1 Chronicles 16

Davida ese Palai Dubu ta ia abia hegaegae vadaeni, Lohiabada ena Taravatu Maua koua totona. Vadaeni unai gabu lalonai Maua idia abia vareai, idia atoa namonamo. Bona Davida ese idia gabua boubou gaudia bona maino karaia boubou gaudia Lohiabada dekenai ia henia. Unai boubou gaudia ia henia ore neganai, Davida ese Israela taudia ia hanamoa, Lohiabada ena ladana dainai. Bona Davida ese Israela taudia ibounai dekenai aniani ia henia. Tatau ta ta bona hahine ta ta ibounai dekenai beredi ta, idia gabua vamu taina, bona vain huahua kaukaudia keke ta ia henia.

Davida ese Levi taudia haida ia abia hidi, Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairana dekenai tomadiho karadia do idia karaia, Lohiabada, Israela ena Dirava, do idia guriguri henia, bona do idia hanamoa, mai ane abia danu. Edia gunalaia tauna be Asapa, bona iena durua tauna be Sekaraia. Ieiele, Semiramoto, Iehiele, Matitaia, Eliaba, Benaia, Obeda Edoma bona Ieiele ese gita badadia bona maragidia do idia gadaralaia. Asapa ese auri laboralabora botaia gaudia do ia botaia. Bona hahelagaia taudia Benaia bona Iahasiele ese edia nega, edia nega dekenai kibi be Taravatu Maua ena vairanai do idia hiriria.

Unai dina dekenai Davida ese Asapa, mai ena Levi varavara taudia danu ia abia hidi, Lohiabada hanamoa ane do idia abia totona, inai bamona:

Davida ese Lohiabada ia hanamoa ena ane

Dirava do ita tanikiu henia,
bona iena ladana badana do ita gwauraia hedinarai.
Tanobada ena bese idauidau ibounai dekenai,
Lohiabada ena kara badadia do ita hamaorolaia.
Ane do ita abia,
bona Lohiabada ena ladana do ita abia isi.
Iena kara badadia bona namodia,
ia ese ia karaia gaudia do ita gwauraia hedinarai.
10 Ita be Lohiabada ena,
unai dainai do ita moale bada noho.
Lohiabada ena bese taudia ibounai e,
ia dainai do ita moale be namo!
11 Durua totona Lohiabada dekenai ita lao be namo,
bona Lohiabada kahirakahira do ita noho nega ibounai be namo.
12 Umui be Iakobo, Lohiabada ena hesiai tauna ena tubuna.
Ma umui be Israela,
Lohiabada ese ia abia hidi tauna ena tubuna danu.
Dirava ese ia karaia kara badadia do umui laloa.
Tau dikadia edia kerere davana karaia totona,
Dirava ese ia karaia gaudia danu do umui laloa.
14 Lohiabada be iseda Dirava.
Ia be inai tanobada taudia ibounai edia kota biaguna.
15 Lohiabada ese ia karaia gwauhamata taravatuna,
be nega ibounai do ia badinaia noho.
Unai gwauhamata taravatuna ena hereva be do ia noho,
ela bona vaira neganai idia vara taunimanima,
edia uru ibounai edia nega do ia ore.
16 Aberahamo danu Lohiabada ese ia karaia gwauhamata taravatuna,
be ia ese do ia badinaia.
Isako danu ia karaia gwauhamata danu,
be Lohiabada ese do ia hamomokania.
17 Lohiabada ese Israela danu gwauhamata taravatuna ia karaia.
Inai gwauhamata taravatuna be do ia noho hanaihanai.
Lohiabada ese inai gwauhamata taravatuna,
be Iakobo ena bese danu ia karaia,
doko diba lasi gauna.
18 Lohiabada ese Iakobo dekenai ia hereva inai bamona, ia gwau,
“Lau ese Kanana tano oi dekenai do lau henia,
bona inai tano be oi bona oiemu tubuna taudia,
ese do umui biagua.”

