1 Chronicles 14

Davida be Ierusalema dekenai ia noho

Hirama, Turo ena king, ese hesiai taudia Davida dekenai ia siaia, bona sida audia bona kamuta taudia, bona nadi koroa taudia danu. Vadaeni idia ese Davida ena ruma badana ta idia haginia. Bona Davida ena lalona ia kehoa, ia diba Lohiabada ese Israela ena king dagi dekenai ia haginia vadaeni. Bona ia diba Lohiabada ese iena basileia ia hanamoa momokani, basileia taudia be iena bese taudia Israela dainai.

Vadaeni unuseni, Ierusalema dekenai, Davida ese hahine haida ma ia adavaia. Bona iena natuna tau bona natuna hahine haida ma idia vara. Iena natuna, Ierusalema dekenai idia vara be inai: Samua, Sobada, Natana, Solomona. Ibihara, Elisua, Elepelete, Noga, Nepege, Iapia, Elisama, Beliada, bona Elipelete.

Davida ese Pilistia taudia ia halusia

Pilistia taudia idia kamonai Davida be idia hasiahua vadaeni, Israela ibounai ena king. Vadaeni Pilistia taudia ibounai idia toreisi, Davida idia tahua. To Davida be ia kamonai, vadaeni ia bona iena tuari taudia idia raka lao, Pilistia taudia do idia koua totona. Pilistia taudia be Repaima Koura dekenai idia ginidae, bona unai gabu taudia dekenai idia tuari henia hamatamaia.

10 Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Do lau lao, Pilistia taudia do lau tuari henia, o lasi? Oi ese kwalimu lau dekenai do oi henia, o lasi?”

Lohiabada ese Davida dekenai ia haere, ia gwau, “Oibe, oi lao, oi dekenai kwalimu do lau henia momokani.”

11 Unai dainai Davida be Bala Perasimi dekenai ia lao, bona unuseni ia ese Pilistia taudia ia halusia. Davida ia gwau, “Lohiabada ese lau dekenai idia dagedage taudia ia makohia momokani, abata ese gau momo ia hamakohia bamona.” Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa, “Bala Perasimi.” 12 Pilistia taudia idia heau neganai, edia kaivakuku be unai gabu dekenai idia rakatania, vadaeni Davida ese ia oda henidia, bona unai kaivakuku idia gabua ore.

13 Pilistia taudia be idia mai lou, Repaima Koura ma idia tuari henia lou. 14 To Davida ese Lohiabada ma ia nanadaia lou, bona Lohiabada ese ia haere, ia gwau, “Unuseni do umui lao lasi, to idia do umui raka hagegea, bona edia murina kahana dekena amo do umui tuari henidia, susu audia kahirakahira. 15 Vadaeni, regerege ta unai susu audia edia ataiai do umui kamonai, tuari taudia idia raka hanaia ena regena bamona. Unai regerege ia vara neganai do umui raka haraga bona Pilistia taudia do umui tuari henidia, badina lau be umui emui vairana dekenai do lau lao, Pilistia taudia do lau halusia momokani.”

16 Davida ese Lohiabada ena oda hegeregerena ia karaia, vadaeni ia ese Pilistia taudia ia alaia mase, Gibeona dekena amo ela bona Gesere.

17 Vadaeni Davida ena goada sivaraina be tano kahana ibounai dekenai idia gwauraia loaloa, bona Lohiabada ese Davida ia hasiahua, vadaeni bese ibounai be ia dekenai idia gari.

Copyright information for `HMO