Matthew 24

E Iesu e hatein te omi uana romana a Luman Lotu Pan

(Mak 13:1-2, Luk 21:5-6)

Be Iesu e la ba neto a Luman Lotu Pan me katsin lana, bu katunun tsitsilo i tanen e la uarima i tanen te go mi haruto meni e Iesu a man luma tara Luman Lotu Pan. Be Iesu e poieto, “Aa, ruto uam tara man luma man niga hoboto teka. Na lia e ranga hamana mera golimiu, e moa ta toa ta hatu teka te ga ka lelia romana tara makum i tanen. Nori hoboto koru e lapo puta rer romana.”

A poata a omi koru

(Mak 13:3-13, Luk 21:7-19)

E Iesu e gumia turu Pokus tara Roein Olip bu katunun tsitsilo i mi ka pepeisa gono meten me rangatse ren, “Hatei ramei lam i hangisa te butuna romana a ka teka, na hiharuts te haruto nenou a poata te go la pouts uama lö na te kapana romana a han.” Be Iesu e ranga palisito, “Hanei iam, ba te ma hengoemi ta katun te ga gamo rio limiu. Taraha, u katun u para e la rima romana ba te ngöe roi a peisaren a solor ba te poier, ‘Alia e Mesaia!’ ba nori te gamo rer romana u katun u para. Alimiu e hengoemiu romana te ling uana romana a man hiatatung i susuku nu habulungana tara man pula i lehana. Kaba limiu go ma matoutumi. A man ka teka e butu noa lasina romana, kaba a nikapakapa e ka noana. A toa han e hiatatung mena romana a tana han, na palair u hun katun e hiapulpular romana. A bes pan na man nun e gas lana romana turu han u para. A man ka teka e here nei romana te kamits tutun uana a pien te pose ier. “Bu katun te pile kap rariou romana limiu te gi hakamits meri limiu, ba limiu te kato hamate rariou. U mamanu hun katun e omi merari romana limiu alia. 10 A katun a para e hapolaser romana u nihamana i taren tara poata teka. Nori e hala mera roi romana a palai turu katun te pakö raren ba te hihiomi pouts hasir. 11 Bu katun u gamogamo u para te butur romana ba te ngöeri a peisaren u propet tere Sunahan, ba te gamo rer u katun u para. 12 A man markato a man omi teka e para koruna romana bu ngilngil turu katun u para te kapa susuluna romana. 13 Kaba u katun te pile kap ner romana a markato tere Sunahan tara poata a omi teka ba te ma hapolasari, e Sunahan e lu pouts mera noien i tanen. 14 Bu Bulungana u Niga teka tara Nipepeito tere Sunahan te hihatuts laner romana tara mamana han i puta, bu hun katun hoboto te hengoe ren romana, bi murinen ba kapakapana han te toan butu nou.”

A ka a omi koru

(Mak 13:14-23, Luk 21:20-24)

15 Be Iesu e poiena, “Alimiu e taremiu romana a ka a omi koru te rangein e Daniel a propet ni manasa, ba te tuolna tara makum a goagono.” (A katun te ritena u ranga teka e ga hakats koru nen.) 16 “Ba pala te ka ria romana i Judia e gi bus u tara pokus. 17 Na katun te kana romana i iapu i tanen e moana romana ta poata te ga lu meien a man ka i tanen i iahana luma. 18 Na katun te kana romana tara kui i tanen e ma tatei la pouts nei romana te ga na lu meni a man hasobu i tanen. 19 A nitatagi pan koru e kana romana tara tohaliou te ka mer romana u pika nonei tara poata, na tara tohaliou te hihasusur romana! 20 Alimiu go singo uam tere Sunahan ba poatan bus teka te ma butu nei tara poatan hamuri na turu Lan u Goagono. 21 Taraha, a niomi te butuna romana nonei tara poata e pan saluhe koru nena romana a man niomi hoboto, te butu i manasa tara poata te katoeia e Sunahan a mamana ka ba te noana i romana na tara poata hoboto i murimuri. 22 Kaba e Sunahan e hamakmakumena romana a poata teka. Sanena te moana, e ga moa koru ta katun te ga tatei ka haniga romana. Kaba e Sunahan e peko menei romana a poata teka te go taguhu merien u katun te hopu kap reien. 23 “Kaba te poiena ta katun i tamilimiu, ‘Ruto iam, e Mesaia teka!’ tsi ‘Nonei ili!’ — ma hamanemi. 24 Taraha, u Mesaia gamogamo nu propet gamogamo e butur romana, ba nori te katoer romana u hiharuts u kapan na man mirakul. Te gi antuna uen, ba nori te gamo rer romana u katun noa has te hopukap meri e Sunahan i tanen. 25 Hengo iam! Alia e hatei mera gilimiu a ka teka i mam tara poata te ga butu ien romana. 26 “E kato uana, te gi hatei raia u katun alimiu, ‘E Mesaia e kana tara latu pinopino!’ - ma la uami ili. Tsi te gi poien, ‘Nonei e mousna i iahana luma’ — ma hengoemi u ranga teka. 27 Taraha, alia tu butun katunuma e la here gumei romana u kanaha te kanahana tara mamana makum turu kolö. 28 “U katun e atei siler a makum te kana u tuanrei u mate, taraha nonei a makum te gonogono ria u apena te nounouer a ka a koreme. Ne kato has uana i iesana, a barebana e atei sil hase riou ime te butu goa romana lia.”

