Revelation of John 13

A huol a ka a omi ti toatoa

Ba lia e taregu a toa ka te toatoa ba te butu nama i tasi. Nonei e ka mei a maloto a kom nu tohit u baku, nu hatan king i kaia tara man toa man kom hoboto, na solo a omi e ka hasia tara man bakunen. A ka teka e tara herei a ka ni latu te ngöeri a lepat. Na mounen e herei a mouna tana ka ni latu te ngöeri a bea, na rungnen e herei a runguna laion. Na kukutsi pan e halan a nitagala na nitsunono i tanen tara ka a omi teka te toatoa. A toa bakunen e tara herei i atung hamati kaba e ma mate nitoai. A pi e maho hakapa pouts. U katun hoboto i puta i asingoto korun a ka teka ba te kukutier nonei a ka te toatoa. Bu katun hoboto e hatsunoner a kukutsi, taraha nonei e halan a nitagala i tanen tara ka te toatoa. Ba nori e hatsunono haser a ka te toatoa me poier, “Esi te popona tara ka te toatoana? E moa tala. E moa ta katun te ga antunan hiatatung meien!”

Na ka te toatoa i hatanganein te ga ranga sesei uen ba te ranga homi koru nena e Sunahan. Nonei e ka mei a nitagala pan te antunaia tara 42 a tsihau. Ba nonei e tanian ranga homi koru nena e Sunahan na solo i tanen na han te kana e Sunahan na nori has te ka ria i Kolö. Na i hatanganein te ga hiatatung merien a barebana tere Sunahan ba te tagala saluhe ranen. Na nonei i katoei a tsunono pan tara hun katun hoboto na tara mamanu mar ranga tara mamana han. Bu katun hoboto te ka roa i puta te hatsunone roen romana, u katun hoboto ti ma koloto nia a soloren i iahana u bukuna tara nitoatoa i mam te habuteia e Sunahan a mamana ka. Nonei u buk teka u bukuna tara Tunan Sipsip ti atung hamati.

A katun te antunan hengona e ga hengo hanigei a ka teka: u katun te hopu kapir e Sunahan te gi la uen tara karabus, nori e la hamana riou romana tara karabus. Nu katun te hopu kapir e Sunahan te gi atung hamate merien romana, nori e na mate noa has uariou teka. Na ka teka e poiena a barebana tere Sunahan e gi hamana hatagala koru ba te ma hanoari.

11 Ba lia e taregu a tana ka te toatoa te butuma turu tsikitiki. Nonei e ka mei a huol a kom te herei a kom tara tunan sipsip, ba te ranga here nei a kukutsi pan. 12 A ka teka e kui mei a nitsunono pan te lue men tara ka tutun te toatoa, ne kuiia i matanen. Nonei e kato u ranga u mal koru te poei a man ka hoboto i puta e gi hatsunoni a ka tutun te toatoa, a toa bakunen ti atung hamati ba te maho poutsuna. 13 A ka hahuol teka e kato u mirakul u para. Nonei e harusema u tula i kolö ba te rus uanama i puta i matana katun hoboto. 14 Nonei e gamori u katun hoboto ti kaia i puta u mirakul te katoen i matana ka tutun te toatoa. Na ka hahuol e ranga mer u katun hoboto i puta te gi kui menien u toa u keisa te mata herei a ka tutun ti atungi ba te toatoa poutsuna. 15 Ba nori e hanigar ba ka hahuol e husa uana turu keisa tara ka tutun bu keisa te toatoana, ba nonei e antunan ranga talana ba te antunan kato hamate has rena u katun hoboto ti ma hatsunone ien. 16 Ba ka hahuol te toatoa e ranga hamalna turu katun papala nu katun pan has, na turu katunun moni nu katun has ti moa ta moni, na turu katunun kui nu katunun hakui has, na turu katun hoboto. Bu ranga teka e poiena nori hoboto e gi hakolotein u toa u mar nikoloto turu ualima i taren tara pal matou tsi i poleren. 17 Na katun te ma ka mei a nikoloto teka e ma tatei hiholi ne ma tatei hahol hasi. A nikoloto teka nonei a solona a ka tutun te toatoa, tsi u hiase tara solonen.

18 Ara gi hakats korun a ka teka. A katun te ka mena a niatei e tatei hakats sakesake nena a mouna u hiase tara ka tutun te toatoa. Nonei u hiase tara toa katun, nu hiase teka nonei u 666.

Copyright information for `HLA