Matthew 6

U hihatutsina tara monin hitaguhu

Be Iesu e poe hasena, “Hanei iam, ba limiu te ma kato silemi a markato a niga i tamilimiu i matar u barebana te gi tara merien limiu ba pal tson na tohaliou has te haniga rario limiu. Te kato uamou limiu teka be Tamamilimiu te kana i Kolö te ma hamatana ranoi limiu.

“Hena, te hale moa lö a moni turu katun te moar ta moni, ba lö te ma katoe mien i matana barebana te mar kato uar u katun u gamogamo i iahana luman lotu na turu kalana. Nori e kato sile ier a ka teka i matar u barebana te gi solosei merien u katun. Nonei u hamatana i taren teka. Na lia e hatei hamana rago limiu, nori i lu hakapa u hamatana i taren, ne moa lel tala. Kaba poata te hale moa lö a moni turu katun te moar ta moni, ba lö te ma hatei has nemi a tsomi i tamulö, te kato uana turu ualima te ma tare nei a ka te katoena u tana u ualima. E kato uana teka ba lö te hala hamomous nem a monin hitaguhu. Be Tamamulö te tarena a ka te kato hamous nena a katun, nonei e hamatane nou romana lö.”

U hihatutsina turu singo

(Luk 11:2-4)

Be Iesu e poe lelena, “Poata te singo mia limiu, ba limiu te ma heremi u katun u gamogamo. Taraha, nori e ngil korue ier te gi tuol uen ba te singo ria turu luman lotu na turu makum te hitupali ria u kalana, te gi tara merien u katun. Alia e hatei hamana rago limiu, nori i lu hakapa a hamatana i taren, ne moa lel tala. Kaba poata te singo mia lö, alö go tasuia tara rum i tamulö ba te hapiliem a tamana ba te singo uam tere Tamamulö te ka hasina tara makum te mousuna. Be Tamamulö te tarena a ka te kato hamous nena a katun nonei e hamatane nou romana lö.

“Na poata te singo mia lö, alö go ma hula raranga hakopisi te kato uar u tematan. Nori e poier a sunahan i taren e hengo ranoen te katoe rien u ranga u parapara. Alö go ma here rien, taraha e Sunahan e Tamamulö e atei silena a ka te ngile mulö i mam te rangatse mien lö. Alimiu go mar singo uam teka:

‘O Tamamulam i Kolö, a solomulö e gi hagoagoni.
10 A Nipepeito i tamulö e ga lama.
Alam go kato u turu ngil i tamulö i puta te kato has uarien i Kolö.
11 Alö go hala ramei lam a tsi kannou te noana i romana.
12 Alö go lu ban a ka a omi tu kati lam ba te solopale men, tu solopala hakapa has meni lam a ka a omi te kato u a tana katun i tamulam.
13 Alö go ma hala meri lam tara tou hiamus, kaba alö go lu ba beri lam a nomi. U mana.’
14 “Te solopale mia lö a ka a omi ti kato u a palair u katun i tamulö, be Tamamulö i Kolö e lu ba has nanou a ka a omi tu kati lö. 15 Kaba te ma solopale moi lö a ka a omi ti kato u a palair u katun i tamulö, be Tamamulö e ma lu ba has nanoi a ka a omi tu kati lö.”

U hihatutsina tara tou agono

16 Be Iesu e ranga noana me poiena, “U katun u gamogamo e matalohor poata te agono uaren tere Sunahan, kaba alimiu go ma mar kato uami teka. Taraha, nori e hamataloho siler te gi tara merien a barebana nori e agonor. Alia e hatei hamana rago limiu, nori i lu hakapa a hamatana i taren, ne moa lel tala. 17 Kaba alö, poata te agono mua lö, ba lö te kato here nami a peisamulö a katun te ma agono nei. 18 Ba barebana te ma tareri te agono uamu lö. E Tamamulö peisa te kana tara makum te mousuna nonei te ateina. Be Tamamulö te tarena a ka te kato momousena a katun nonei e hamatane nou romana lö.”

