Philippians 3

A markato a matskö hamana

Na tana ka lel a ma tsi hahatoulana i tar, alimiu go sasala meiam a Tsunono. Alia e ma gegesi megi te rarare hakopis mena gilia u ranga. Ne taguhu has rano limiu. Hanei sile iam u katun te kato homir, te kato hereri u muki, na te poier alimiu go hapö neiam a pikpikömilimiu. Hanei hatagala sil reiam. A markatona i puta na markato te hapö menari a hatoatongo tere Sunahan turu pikpikö e ma kato ranei ra u katun tere Sunahan. E moa. Ara u katun hamana tere Sunahan, taraha ara e hatsunonera e Sunahan i torirara ba te sasala mera e Iesu Kristo. Sanena te go ngil u lia, alia sane tatei haruto negu a mamana markatona i puta i tar te roron ranga ner a barebana te ga taguheio lia. E noahasina tara saha mar katun te poiena nonei e ka mena a mamana markatona i puta te tatei taguhe nen, alia e antunan karase gen tara man ka teka. Hena, turu hatoalinu lan ti poseia lia, a hatoatongo tere Sunahan i pö nia i pikpikör. Alia u toa u rahatsing turu katun i Israel, a toun Hibru hamana, taraha alia u tuhanaia tara hun katun tere Bentsamin. Na lia has a toa Parisi i manasa, na lia u tagala sil korui u Lo turu Jiu. Alia u tagala sil korui u lotu turu Jiu ba te hakamits regu a pal katun tere Iesu. Na turu Lo turu Jiu, alia a katun a matskö koru i manasa. I manasa alia u roron poei a man ka teka te taguheio lia. Kaba i romana alia e poiegu a man ka teka a man ka pinopino, taraha alia e hamana tala gia tere Kristo ba te niga bala tala nena a man ka teka. Aa, a man ka hoboto te butuia i tar e here tala nei a man ka pinopino te hakats sile gia lia e Iesu Kristo a Tsunono i tar. Alia e atei sil talegu e Iesu, na nonei te niga bala nena a mamana ka hoboto. Alia e ngil korue gen ba te sigala hakapegu nonei a mamana ka hoboto teka tu ngil korui lia i manasa. Na lia e ngö tala megien a bita pinopino te go tatei pile kap meni lia e Kristo. Alia e ngilegu a peisar e ga ka nitoa u tere Kristo tara mamana nikaka i tar i puta. Alia e ma tatei poe lelegi alia a katun a matskö te kukute mena gilia u Lo turu Jiu. E moa. I romana alia e tatei poiegu e Sunahan te kato hamatsköeio lia i matanen, taraha alia e hamana uagu tere Kristo. 10 Alia e ngilin atei haniga sil koruegu e Kristo. Na lia e ngilin atei sil hasegu a nitagala te hatakei ien tara tou mate. Alia e ngilin sagohegu a kamits te sagohe ien na te go here noa has menien lia tara poata te mate ien. 11 Na lia e ngilin takei pouts hasigu romana tara tou mate i tar ba te toatoa pouts leligu.

Ara gi pietaia turu hihikuma

12 Alia e ma poegi alia u kato hakapi a man ka teka ba te niga nitoagu. E moa. Alia e torohanala noa hasegu te go here meni lia a mar katun te hopu kap sil mei lia e Iesu Kristo. 13 A ma tsi hahatoulana, alia e ma poegi alia u lu hakapi a markato teka. Kaba alia e roron hakats negu a toa ka teka: alia e ngilin solopala negu a man ka ni manasa ba te kato hatagala silegu a man ka ni murimuri. 14 Alia e heregi a katun te pietana turu hihikuma ba te torohanan luena a prais. Na prais i tar e kato uana, e Sunahan e ngö sila nenoa lia tere Iesu Kristo ba lia te la uagou i tanen i iasa. 15 Ara hoboto te atei haniga silera a Tsunono e gi mar hakats u teka. Na te hakats halhal ria a palai i tamilimiu, be Sunahan te haruto ranoi limiu aha te nigana. 16 Na ra gi la haniga nitoaia tara toa maroro noa has ti sila mara. 17 A ma tsi hahatoulana, alimiu go kato tatate hoboto nitoa niam te mar kato uagu lia. Alam u haruto hakapa rio limiu te go mar kato uam limiu, na limiu go tara kap riam u katun te mar kato uar te kato uamu lam. 18 Alia u hatei rilimiu a ka teka tara mamana poata, na torir e tiama mena te ranga lel mena gien lia: u katun u para te omier u hihatutsina te mate u e Kristo tara koruse. 19 Nori e ka ria tara maroro te tia ria, taraha nori e hakats sil talaser a tou nou, ba te sasala mer te haniga mena rien a man markatona tara matsingolo, ba te hakats puku lasi ner a man kana i puta. 20 Kaba a han i tarara e kana i Kolö, na ra e alosera a Tsunono i tarara e Iesu Kristo te ga koul men i Kolö ba te mi lu pouts rano ra. 21 Nonei e hapalisena romana u tuanrei u pata i tarara ba te kato here nane ien romana a tuanreinen te niga nitoana, tara nitagala te tsunono pan mene ien a mamana ka.

Copyright information for `HLA