1 Chronicles 9

Babulonia dekena amo idia giroa mai lou taudia

Israela taudia ibounai edia ladana be buka dekenai idia torea, edia uru ta ta lalonai. Inai buka be Israela Ena King Edia Sivarai Bukana.

Iuda taudia ese idia kara dika dainai, idia be, tuari taudia ese Babulonia dekenai idia abidia lao, unuseni idia noho.

Iuda taudia ese edia hanua ta ta dekenai idia giroa mai hamatamaia neganai, dagi lasi Israela taudia, hahelagaia taudia, Levi taudia, bona Dubu Helaga ena hesiai gaukara taudia haida danu idia mai.

Iuda taudia, bona Beniamina, bona Eparaima bona Manase iduhu taudia haida danu be Ierusalema dekenai noho totona idia mai, taudia be inai:

Utai, Amihuda ena natuna tau. Amihuda be Omeri ena natuna tau. Omeri be Imiri ena natuna tau. Imiri be Bani ena natuna tau. Bani be Perese, Iuda dekena amo ia vara bese tauna ta.

Iuda ena natuna tau, Sela, ena bese: Edia gunalaia tauna, Asaia, mai ena natuna taudia danu. Asaia be iena bese ena vara guna.

Iuda ena natuna tau, Sera, ena bese: Edia gunalaia tauna, Ieuele, mai ena bese taudia, ibounai 690.

Beniamina taudia: Salu, ia be Mesulama ena natuna, Mesulama be Hodavaia ena natuna tau. Hodavaia be Hasenua ena natuna tau.

Ibineia Ierohama, bona Elaha, Elaha be Usisi ena natuna tau. Usisi be Mikiri ena natuna tau.

Mesulama, ia be Sepataia ena natuna tau. Sepataia be Reuele ena natuna tau, bona Reuele be Ibinia ena natuna tau.
Inai taudia ibounai be edia bese ta ta edia kwarana taudia. Inai Beniamina iduhu taudia be ibounai 956.

Hahelagaia taudia, Ierusalema dekenai idia giroa mai

10 Ierusalema dekenai idia mai, bona iniseni idia noho hahelagaia taudia be inai:

Iedaia, Iehoiaribi bona Iakini.

11 Asaraia, ia be Hilekaia ena natuna tau. Hilekaia be Mesulama ena natuna tau. Mesulama be Sadoka ena natuna tau. Sadoka be Meraioto ena natuna tau. Meraioto be Ahitubu ena natuna tau. Ahitubu be Dirava ena Dubu Helaga naria tauna badana.

12 Adaia, ia be Ierohama ena natuna tau. Ierohama be Pasahuru ena natuna tau. Pasahuru be Malekaia ena natuna tau. Bona Masai, ia be Adiele ena natuna tau. Adiele be Iahasera ena natuna tau. Iahasera be Mesulama ena natuna tau. Mesulama be Mesilemiti ena natuna tau. Mesilemiti be Imere ena natuna tau.

13 Inai hahelagaia taudia be edia bese edia kwarana taudia, bona idia be ibounai 1,760. Idia be Dirava ena Dubu Helaga gaukara diba bada taudia.

Levi taudia, Ierusalema dekenai idia giroa mai

14 Ierusalema dekenai idia mai, bona iniseni idia noho Levi taudia be inai:

Semaia, ia be Hasuba ena natuna tau. Hasuba be Asarikama ena natuna tau. Asarikama be Hasabaia ena natuna tau. Idia be Merari iduhu taudia.
15 Bakabakara, bona Herese, bona Galala.

Matanaia, ia be Mika ena natuna tau. Mika be Sikiri ena natuna tau, bona Sikiri be Asapa ena natuna tau.

16 Obadaia, ia be Semaia ena natuna tau. Semaia be Galala ena natuna tau, bona Galala be Iedutunu ena natuna tau.

Berekaia, ia be Asa ena natuna tau. Asa be Elikana ena natuna tau. Inai Elikana be Netopa taudia edia hanua dekenai ia noho.

Dubu Helaga idia gimaia taudia Ierusalema dekenai

17 Dubu Helaga idia gimaia taudia, Ierusalema dekenai idia noho be inai:

Salumu, Akubu, Talimono, bona Ahimana, mai edia varavara taudia danu. Edia gunalaia tauna be Salumu.
18 Guna idia be King Ena Magu Iduara idia gimaia, dina ia daekau kahana dekenai. Bona guna idia be Levi taudia edia kamepa idia gimaia, bona unuseni idia noho danu.

19 Salumu be Kore ena natuna tau, Kore be Ebiasapa ena natuna tau. Ebiasapa be Kora ena natuna tau. Salumu bona iena iduhu taudia, Kora taudia ese Dirava ena Dubu ena gaukara idia naria, bona Dubu raka vareai gabuna danu idia gimaia, edia sene taudia ese Lohiabada ena Palai Dubu idia naria, bona ena raka vareai gabuna idia gimaia hegeregerena. 20 Unai nega gunadia lalonai, Pineha Eleasara ese idia ia biagua, bona Lohiabada be ia danu ia noho.

