1 Chronicles 18

Davida ese tuari dekenai ia kwalimu

Unai murinai Davida ese Pilistia taudia ia tuari henia lou, bona ia halusidia. Ia ese Gata hanua, bona Gata ena hanua maragidia ibounai be Pilistia taudia edia imadia dekena amo ia abia. Davida ese danu Moaba taudia ia halusia, vadaeni Moaba taudia be Davida ena hesiai taudia idia lao, bona idia ese takisi moni Davida dekenai idia henia.

Davida ese danu Hadadesa, Soba ena king ia tuari henia, Hamata kahana dekenai. Badina unai neganai king Hadadesa bona iena tuari taudia be Euperate Sinavai ena tano abia lou totona idia raka mai. Vadaeni Davida ese Hadadesa ena kariota ibounai 1000 ia abia, bona hosi idia guia taudia 7000, bona aena dekenai raka tuari taudia ibounai 20,000 ia abia mauri. Davida ese danu kariota edia hosi ibounai edia mamuna varovaro ia utua, to sibona ena kariota totona, hosi ibounai 100 edia mamuna varovaro ia utua lasi.

Suria taudia ese king Hadadesa durua totona Damaseko dekena amo idia mai neganai, Davida ese Suria taudia ibounai 22,000 ia alaia mase. Vadaeni Davida ese iena tuari orea haida Suria taudia edia tano Damaseko kahana dekenai ia siaia, bona Suria taudia be Davida ena siahu henunai idia noho, bona ia dekenai takisi idia henia. Lohiabada ese Davida dekenai kwalimu ia henia, ia lao gabudia ibounai dekenai. Davida ese golo kesi gaudia, Hadadesa ena hesiai taudia idia huaia gaudia ia abia, Ierusalema dekenai ia abia lao. Ma Hadadesa ena hanua rua, Tibihata bona Kunu dekena amo, king Davida ese auri laboralabora momo herea ia abia. Gabeai Solomona ese inai auri laboralabora dekena amo, Dubu Helaga ena ranu tanika badana, bona ena du ibounai, bona ena auri laboralabora kapusi, mereki bamona gaudia ia karaia.

King Toi, Hamata ena king, be sivarai ia kamonai Davida ese Hadadesa ena tuari orea ibounai ia halusia vadaeni. 10 Vadaeni Toi ese iena natuna Iorama be king Davida dekenai ia siaia lao, iena kwalimu dainai do ia hanamoa totona. Badina be unai Hadadesa be nega momo Toi danu idia tuari. Iorama ese Davida dekenai harihari gaudia ia henia, golo, siliva, bona auri laboralabora dekenai karaia gaudia.

11 King Davida ese inai gaudia ia hahelagaia, Lohiabada ena. Ma ia halusia vadaeni bese haida danu dekena amo ia abia golo bona siliva danu be Lohiabada henia totona Davida ese ia hahelagaia. Unai besedia be inai: Edoma, Moaba, Amono, Pilistia, bona Amaleka.

12 Abisai, Seruia ena natuna tau, ese Edoma taudia ia halusia. Idia ibounai 18,000 be Damena Koura dekenai ia alaia mase. 13 Abisai ese iena tuari taudia edia orea haida Edoma dekenai kamepa lalonai ia atodia, bona Edoma taudia ibounai be Davida ena hesiai taudia idia lao. Lohiabada ese Davida dekenai kwalimu ia henia, ia lao gabudia ibounai dekenai.

14 Unai dainai Davida ese Israela ena bese ibounai ia biagua, bona taunimanima ibounai ia kota henidia, mai maoromaoro bona mai momokani danu.

15 Ioaba Seruia be tuari taudia edia biaguna badana, bona Iehosapata Ahiluda ese Davida ena basileia ena buka torea gaukara ia naria.

16 Sadoka Ahitubu bona Ahimeleka Abiatara be hahelagaia taudia, bona Savasa be buka torea tauna.

17 Benaia Iehoiada be Kerete taudia bona Pelete taudia, Davida ena gima taudia, edia biaguna. Davida ena natuna tau, be king durua totona, dagi bada gaukara idia karaia.

Copyright information for `HMO