1 Corinthians 13

Harihari gauna namona momokani be lalokau

Bema taunimanima edia gado idauidau lau hereva diba, aneru edia gado danu, to egu lalokau be lasi neganai, egu hereva be auri idia botaia, o gaba idia toua kava bamona. Bema peroveta siahuna lau abia, bona Dirava ena hunia gaudia lau diba, aonega ibounai danu, bona bema egu abidadama dekena amo ororo lau kokia diba, to egu lalokau be lasi neganai, lau be anina lasi gauna bamona. Bema egu kohu ibounai ogogami taudia dekenai lau henia, bona bema egu tauanina lau henia, do idia gabua ore totona, to egu lalokau be lasi neganai, lau be namo lasi.

Lalokau be ia dekenai ia kara dika tauna davana ia laloa lasi. Lalokau be mai ena bogahisihisi, haida durua totona. Lalokau be kohu momo tauna ia mama henia lasi. Lalokau be ia heagi lasi, bona ia hekokoroku lasi. Lalokau be haida hadikaia ia ura lasi. Lalokau be sibona ena gau ia tahua lasi, ia badu haraga lasi. Haida ese idia kara dika henia, to lalokau ese edia dika ia laloatao noho lasi. Lalokau be taunimanima edia kara gagevagageva ia moalelaia lasi. To Dirava ena kara bona iena hereva momokani ia moalelaia. Lalokau be taunimanima durua kara dekenai ia hesiku lasi. Nega ibounai iena abidadama ia goada noho. Nega ibounai Dirava ena nega namona ia naria noho mai moale danu. Bona metau ibounai lalonai ia gini goada noho.

Lalokau be do ia noho hanaihanai doko lasi. Peroveta hereva be do idia ore. Idau momokani gadodia danu do idia doko. Aonega danu be do ia boio. Badina be unai peroveta bona aonega dalana be kahana sibona ita diba. 10 To gabeai diba goeva momokani ia mai neganai, unai kahana sibona ita diba gaudia be do idia ore.

11 Lau mero neganai mero bamona lau hereva, mero bamona lau laloa, bona mero bamona hereva ena anina lau tahua. To hari lau be tau dainai mero ena kara lau rakatania vadaeni. 12 Harihari ita be Dirava ena gaudia kahana sibona ita diba, bona ita itaia goeva lasi, hevarivari gunana lalonai gau ita itaia goeva lasi bamona. To nega gabeai ita ese Dirava ena vairana do ita itaia momokani. Unai neganai gau ibounai do ita diba momokani, Dirava ese hari ita ia diba momokani bamona.

13 Vadaeni, inai gau toi idia noho han�i�a�a�:� �b�d�d�m�,�b�n� �i�a�a�e�a�n�g� �a�o�a�n�r�a�n�h� �a�a� �o�a� �a�o�a�.� �o�n�m� �e�e� �o�o�a�i�g�u�a�b� �a�o�a�.� �f� �

Copyright information for `HMO