21 Sekaraia Meselemaia danu ese guna Dirava ena Palai Dubu ena raka vareai gabuna ia gimaia.

22 Dubu raka vareai gabudia gimaia gaukara totona idia abia hidi vadaeni taudia be ibounai 212. Edia ladana ibounai bona edia noho hanua be buka lalonai idia torea vadaeni. King Davida bona peroveta tauna Samuela ese unai taudia edia sene taudia dekenai inai gaukara idia henia. 23 Idia bona edia bese, gabeai idia vara taudia, ese Dubu Helaga ena iduara ibounai idia gimaia noho.

24 Dubu ena iduara be Dubu ena kahana 4 dekenai idia noho, mirigini kahanai, diho kahanai, dina daekau kahanai bona dina diho kahanai. Inai iduara ibounai dekenai gima tauna ta ia gini noho. 25 Inai gima taudia be edia varavara taudia, hanua dekenai noho taudia, ese idia durua. Dina 7, dina 7 dekena amo idia mai noho, edia nega, edia nega dekenai, gima gaukara idia karaia, edia varavara tauna durua totona.

26 Dubu raka vareai gabuna gimaia taudia badadia be Levi taudia. Idia ese Dirava ena Dubu Helaga ena daiutu bona ena kohu idia naria noho. 27 Idia edia mahuta gabudia ese Dubu Helaga idia hagegea, bona Dubu Helaga kahirakahira idia noho, badina be edia gaukara korikori be do idia gimaia, bona daba ibounai Dubu ena iduara do idia kehoa.

Levi taudia haida edia gaukara

28 Levi taudia haida ese tomadiho dekenai idia gaukaralaia gau helagadia idia naria. Bona idia ese unai gau idia abia lao, o idia atoa vareai neganai idia duahia, haida idia boio garina. 29 Ma Levi taudia haida ese Dubu ena kohu, bona gau helagadia ibounai, bona paraoa, uaina, olive dehoro, bona muramura mai bonana namona, idia gabua gaudia, bona pauda muramura namodia idauidau danu idia naria. 30 To hahelagaia taudia sibona ese unai muramura idia mikisi karaia.

31 Matitaia, Levi tauna ta, Kora iduhu tauna, Salumu ena natuna vara guna, ese gabua boubou totona sikoni bona bisikesi ia gabua bona ia abia hegaegae.

32 Bona Kohata iduhu taudia, Levi edia varavara taudia ese Dubu Helaga ena paraoa helaga idia gabua, Sabati Dina ibounai totona idia atoa hegaegae.

33 Levi bese taudia haida edia gaukara be Dubu Helaga lalonai ena miusiki, bona ane abia. Inai bese edia kwarana taudia be Dubu Helaga ena daiutu lalonai idia noho, bona idia be gaukara idauna ta idia karaia lasi, badina be dina bona hanuaboi danu idia gaukara noho.

34 Unai edia ladana idia torea vadaeni taudia be Levi iduhu ena gunalaia taudia, bona edia bese edia lohia taudia, edia uru ta ta lalonai. Idia be Ierusalema dekenai idia noho.

King Saulo ena tubuna taudia

35 Ieiele, Gibeona hanua ia hamatamaia tauna, be Gibeona dekenai ia noho. Iena adavana ena ladana be Maka. 36 Iena natuna tau vara guna be Abidona, bona iena natuna tau haida be Suru, Kisa, Bala, Nere, Nadaba, 37 Gedoro, Ahio, Sekaraia bona Mikiloto. 38 Mikiloto be Simea ena tamana. Idia be edia varavara taudia kahirakahira idia noho, Ierusalema dekenai.

39 Nere be Kisa ena tamana, bona Kisa be king Saulo ena tamana. Saulo ena natuna tau be 4: Ionatana, Malekisua, Abinadaba bona Esebala. 40 Ionatana be Meribala ena tamana, (Meribala ena ladana ta be Mepiboseta). Ia be Mika ena tamana.

41 Mika ena natuna tau be inai: Pitono, Meleka, Tarea, bona Ahasa. 42 Ahasa be Iara ena tamana. Iara be Alemete bona Asamavete bona Simiri edia tamana. Simiri be Mosa ena tamana. 43 Mosa be Binea ena tamana. Binea ena natuna tau be Rapa. Rapa ena natuna tau be Eleasa. Eleasa ena natuna tau be Asele.

44 Asele ena natuna tau be 6, edia ladana be inai: Asarikama, Bokeru, Isamaela, Searaia, Obadaia, bona Hanana.

Copyright information for `HMO