa ti mate i bututo ba nori a elapisa katunun tsitsilo e tara raren ba nori te ranga gono mier e Iesu. Be Pita e rangana me poiena tere Iesu, “O Tsunono, e nigana te ka ria ra teka. Te go ngil u lö, ba lia te kuiegu a topisa taluhu teka, a toa i tamulö, na toa tere Moses, na toa tere Ilaitsa.” Tara poata te ranga noa ien, bu koasi te alesala koru e mi hoho ranen me la uanama i ieluren bu toa u ranga e poie nama turu koasi, “Nonei a Pien Tson a tsomi koru i tar teka. Alia e haniga korue gen. Hengo mia i tanen!” Poata ti hengoeia u katunun tsitsilo u ranga teka ba nori e matout korur, me hatukunur me turu putar. Be Iesu e la uanama i taren me hasebelena i taren me poiena, “Takei iam. Ma matoutmi!” Ba nori e tara seir me tarer e Iesu pepeisa. Poata ti koul men turu pokus be Iesu e ranga mera nen, “Alimiu e ma tatei ranga memi ta toa ta katun tara ka teka te tara mula limiu antunana te takei pouts goa romana alia tu butun katunuma tara tou mate.” 10 Bu katunun tsitsilo e rangater e Iesu, “Tara naha te poe menari u tson hihatuts turu Lo e Ilaitsa a propet e ga mam nema romana e Mesaia?” 11 Be Iesu e ranga pouts mera nen, “E Ilaitsa e la mam pouts hamana nama ba nonei te kato hamatsköena romana a mamana ka. 12 Na lia e hatei ragi limiu a ka teka: e Ilaitsa e la hakapama, kaba u katun i ma marei ien na nori i mar kato homi menien ti mar ngil uaien. Na tara toa has a markato ba nori te kato homi hase riou romana alia tu butun katunuma.” 13 Bu katunun tsitsilo i toan atei sileto nonei e ranga merien e Jon a Tsonun Baptais, nonei a katun te ngöi u Buk u Goagono e Ilaitsa ba te poiena nonei e ga lama.

E Iesu e kato haniga poutsi a pien tson te ka mei a mate a omi

(Mak 9:14-29, Luk 9:37-43)

14 Poata ti kopis uen turu barebana, ba toa katun e la uamato tere Iesu, me hatukunna i matanen me poiena, “O Tsunono, alö go tatagi nema a pien tson i tar! Nonei e roron kotskotsibonguna na peisanen e omi koruna, na nonei e roron rus uana turu tula na turu ramun. 16 Alia u la mena meien turu katunun tsitsilo i tamulö, ba nori e ma antunan kato hanige rien.” 17 Be Iesu e ranga poutsuto me poiena, “Alimiu u katun u hahamana koru na limiu e ma matskömi! Alia e soso koru megu a nihahamana i tamilimiu. La mena mumei a pien i tar!” 18 Be Iesu e ranga hatagala mena a mate a omi ba nonei e toan lakasana, ba nonei a pien tson teka e niga poutsuna i teka puku. 19 Bu katunun tsitsilo e la uarima tere Iesu me rangata hamouse ren, “Taraha ba lam te ma antunan tsuga halakase mulei a mate?” 20 Be Iesu e ranga palisina me poiena, “Taraha, a tsi nihamana i tamilimiu e ma antuna nei. Hakats niam a ka teka! A ngalin mastet e makosi koruna kaba e habutena a kan leba te pan sokuna. Ne kato has uana i iesana, te tetenei hasina a nihamana i tamilimiu, alimiu e antunan kato noa hasemiu a man ka man kapan. Hena, alimiu e tatei poemiu turu pokus teka, ‘Takeiia teka ba te la uam ili!’ ba nonei te lana. Ba limiu te tatei katoe mou a mamana ka!* 21 Alimiu go singo hatagala uam tere Sunahan te agono sil mena mien limiu a kannou. E moa ta taina ta maroro te ga tatei tsuga ban a mar mate a omi teka.*”

E Iesu e ranga lelin te ga na mate uen ba te takei poutsuna

(Mak 9:30-32, Luk 9:43-45)

22 Ba poata ti la gugono uama u katunun tsitsilo i Galili, be Iesu e poieto i taren, “Alia tu butun katunuma e susukun hala menari i limar u katun te na atung hamate rio lia. Kaba turu hatopisana u lan ba lia te takei pouts gou romana.” Bu katunun tsitsilo e tatagi korur.

E Iesu e hol a takis tara Luman Lotu Pan

24 Ba poata te la u e Iesu nu katunun tsitsilo i Kapeneam, bu katunun lulu monina tara Luman Lotu Pan i la mato me mi rangatser e Pita, “A tson hihatuts i tamilimiu e hol hasena a takis tara Luman Lotu Pan, tsime?” 25 Be Pita e poiena, “Aa.” Na tara poata te la u e Pita i luma me pats rangana, kaba e Iesu e ranga mam me poiena, “O Saimon, u saha u hakhakats i tamulö? A toukui teresi te holena a takis turu king turu han i puta? U katun hamatskö tere king tsi u katun halhal?” 26 Be Pita e ranga palisina, “U katun halhal.” Be Iesu e poiena, “Aa, bu katun tere king te ma tatei holri. Ne kato has uana i iesana i tarara. 27 Kaba ra e namos kato haraharaha rera u katun teka. Bara, la u tara ramun a perperere ba te lapo nem a ohono. Na i runguna a iena tutun te lase molö, alö e sabie mou a toa moni e antunana tara takis i tarara a elasolana. Luema ba te hole mien a takis i tarara.”

Copyright information for `HLA