1 Corinthians 14

Lauma Helaga ena harihari gauna namo herea

Ia namo bada herea dainai, lalokau ena dala umui tahua goadagoada be namo. Mai emui goada danu Lauma ena harihari gaudia haida danu do umui tahua. To harihari gauna namona momokani be Dirava ena hereva gwauraia hedinarai ena siahuna. Inai do umui abia be namo. Badina be idau momokani gado ta ia hereva tauna be taunimanima dekenai ia hereva lasi, to Dirava sibona dekenai ia hereva, badina be tau ta ese unai tau ena hereva anina ia diba lasi. Unai tau be Lauma ena siahu dekena amo hunia hereva ia gwauraia. To Dirava ena hereva ia gwauraia tauna ese taunimanima edia abidadama ia durua noho. Ia ese taunimanima kara namodia idia karaia totona, idia ia hagoadaia noho, bona edia lalona ia hanamoa noho. Idau momokani gado ta ia hereva tauna be ia sibona ena lalona ia hagoadaia. To Dirava ena hereva ia gwauraia tauna ese ekalesia ena taudia ibounai edia lalona ia hagoadaia.

Lau ura be umui ibounai ese idau momokani gadodia umui hereva diba, to lau ura bada umui ese Dirava ena hereva umui gwauraia, badina be idau momokani gadodia ia hereva tauna, bema iena hereva anina ia gwauraia lasi neganai, ekalesia ena taudia edena bamona ia durua diba? Lasi, ani? Unai dainai Dirava ena hereva ia gwauraia tauna ena gaukara be herea. Lauegu varavara taudia e, umui dekenai do lau mai neganai, bema idau momokani gadodia dekenai umui dekenai lau hereva henia, to anina lau gwauraia lasi, namo do umui davaria, a? Lasi, to bema Dirava ese lau dekenai ia hedinaraia gauna lau hadibaia, o diba matamata lau henia, o peroveta hereva, o hadibaia hereva lau gwauraia neganai, namo do umui davaria.

Dirava ena hereva be emui gado korikori dekenai do umui gwauraia

Miusiki gadaralaia gaudia, ivilikou bona gita hegeregerena mani umui laloa. Bema edia regena be idauidau lasi neganai edena bamona tiuni do ita diba? Inai danu, tuari kibi bema idia hiriria namonamo lasi neganai, daika ese tuari totona do ia hegaegae? Unai bamona danu, bema umui emui hereva anina be idia hedinaraia lasi, daika ese hereva ena mamina do ia abia? 10 Gado idauidau momo tanobada lalonai idia noho, to ta ta ibounai be mai edia anina. 11 Unai dainai, bema gado ta ena anina lau diba lasi neganai, unai gado ia hereva tauna ena vairanai lau be idau tauna bamona. Ia danu lauegu vairanai be idau tauna bamona. 12 Unai dainai, lauma ena harihari gaudia umui ura henia bada be namo, to ekalesia ena taudia do idia hagoadaia harihari gaudia do umui tahua goadagoada, be gau badana.

13 Lauegu hadibaia hereva be inai: Idau momokani gadodia ia hereva tauna ese Dirava do ia noia, hereva anina hedinaraia ena diba do ia henia. 14 Mani umui laloa. Bema idau momokani gado ta dekenai lau guriguri neganai, lauegu lauma sibona ia guriguri, to lauegu lalona ia noho kava. 15 Vadaeni edena bamona do lau karaia? Lau be egu lauma dekena amo, bona egu lalona dekena amo danu, ruaosi nega tamona do lau guriguri. Ane danu lau abia neganai, be egu lauma bona egu lalona dekenai danu nega tamona do lau abia. 16 Bema emui lauma sibona dekenai Dirava umui tanikiu henia neganai, hebou lalonai ia helai tauna be edena bamona “amen” do ia gwauraia diba? Badina be emui hereva ena anina ia diba lasi. 17 Momokani Dirava dekenai oi tanikiu gwauraia namo herea, to oiemu turana dekenai be durua ta oi henia lasi.

