1 Chronicles 22

Vadaeni Davida ia gwau, “Dirava Lohiabada ena Dubu Helaga be iniseni, Arauna ena uiti kwadia tano dekenai, do ia gini. Israela taudia edia boubou patana, ena latanai edia gabua bouboudia do idia henia, danu be iniseni do ia noho.”

Davida ese Dubu Helaga haginia kohu ia abia hegaegae

King Davida ese oda ia gwauraia, idau bese taudia Israela dekenai idia noho, be do idia haboua mai. Vadaeni Davida ese gaukara ia henidia. Haida be Dubu Helaga haginia totona nadi idia utua hegaegae. Davida ese danu auri momo ia haboua, raka vareai iduara edia ikoko, bona au hakapua totona auridia karaia totona. Bona auri laboralabora momo herea danu ia haboua, edia metau idia duahia diba lasi. Sida audia danu momo herea be Davida ese ia haboua. Turo bona Sidono taudia ese inai audia Davida dekenai idia mailaia. Badina be Davida ia gwau, “Egu natuna Solomona be eregabe tauna sibona, bona gaukara dekenai ia do manada lasi. To lau ura Solomona ese do ia haginia Dubu be mai hairaina, bona mai ena sivarai badana tanobada ena kahana ibounai dekenai. Unai dainai Solomona durua totona Dubu haginia kohu be do lau haboua hegaegae.” Unai dainai ia do mase lasi neganai, Davida ese Dubu haginia totona kohu momo herea ia abia hegaegae.

Unai neganai Davida ese iena natuna tau Solomona ia boiria mai, ia oda henia, Lohiabada, Israela ena Dirava, ena Dubu Helaga do ia haginia. Davida ese Solomona ia hamaoroa, ia gwau, “Egu natuna e, guna egu ura bada be lau sibona ese Lohiabada egu Dirava ena Dubu do lau haginia, iena Ladana hanamoa totona. To Lohiabada ese lau ia hamaoroa, lau ese taunimanima momo lau alaia vadaeni, bona lau tuari nega momo. Ma Lohiabada ese lau ia hamaoroa, unai taunimanima momo edia rarana lau habubua dainai, lau ese iena Dubu do lau haginia lasi. To ia ese lau dekenai gwauhamata ia karaia, ia gwau, ‘Davida e, oi ese natuna tau ta do oi havaraia, bona ia be maino tauna do ia lao. Mai maino danu iena basileia do ia biagua, badina ia do idia tuari henia bese taudia dekena amo maino bona laga-ani do lau henia. Iena ladana do idia atoa Solomona, bona ia be king neganai, lau ese Israela dekenai maino bona laga-ani do lau henia.

10 “ ‘Solomona ese Dubu Helaga, lau Lohiabada totona do ia haginia. Ia be lauegu natuna do ia lao, bona lau be iena tamana do lau lao. Bona iena basileia ena king siahuna be Israela ena latanai do lau haginia ela bona hanaihanai.’ ”

11 Ma Davida ia gwau, “Egu natuna e, Lohiabada ese oi dekenai do ia noho, bona Lohiabada, oiemu Dirava ena Dubu Helaga do oi haginia haorea, ia ese ia gwauhamata do oi karaia hegeregerena. 12 Lau ura Lohiabada ese aonega bona lalona kehoa be oi dekenai do ia henia, vadaeni Israela ena king do oi lao neganai, Lohiabada oiemu Dirava ena Taravatu do oi badinaia momokani. 13 Bema Lohiabada ese Israela totona Mose dekenai ia henia taravatu ibounai oi kamonai henia neganai, oi be do oi kwalimu. Do oi goada, bona do oi boga auka. Do oi gari lasi, bona do oi manoka lasi.

14 “Mai egu hekwarahi bada danu Lohiabada ena Dubu Helaga haginia totona kohu momo lau abia hegaegae vadaeni, golo ena metau 3400 toni, siliva ena metau 34,000 toni, bona auri laboralabora bona auri, ena metau duahia diba lasi, ia momo herea dainai. Au bona nadi momo lau abia hegaegae vadaeni, to oi ese haida ma do oi haboua. 15 Oiemu gaukara taudia be momo herea: Nadi utua taudia, nadi haginia taudia, kamuta taudia, bona imana dekenai gaukara taudia idauidau momo herea. 16 Idia be golo bona siliva bona auri laboralabora bona auri dekenai idia gaukara diba namo herea. Vadaeni, harihari oi toreisi, oi gaukara! Bona Lohiabada ese oi dekenai do ia noho.”

17 Davida ese danu Israela lohia taudia ibounai ia oda henia, idia ese iena natuna tau Solomona do idia durua. Ia gwau, 18 “Lohiabada, emui Dirava, be umui dekenai ia noho, ani? Ia ese umui dekenai maino ia henia vadaeni kahana ibounai dekenai, ani? Badina Lohiabada ese lau ia durua, vadaeni inai tano dekenai guna idia noho taudia ibounai be lau ese lau halusia, bona hari idia be Lohiabada bona iena bese taudia emui siahu henunai. 19 Harihari mai emui kudouna bona mai emui laumana edia goada ibounai danu Lohiabada, emui Dirava do umui tahua. Do umui toreisi, Lohiabada Dirava ena Dubu Helaga do umui haginia hamatamaia. Unai murinai umui ese Lohiabada ena Taravatu Maua bona Dirava ena gau helagadia be Dubu Helaga lalonai do umui mailaia vareai. Unai Dubu Helaga be Lohiabada ena Ladana hanamoa totona do ia noho.”

Copyright information for `HMO