A man ka man niga ni Kolö

(Luk 12:33,34)

19 Be Iesu e poe lelena, “Alimiu go ma kui hatagala silemi a man ka man niga i puta. U binatang nu sö e kato homiena a man ka teka, nu kopkop e hela hasir ba te kopur. 20 Kaba alimiu go kui hatagala sile iam u markato te ranga negu lalia be Sunahan te hala renoi romana limiu u hamatana pan i Kolö. U binatang nu sö e ma antuna nei te go kato homi meni a man ka teka, nu kopkop has e ma tatei helari ba te kopur. 21 Taraha, te poe mia limiu a ka a niga hamana e kana i puta, bu ngil i tamilimiu e ka has uana i puta. Na te poe mia limiu a ka a niga hamana e kana i Kolö, bu ngil i tamilimiu e ka has uana i Kolö.”

A maroro te alesalana

(Luk 11:34-36)

22 Be Iesu e kato uana, “A matarara e here nei u lamina turu namnamei i tarara te haharoei nena u ngil i tarara. Te ka mena a katun u ngil u niga, ba nonei te lalana tara maroro te alesalana. 23 Na te ka mena a katun u ngil u omi, ba nonei te lalana tara maroro te kuhilina. A katun te ka talasi mena u ngil u omi nonei te lalana tara maroro te kuhil nitoana.”

E Sunahan na man ka te ka mena a katun

(Luk l6:13, 12:22-31)

24 Be Iesu e poiena, “A katun e ma antuna nei te ga kui uen tara elasolana tsunono. Taraha, nonei e rama nenou a toa ba te ngilena a tabi, tsi te moa nen, ba nonei te hengo hanige nou a toa ba te karous nena a tabi. Alimiu e ma antunan kui hoboto bemi e Sunahan na tara moni.

25 “Nonei lasi te hatei sil ragi lia alimiu: alimiu e moa te go hakats hapara sil menami a nitoatoa i puta ba te poemiu, ‘Aha te noue gou lia? Na aha te ue gou lia?’ Ne moa has te go hakats hapara sil mena milimiu u tuanrei i tamilimiu ba te poemiu, ‘U saha u hasobu te hasoge gou lia?’ E moa. U katun e ma ka sileri a tou nou peisa. Nu tuanrei tara katun e ma ka sile nei u hasobu peisa. E moa. 26 Alimiu go rute iam u apena i iasa. Nori e ma leberi ta kannou na nori e ma hagala haseri a kannou ba te mi hake ria tara luman haputu. E moa. Kaba e Tamamilimiu i Kolö e hanou noa las ranen. Na limiu e niga bala nemiu u apena. 27 Na toa i tamilimiu te tatei hakats hapanina ba te gamon hangahangahena a nitoatoa i tanen i puta? E moa.

28 “Na ha te hakats sile milimiu u hasobu? Alimiu go rute iam u palaua u hie te mar pusuku uaren. Nori e ma katoeri a peisaren ba te taratara hanigana. E moa. 29 Na lia e hatei has ragi limiu, e King Solomon e ka mei u hasobu u taratara haniga koru, kaba a tsi toa puku tara palaua teka e taratara haniga bala nena u hasobu tere King Solomon. 30 E Sunahan te hataratara hanige iena u garas u hie teka, te pusukuna i romana na te hats hase ria turu tula i mahö. Na te hataratara hanige iena e Sunahan u garas, ba limiu te ma poemi e Sunahan e ma hala ranoi limiu tu hasobu. E moa koru. Alimiu e ka memiu a tsi nihamana a tsi tetenei. 31 Alimiu go ma hakatsmi ba te poemiu, ‘Aha te noue rou ra? Na aha te ue rou ra? Nu sahu hasobu te hasoge rou ra?’ 32 A mamana ka teka te kato hatagala siler u tematan te gi lu menien. Ne Tamamilimiu i Kolö e atei silena te ngil mena milimiu a man ka hoboto teka. 33 Kaba limiu go hakats mam niam a Nipepeito tere Sunahan na man ka te matsköna i matanen. Ba man ka hoboto teka, a kannou na kan ua nu hasobu, e la has uar romana i tamilimiu. 34 Na limiu e moa te go hakats hapara sil menami u lan i mahö, taraha u lan i mahö e ka menou u tana u mar hakhakats peisa. Man toa man lan e ka mena u hakats e noana turu toa u lan.”

Copyright information for `HLA