19 Gunaguna neganai Dirava ena bese taudia be momo lasi,
bona idia be Kanana dekenai idia noho, idau taudia bamona.
20 Tano dekenai idia noho namonamo lasi,
to tano ta dekena amo idia raka loaloa, raka loaloa,
ela bona tano ma ta dekenai.
King ta ena tano dekenai nega sisina idia noho,
vadaeni ma idia toreisi,
king ma ta ena tano dekenai idia lao.
21 To Lohiabada ese Israela besena ia naria,
dagedage bona dika momokani dekena amo ia ese ia gimadia.
Bona Lohiabada ese king haida ia gwau henidia,
Israela taudia do idia hadikaia lasi totona.
22 Lohiabada ia gwau, “Lau ese lau abia hidi bese taudia,
be do umui hisihisi henidia lasi.
Lauegu peroveta taudia do umui hadikaia lasi.”
23 Tanobada dekenai noho taudia ibounai e,
Lohiabada dekenai ane do umui abia.
Ita ia hamauria sivarai namona,
be dina ibounai taunimanima dekenai do ita gwauraia.
24 Lohiabada ena hairaina be tanobada ena bese idauidau ibounai,
dekenai do umui gwauraia hedinarai.
Iena kara badadia be taunimanima ibounai dekenai do umui hadibaia.
25 Lohiabada be mai ena ladana badana,
inai ladana badana do ita abia isi noho be namo.
Ita ese taunimanima edia dirava idauidau,
be do ita gari henia lasi.
Lohiabada sibona do ita gari henia, bona matauraia.
26 Badina be tanobada bese idauidau edia dirava,
be dirava koikoi gaudia sibona.
To Lohiabada ese guba bona guba dekenai noho gaudia ia karaia vadaeni.
27 Lohiabada be mai ena hairaina,
bona ia be mai King Badana ena siahu danu.
Iena Dubu Helaga lalonai,
iena goada bona iena moale idia noho momokani.
28 Tanobada ena bese taudia ibounai e,
Lohiabada do umui hanamoa.
Iena hairaina bona iena goada badana do umui hanamoa.
29 Lohiabada ena ladana badana do umui abia isi,
bona boubou gauna do umui mailaia,
iena Dubu Helaga dekenai do umui henia.
Umui ese mai dabua namodia danu,
Lohiabada do umui tomadiho henia.
30 Tanobada taudia ibounai e, Lohiabada ena vairana dekenai,
do umui tui diho, mai emui gari bada danu.
Tanobada be ia gini goada noho,
haida ese do idia hamarerea diba lasi, ela bona nega ibounai.
31 Guba bona tanobada e, do umui moale!
Bese idauidau dekenai inai bamona do umui hereva,
do umui gwau, “Lohiabada be King momokani.”
32 Davara e, oi bona oi dekenai idia noho gaudia ibounai,
ese do umui toreisi, do umui boiboi.
Uma gabudia ibounai e, umui, bona umui dekenai idia noho gaudia,
umui ibounai ese Lohiabada dainai do umui moale.
33 Lohiabada ena vairanai, uda dekenai idia noho audia ibounai,
ese mai moale danu ane do idia abia,
badina be, Lohiabada be do ia mai,
bona tanobada taudia do ia kota henia.
34 Lohiabada do ita tanikiu henia!
Lohiabada do ita hanamoa, badina iena kara be namo,
bona iena lalokau be do ia noho hanaihanai, doko lasi.
35 Lohiabada e, aiemai Dirava, ai do oi hamauria!
Bese idauidau edia huanai dekena amo ai do oi haboua,
bona ai do oi hamauria!
Unai neganai ai ese oi do ai tanikiu henia,
bona oiemu ladana helagana do ai hanamoa,
mai aiemai moale bada danu.
36 Lohiabada, Israela ena Dirava, do ita hanamoa bada noho,
hari ia lao bona nega hanaihanai.
Vadaeni taunimanima ibounai idia gwau,
“Amen,” bona, “Lohiabada ita hanamoa inai!”

Ierusalema dekenai bona Gibeona dekenai danu Lohiabada idia tomadiho henia

37 Unai dainai king Davida ese Asapa mai iena varavara Levi taudia be unuseni Ierusalema dekenai ia atodia, dina ibounai Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairana dekenai tomadiho gaukara do idia naria noho. 38 Edia durua taudia be Obeda Edoma, Iedutunu ena natuna, bona iena varavara taudia 68 danu. Hosa bona Obeda Edoma ese iduara naria gaukara idia karaia.

39 Hahelagaia tauna Sadoka, mai ena varavara hahelagaia taudia danu be Lohiabada ena tomadiho gabuna Gibeona dekenai idia naria noho. 40 Unuseni gabua boubou gaudia be boubou patana ena latanai idia henia, daba ibounai, bona adorahi ibounai dekenai, Lohiabada ena taravatu, Israela dekenai ia henia, ia torea vadaeni gauna, ena hereva hegeregerena. 41 Idia danu be Hemana bona Iedutunu, bona haida danu, Davida ese ia abidia hidi, ane do idia abia totona taudia, do idia gwau, “Lohiabada do ita hanamoa, badina iena lalokau be do ia noho hanaihanai, doko lasi.”

42 Hemana bona Iedutunu be mai edia kibi bona mai edia botaia auri gaudia danu. Inai gaudia idia gadaralaia, edia Dirava hanamoa ane abia taudia durua totona. Iedutunu ena natuna tau be idia abia hidi, magu ena iduara do idia gimaia totona.

43 Vadaeni taunimanima ibounai be edia ruma ta ta dekenai idia giroa lou. Bona Davida danu be iena ruma dekenai ia lao, iena famili taudia hanamoa totona.

Copyright information for `HMO