1 Chronicles 12

Beniamina taudia ese Davida idia durua

Davida be Saulo dekena amo ia heau neganai, ia be Sikilaga hanua dekenai ia noho. Unuseni ia noho neganai, goada herea taudia, tuari dekenai Davida idia durua taudia be Davida dekenai idia haboua.

Idia be Beniamina iduhu taudia, Saulo ena iduhu taudia. Idia be peva taudia, bona diba idia pidia, bona nadi be varo dekenai idia negea diba, imana idiba dekenai bona imana lauri dekenai danu.

Edia gunalaia taudia ruaosi be Ahiesere bona Ioasa, Sema, Gibea tauna ena natuna tau. Ahiesere bona Ioasa edia tuari taudia be inai:

Iesiele bona Pelete, Asamavete ena natuna tau ruaosi. Beraka bona Iehu, Anatoto taudia.
Isimaia, Gibeona tauna, goada herea tauna ta, bona “Tuari Taudia Goadadia 30” edia gunalaia tauna ta.
Ieremia, Iahasiele, Iohanana, bona Iosabada, Gedera taudia.
Elusai, Ierimoto, Bealaia, Semaraia, bona Sepataia, Harupa dekena amo taudia.
Elikana, Isisaia, Asarele, Ioesere, bona Iasobeama, Kora iduhu taudia.
Ioela bona Sebadaia, idia ruaosi be Ierohama, Gedoro tauna ena natuna tau.

Gado taudia ese Davida idia durua

Goada herea, bona tuari diba momo taudia haida Gado iduhu dekena amo, ese Saulo idia rakatania, Davida dekenai idia hanaia. Davida be tano kaukau ena gabu aukana dekenai, vadaeni idia ese ia dekenai idia haboua. Idia be kesi bona io diba momo, bona edia vairana be laiona edia vairana bamona. Edia heau be uda dia ororo dekenai ia heau noho bamona.

Idia edia ladana be inai, dagi bada taudia edia ladana be guna:

Esere, lohia.
Obadaia, iharuana.
Eliaba, ihatoina.
10 Misimana,
Ieremia,
11 Atai,
Eliele,
12 Iohanana,
Elisabada,
13 Ieremia,
Makabanai.
14 Inai Gado taudia be tuari lohia taudia, dagi maragi taudia ese tatau 100 idia biagua, bona dagi bada taudia ese tatau 1000 idia biagua. 15 Inai goada taudia ese Ioridane Sinavai idia hanaia, hua ginigunana lalonai, abata bada neganai, bona idia ese koura dekenai noho taudia ibounai, dina daekau, bona dina diho kahadia noho taudia idia lulua ore.

Beniamina bona Iuda taudia ese Davida dekenai idia haboua

16 Beniamina bona Iuda iduhu taudia haida be Davida ena gabu aukana dekenai idia mai. 17 Davida be idia hedavari totona ia toreisi, ia lao. Ia hereva, ia gwau, “Bema umui be turana karaia totona, bona lau durua totona umui mai, lau ese umui lau abia dae, bona ai dekenai do umui haboua. Lau be mai egu kerere ta lasi, to bema lau idia dagedage henia taudia dekenai lau do umui hakaua gwauraia neganai, iseda sene taudia edia Dirava be do ia diba, bona ia ese emui kerere davana do ia henia.”

18 Vadaeni Dirava ena Lauma ese Amasai, tau goadadia 30 edia biaguna, ia abia, bona Amasai ia gwau,

“Davida e, ai be oiemu,
Iese ena natuna e, ai be oiemu orea durua totona ai mai inai!
Oi bona oiemu orea taudia ese kwalimu do umui abia,
badina be oiemu Dirava ese oi ia durua noho.”
Vadaeni Davida ese idia ia abia dae, bona ia ese iena tuari biagudia dagi idia dekenai ia henia.

