1 Chronicles 7

Isakara ena bese taudia

Isakara ena natuna tau be inai: Tola, Pua, Iasuba bona Simarona.

Tola ena natuna tau be inai: Usisi, Repaia, Ieriele, Iahamai, Ibisama, bona Semuela. Idia be edia iduhu, Tola iduhu, ena gunalaia taudia. Idia be tuari taudia mai goadadia danu. Davida ena nega lalonai edia bese ena tuari diba taudia ibounai edia momo be 22,600.

Usisi ena natuna tau be Isirahaia. Isirahaia ena natuna tau be inai: Mikaela, Obadaia, Ioela, bona Isihaia, ibounai 4. Idia ibounai be lohia taudia. Idia edia adavana bona natudia be momo herea dainai, idia edia huanai tuari diba taudia be ibounai 36,000.

Isakara iduhu ibounai lalonai be tuari diba taudia ibounai 87,000 idia noho. Israela toretore taudia ese unai tuari taudia ibounai edia ladana be buka lalonai idia torea vadaeni.

Beniamina bona Dano edia bese taudia

Beniamina ena natuna tau be inai: Bela, Bekere bona Iediaele, ibounai toi.

Bela ena natuna tau be Esebona, Usisi, Usiele, Ierimoto bona Iri, ibounai 5. Idia ibounai be iduhu lohia taudia, bona tuari taudia mai edia goada danu. Edia bese ena tuari diba taudia ibounai be 22,034.

Bekere ena natuna tau be inai: Semira, Ioasa, Eliesere, Elioenai, Omeri, Ierimoto, Abaisa, Anatoto, bona Alemete, ibounai 9. Inai ibounai be Bekere ena natuna tau, bona idia be edia iduhu edia lohia taudia, bona tuari diba taudia goadadia. Toretore taudia ese Bekere besena ena tuari diba taudia ibounai 20,200 edia ladana buka dekenai idia torea.

10 Iediaele ena natuna tau be Bilahana. Bilahana ena natuna tau be inai: Ieusu, Beniamina, Ehuda, Kenana, Setana, Tarasisi, bona Ahisahara, ibounai 7. 11 Unai ibounai be Iediaele ena bese taudia. Idia be edia iduhu edia lohia taudia, bona tuari taudia mai goadadia. Iediaele besena ena tuari diba taudia ibounai be 17,200.

12 Supima bona Hupima be Iri ena natuna tau.

Dano ena natuna tau be tamona, Husima.

Napatali ena bese taudia

13 Napatali ena natuna tau be inai: Iasiele, Guni, Iesere, bona Salumu. Edia tubuna be Bileha.

Manase ena bese taudia

14 Manase ese iena adavana ta, Arama hahine ena bogana dekena amo natuna tau rua ia havaraia: Asariele bona Makiri. Makiri be Gileada ena tamana. 15 Makiri ese kekeni rua ia abia, ta Hupima ena, bona ta Supima ena, do idia headava totona. Makiri ena taihuna be Maka. Makiri ena natuna tau iharuana be Selopehada. Selopehada ese natuna hahine sibona ia havaraia, natuna tau ta lasi.

16 Maka, Makiri ena adavana, ese natuna tau rua ia havaraia, vara guna ena ladana be Perese, bona iena tadina be Serese. Perese ena natuna tau be Ulama bona Rekeme. 17 Ulama ena natuna tau be Bedana.

Inai ibounai be Gileada ena bese taudia. Gileada be Makiri ena natuna tau. Makiri be Manase ena natuna tau.

18 Gileada ena taihuna Hamolekete ese natuna tau ia havaraia be inai: Isihoda, Abiesa, bona Mahala.

19 Semida ena natuna tau be inai: Ahiana, Sekema, Likihi, bona Aniama.

Eparaima ena bese taudia

20 Eparaima ena bese taudia, uru ta, ela bona uru ta, be inai: Eparaima ena natuna tau be Sutela, Sutela ena natuna tau be Bereda. Bereda ena natuna tau be Tahata, Tahata ena natuna tau be Eleada, Eleada ena natuna tau be Tahata, 21 Tahata ena natuna tau be Sabada. Sabada ena natuna tau be Sutela.

Eparaima ena natuna tau rua ma idia noho, edia ladana be Esere bona Eleada. Unai ruaosi ese Gata taudia edia boromakau do idia henaoa totona idia lao neganai, Gata taudia ese Esere bona Eleada idia alaia mase.
22 Edia tamana, Eparaima, be dina momo idia totona ia tai, bona iena tadikakana ese ia hagoadaia totona idia vadivadi henia. 23 Vadaeni Eparaima ese iena adavana ma ia sihari henia, ia rogorogo, bona mero ta ia havaraia, ena ladana ia atoa Beraia, anina be “dika,” badina dika be iena ruma dekenai ia vara vadaeni.

24 Eparaima ena natuna hahine be Sira. Unai hahine, Sira, ese Bete Horono hanua ruaosi, henunai bona ataiai hanuadia, bona Usene Sera hanua danu ia haginidia.

25 Sira ena natuna tau be Repaha. Repaha ena natuna tau be Resepe. Resepe ena natuna tau be Tela. Tela ena natuna tau be Tahana. 26 Tahana ena natuna tau be Ladana. Ladana ena natuna tau be Amihuda. Amihuda ena natuna tau be Elisama. 27 Elisama ena natuna tau be Nunu. Nunu ena natuna tau be Iosua.

28 Edia tano bona edia noho gabuna be Betele, mai ena hanua maragidia danu, bona edia dina daekau kahana hetoana be Narana, bona edia dina diho kahana hetoana be Gesere, mai edia hanua maragidia danu, bona Sekema, bona Aiaha, mai edia hanua maragidia danu.

29 Bona Manase taudia edia tano hetoana kahirakahira be inai hanua idia noho: Bete Seana, Tanaka, Megido bona Doro, mai edia hanua maragidia danu.

Iosepa Israela ena bese taudia be unai hanua edia lalonai idia noho.

Asere ena bese taudia

30 Asere ena natuna tau be inai: Imina, Isiva, Isivi, bona Beraia. Edia taihuna be Sera.

31 Beraia ena natuna tau be Hebere bona Malekiela. Malekiela ese Biri Saiti hanua ia hamatamaia.

32 Hebere ena natuna tau be inai: Iapelete, Soma, bona Hotama. Edia taihuna be Sua.

33 Iapelete ena natuna tau be inai: Pasaka, Bimihala bona Asavata.

34 Iapelete ena tadina, Soma, ena natuna tau be inai: Ahi, Roga, Iehuba, bona Arama.

35 Soma ena tadina, Hotama, ena natuna tau be inai: Sopa, Imina, Selese, bona Amala. 36 Sopa ena natuna tau be inai: Sua, Haranepere, Suala, Beri, Imira, 37 Besere, Hoda, Sama, Silisa, Itirana, bona Bira.

38 Ietere ena natuna tau be inai: Iepune, Pisipa, bona Ara. 39 Ula ena natuna tau be inai: Ara, Haniela, bona Risia.

40 Unai ibounai be Asere taudia. Idia be edia iduhu edia gunalaia taudia, bona tuari taudia mai goadadia. Idia be lohia taudia, mai edia sivarai. Asere ena bese lalonai tuari idia diba taudia ibounai 26,000 idia noho.

Copyright information for `HMO