E Iesu e la pouts nama romana

(Mak 13:24-27, Luk 21:25-28)

29 E Iesu e ranga noana, “Poata te hagou kapana romana a niomi nonei tara poata i murimuri, ba pitala te kuhilina romana, na tsihau e ma piri has nei romana, nu pitopito e rus rima romana i kolö. Ba mamana ka a tagala ni kolö te gasir romana ba te tasula ba ner a man makum i taren. 30 Ba hiharuts i tar tu butun katunuma te butuna romana i kolö. Bu mamanu pal katun i puta te matoutur romana, ba te taber, ba nori te tarer romana alia tu butun katunuma ba te la meguma u koasi i kolö na nitagala nu ualesala u kapan. 31 Ba lia te hapihegu romana a tuhil ba te ling hapanina, bu angelo i tar te lar turu han hoboto i puta, ba nori te gono rarima u katun te hopu kapir e Sunahan.”

U hihatuts turu roei te suluna

(Mak 13:28-31, Luk 21:29-33)

32 E Iesu e ranga lel me poiena, “Alimiu go hatate niam u haharoei turu ngal. Tara poata te suluna u ngal, ba limiu te atei silemiu a poatan nou turu ngal e susukuna. 33 Ne kato has uana i iesana, poata te tare mia romana limiu a man ka hoboto teka te ranga negu lalia, ba limiu te atei sile mou a poata e susuku koru nama. 34 Alia e hatei hamana rago limiu, a mamana ka hoboto teka e butuna romana i mam te mate ria a palair u barebana te toatoar tara poata teka. 35 U kolö nu puta e taia hakapar romana, kaba u ranga i tar e moa koru te ga tatei taia uen romana.”

E moa ta toa te ga atei sil u lan na aua

(Mak 13:32-37, Luk 17:26-30,34-36)

36 Be Iesu e poiena, “Kaba e moa ta toa te ga atei sil u lan tsi a aua te butu nama romana a man ka teka. U angelo ri Kolö e ma ateiri, na lia has tu butun katunuma e ma atei hasgi. E Tamar peisa te ateina. 37 A poata te la pouts guma romana lia e mar kato has uana romana te kato u a poata tere Noa i manasa. 38 Tara man lan i mam turu uolo pan, u katun i nou na i ua, na pal tson na tohaliou i hitöl e noa hamatsköia turu lan te tasuia e Noa tara tolala. 39 Na nori i ma atei sil noa hasei aha te ga butu. Nu uolo e butu hakapa tala ba nori te toan atei sil hamanaser te mana u u ranga tere Sunahan. Kaba u uolo e salo ba hakapa ren. Na nonei lahas te mar kato uana romana a poata te la pouts guma romana lia, alia tu butun katunuma. 40 Nonei tara poata i murimuri a elasolana tson e kui ria romana tara kui. A toa e lu ba ner romana, ba tai te kakana romana. 41 Na elasolana tahol e kono hoboter romana a kannou i han. A toa e lu ba ner romana, ba tai te kakana romana. E kato uana teka, ba limiu te haneimiu. 42 Taraha, alimiu e ma atei silemi u sahu lan te la nama romana a Tsunono i tamilimiu. 43 Hakats niam a ka teka: sanena te ga atei sil meni a katun terena luma i hangisa te ga lama a kopkop, ba nonei sane kalatana ba te hatongo kap nena a kopkop te ga tasu uen i luma. 44 E kato uana teka ba limiu te hanei hasmiu. Taraha, alia tu butun katunuma e la pouts guma romana tara poata te ma hakats namia limiu te go la uama lia.”

A katunun kui a niga na omi

(Luk 21:41-48)

45 Be Iesu e poe lelena, “Alimiu e heremi a katunun kui hamana te hakats hanigana? Hengo iam. A katun pan i tanen e hataratara kap nien a palair u katunun kui i tanen te ga hala rien a kannou i taren tara poata hamatskö i tanen. 46 A katunun kui teka e tatei sasalana te ga sabe meni a katun pan i tanen te markato uanen teka tara poata te ga la pouts uamen i han! 47 U mana koru alia e ranga mera golimiu, a katun pan i tanen e tatei hataratara kap nena a katunun kui teka i tanen a mamana ka hoboto te teie nen. 48 Kaba te ga katunun kui homi uen, ba nonei te rangana i torinen ba te poiena, ‘A katun pan i tar e ma hasesein la pouts namei romana.’ 49 Ba nonei te hatanian atung rena romana a palai turu katunun kui, ba nonei te nouna ba te ua gono me rena u katun te ua hatutur. 50 Ba katun pan tara katunun kui teka te songots la nama romana tara poata te ma hakats nane ien e ga lama. 51 Ba katun pan te hahune noen, ba nonei te haka gono mera neien u katun u gamogamo. Tara makum teka u katun e tabe hohomi riou romana ba te har tun hasir.”

Copyright information for `HLA