Manase iduhu taudia be Davida durua totona idia mai

19 Davida ese guna Pilistia taudia danu idia haboua, king Saulo do idia tuari henia totona neganai, Manase taudia haida be idia hanaia, Davida ena kahana dekenai. To Davida ese Pilistia taudia ia durua lasi, badina be Pilistia tuari biagudia idia gari, Davida ese iena biaguna Saulo do ia durua, bona Pilistia taudia do ia hadikaia garina. Unai dainai idia ese Davida idia siaia lou, Sikilaga dekenai. 20 Davida ese Sikilaga dekenai ia giroa lao neganai Manase taudia ia danu idia lao be inai: Adina, Iosabada, Iediaele, Mikaela, Iosabada, Elihu, bona Siletai. Idia ta ta ibounai ese tuari taudia 1000 idia biagua vadaeni Manase dekenai. 21 Idia ese Davida idia durua, bona idia ese Davida ena orea tuari henia totona idia mai taudia idia koua. Badina be idia ibounai be goada herea taudia, bona tuari lohia taudia.

22 Dina ta ta be tuari taudia ma haida Davida dekenai idia mai noho, do idia durua totona, ia lao bona Davida ena tuari orea be bada herea momokani.

Heberona dekenai Davida dekenai idia haboua taudia

23 Heberona dekenai ia noho neganai tuari diba taudia momo ese Davida dekenai idia haboua, ia ese Saulo ena king dagi do ia abia totona, Lohiabada ena gwauhamata hegeregerena. Inai iduhu tuari taudia, bona edia momo be inai:

24 Iuda iduhu: Tuari taudia 6800, mai edia kesi bona io.
25 Simeona iduhu: Tuari taudia 7100, tuari totona idia noho hegaegae.
26 Levi iduhu: Tuari taudia 4600
27 Iehoiada, Arona ena bese tauna, ena tuari taudia be 3700.
28 Sadoka, eregabe tauna, goada herea tauna, ena tuari lohia taudia be 22.
29 Beniamina iduhu, Saulo ena varavara taudia: Tuari taudia 3000. (To Beniamina taudia momo be Saulo idia badinaia noho.)
30 Eparaima iduhu: Tuari taudia 20,800. Eparaima dekenai edia sivarai be bada.
31 Manase iduhu kahana: Tuari taudia 18,000. Inai tuari taudia be edia bese taudia ese idia boiria mai, Davida be king do idia halaoa totona.
32 Isakara iduhu: Tuari lohia taudia 200, mai edia tuari taudia danu. Inai lohia taudia ese Israela besena edena bamona do ia karaia dalana idia laloa karaia, bona karaia ena nega namona idia diba danu.
33 Sebuluno iduhu: Tuari taudia 50,000. Idia be tuari totona idia manada, bona edia tuari gaudia idauidau ibounai be edia imana dekenai idia noho hegaegae. Idia ibounai edia lalona be tamona, Davida do idia durua.
34 Napatali iduhu: Tuari lohia taudia 1000, mai edia tuari taudia 37,000. Ibounai be mai edia kesi bona io danu.
35 Dano iduhu: Tuari taudia 28,600, tuari dekenai manada taudia.
36 Asere iduhu: Tuari taudia 40,000, tuari totona idia noho hegaegae.
37 Rubena bona Gado bona Manase iduhu kahana, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai: Tuari taudia 120,000, mai edia tuari gaudia idauidau ibounai danu.
38 Inai tuari taudia ibounai, tuari totona idia goada noho, be Heberona dekenai idia raka lao, bona idia ura momokani Davida be Israela ibounai edia king do idia halaoa. Israela taudia oredia danu edia ura tamona be unai bamona. 39 Dina toi lalonai Heberona dekenai, Davida danu idia noho. Unuseni idia aniani bona idia inuinu, badina be edia tadikakadia ese edia aniani idia abia hegaegae vadaeni.

40 Bona edia badibadinai noho iduhu, Isakara, Sebuluno bona Napatali taudia ese danu aniani idia mailaia, doniki, kamelo, hosi, bona boromakau edia doruna edia latanai. Paraoa, keke mai fig huahua danu, vain huahua, idia hakaukaua gaudia, uaina bona olive dehoro idia mailaia. Boromakau bona mamoe danu idia abia mai, do idia alaia bona ania totona. Inai bamona idia karaia, badina be Israela ena kahana ibounai dekenai moale be bada herea.

Copyright information for `HMO