1 Chronicles 28

Davida ese Solomona dekenai Dubu Helaga haginia dalana ia hadibaia

King Davida ese Israela ena lohia taudia ibounai ia oda henia, Ierusalema dekenai do idia haboua mai. Vadaeni iduhu ta ta edia lohia taudia, king ena tuari orea biagudia, tuari taudia 1000 bona tuari taudia 100 edia biagudia, king bona iena natuna edia kohu, bona iena boromakau ibounai naria taudia, bona king ena ruma naria taudia, king ena tuari goada herea taudia, bona tau badadia ibounai be Ierusalema dekenai idia haboua.

Davida ese idia edia vairanai ia gini, bona ia hereva, ia gwau, “Egu tadikakana bona egu basileia taudia e, egu hereva do umui kamonai. Guna egu kudouna lalonai lau ura Dubu ta do lau haginia, Lohiabada ena Taravatu Maua atoa gabuna, bona Lohiabada, iseda Dirava ena aena do ia atoa gabuna totona. Bona lau ese unai dubu haginia dalana lau karaia hegaegae. To Dirava ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Lauegu Ladana hanamoa totona ena Dubu ta do oi haginia lasi, badina oi be tuari tauna, bona oi ese rara momo herea oi habubua vadaeni.’

“To Lohiabada, Israela ena Dirava ese egu tamana ena bese taudia ibounai dekena amo lau ia abia hidi, Israela ena king do lau lao, ela bona hanaihanai. Lohiabada ese Iuda iduhu dekena amo gunalaia tauna ia abia hidi. Ia ese Iuda iduhu dekena amo egu tamana ena ruma ia abia hidi, bona egu tamana ena natuna edia huanai dekena amo lau dekenai ia laloa namo henia, Israela ibounai ena king do lau lao totona. Lohiabada ese lau dekenai natuna tau momo ia henia, bona idia ibounai edia huanai dekena amo, ia ese Solomona ia abia hidi vadaeni, Israela ena king dagi do ia abia totona, bona Israela be Lohiabada ena basileia.

“Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oiemu natuna, Solomona ese egu Dubu Helaga bona egu magu do ia haginia. Lau ese ia lau abia hidi vadaeni, ia be egu natuna do ia lao, bona lau be iena tamana do lau lao. Bema Solomona ese egu oda bona egu Taravatu do ia kamonai henia nega ibounai, hari ia karaia noho hegeregerena, lau ese iena basileia do lau haginia ela bona hanaihanai.’ ”

Ma Davida ia gwau, “Unai dainai harihari Israela taudia ibounai, Lohiabada ena orea taudia edia vairanai, bona Dirava ena vairanai, Lohiabada, emui Dirava ena oda ibounai do umui badinaia, bona do umui tahua, vadaeni inai tano namona do umui abia noho, emui tano. Bona inai tano be emui natudia bona edia natudia danu, uru ibounai, do idia dogoatao noho, ela bona hanaihanai.”

Ma Davida ese Solomona ia hamaoroa, ia gwau, “Egu natuna e, oiemu tamana ena Dirava dekenai do oi manada momokani, bona iena hesiai gaukara do oi karaia mai oiemu kudouna ibounai, bona mai oiemu lalona tamona danu. Dirava ese iseda laloa ibounai bona iseda ura ibounai ia diba. Bema oi ese Lohiabada oi tahua, ia ese oi do ia abia dae, to bema ia dekena amo oi raka siri, ia ese oi do ia rakatania ela bona hanaihanai. 10 Harihari do oi laloa namonamo, Lohiabada ese oi ia abia hidi vadaeni, iena Dubu Helaga do oi haginia totona. Unai dainai hari inai gaukara do oi karaia, bona mai laloa goada danu do oi karaia.”

11 Davida ese Dubu Helaga ena ruma ibounai edia palani be Solomona dekenai ia henia. Dubu raka vareai gabuna bona rumadia, kohu haboua daiutudia, bona ataiai daiutudia, bona lalona daiutudia, bona Helaga Herea Gabuna, kara dika gwauatao gabuna, edia palani ibounai ia henia. 12 Ma inai palani, Lauma ese ia henia gauna, be Davida ese Solomona dekenai ia henia: Lohiabada ena Dubu Helaga ena magudia, bona Dubu haba toi idia hagegea daiutudia, bona Dirava ena Dubu ena helaga gaudia haboua daiutudia, bona Lohiabada dekenai henia harihari gaudia haboua daiutudia danu.

13 Davida ese danu Solomona dekenai hahelagaia taudia bona Levi taudia edena bamona Dubu Helaga ena gaukara do idia karaia dalana ia hadibaia. Dubu Helaga ena helaga gaudia naria dalana danu ia hadibaia.

14 Ma danu, Dubu ena helaga gaudia karaia totona edia lalonai golo ena metau hida, bona siliva ena metau hida, do idia gaukaralaia, be Davida ese Solomona dekenai ia gwauraia, gaudia be inai: 15 Lamepa bona lamepa dogoatao gauna edia golo o siliva ena metau, 16 paraoa helagadia edia patadia, siliva gaudia, bona golo gaudia, edia golo o siliva ena metau. 17 Foka, kapusi bona uro karaia totona, golo goeva momokani hida do idia gaukaralaia danu be Davida ese ia gwauraia. Golo hida bona siliva hida be mereki karaia totona danu ia gwauraia.

18 Mai bonana namona muramura idia gabua pata helagana karaia totona golo goeva momokani ena metau hida danu be Davida ese ia gwauraia. Bona Lohiabada ena Taravatu Maua ena ataiai idia noho aneru, edia hanina kehoa, edia golo be hida danu. Inai kerubi aneru edia laulau be Dirava ena kariota bamona. 19 King Davida ia gwau, “Inai gaukara daladia ibounai be pepa dekenai idia torea vadaeni, Lohiabada sibona ese lau dekenai ia hadibaia hegeregerena.”

20 Vadaeni Davida ese iena natuna Solomona ia hamaoroa, ia gwau, “Do oi goada, do oi boga auka. Inai gaukara do oi hamatamaia, bona do oi gari lasi, o laloa manoka lasi. Badina be Dirava Lohiabada, egu Dirava, be oi danu ia noho. Ia ese oi do ia laloaboio lasi, bona ia ese oi do ia rakatania lasi. To oi dekenai do ia noho, ela bona Lohiabada ena Dubu Helaga ena gaukara ibounai do idia ore.

21 “Hahelagaia taudia bona Levi taudia edia orea ta ta, be Dirava ena Dubu Helaga ena gaukara totona idia hegaegae vadaeni. Gaukara taudia mai edia diba bona mai edia aonega idauidau ibounai ese idia ura bada oi do idia durua, bona edia gunalaia taudia ibounai ese oiemu oda ibounai do idia kamonai henia momokani.”

Copyright information for `HMO