18 Dirava lau tanikiu henia, lau be idau momokani gadodia lau hereva momo, umui ibounai lau hereaia vadaeni. 19 To ekalesia hebou lalonai bema hereva 5 sibona do lau gwauraia, mai edia anina, hebou taudia do lau hadibaia totona, unai be namo. To bema idau momokani gadodia dekenai hereva 10,000 lau gwauraia, unai be dika.

20 Lauegu varavara taudia e, natuna maragi bamona do umui laloa lasi. Momokani, dika karaia totona natuna maragi bamona do umui laloa karaia. To inai laloa dobu gaudia totona, tau badadia bamona inai gaudia do umui laloa. 21 Buka Helaga lalonai inai bamona Dirava ia hereva, ia gwau:

“Idau momokani gadodia idia hereva taudia dekena amo,
bona bese idauidau taudia edia uduna dekena amo,
lauegu bese taudia do lau hereva henia,
to lau do idia kamonai henia lasi.”
22 Unai dainai idau momokani gadodia hereva kara be toa ta, to ia ese Iesu idia abidadama henia taudia ia durua lasi. Lasi, to inai toa ese Iesu idia abidadama henia lasi taudia ia durua diba. Bona Dirava ena peroveta hereva gwauraia kara ese Iesu idia abidadama taudia ia durua noho, to Iesu idia abidadama henia lasi taudia ia durua lasi.

23 To momokani, bema ekalesia Keristani taudia ibounai gabu ta idia hebou, bona idau momokani gadodia idia hereva noho neganai, murimuri taudia be dahaka idia laloa? Oibe, bema ekalesia dalana diba lasi, o Iesu abidadama henia lasi taudia be hebou dekenai idia raka vareai neganai, do idia gwau, “Umui be kavakava,” ani? 24 To bema ibounai ese Dirava ena hereva idia gwauraia noho neganai, ekalesia dalana diba lasi, o Iesu abidadama henia lasi tauna ia raka vareai, be dahaka do ia laloa? Oibe, unai hereva ese iena kudouna do ia pidia, vadaeni do ia diba ia be mai ena kara dika danu, bona unai hereva ese do ia kota henia danu. 25 Unai tau ese iena hunia laloa do ia gwauraia hedinarai, vadaeni Dirava ena vairanai do ia tomadiho, do ia gwau, “Momokani Dirava be umui emui huanai ia noho.”

Ekalesia ena gaukara karaia namonamo dalana

26 Unai dainai, lauegu varavara taudia e, lauegu hereva anina be inai bamona: Umui emui guriguri hebou neganai, umui ta ta be mai emui gaukara. Ta be ane do ia abia, ta be hadibaia hereva do ia henia. Ta be Dirava ena hereva do ia gwauraia hedinarai. Ma ta be idau momokani gadodia do ia gwauraia, ta danu ese unai idau momokani gadodia edia anina do ia hedinaraia. Gau badana be, unai gaukara ibounai be hebou taudia haginia bona durua totona. 27 Bema haida be idau momokani gadodia idia ura gwauraia neganai, rua o toi sibona do idia karaia, toi hanaia lasi. Edia nega, edia nega dekenai do idia hereva, nega tamona lasi. Bona tau ta ese ta ta edia hereva ena anina do ia hedinaraia. 28 To bema idau momokani gadodia hereva anina hanaia tauna be lasi neganai, unai idau momokani gadodia hereva tauna be hebou lalonai do ia hereva lasi. Ia be iena lalona dekenai sibona do ia hereva, bona Dirava dekenai danu sibona do ia hereva henia, regena lasi. 29 Dirava ena hereva gwauraia taudia rua o toi do idia hereva. Vadaeni hebou taudia oredia ese edia hereva do idia laloa karaia. 30 To bema helai tauna ta dekenai Dirava ese hereva ta ia hedinarai henia neganai, ia hereva noho tauna ese iena hereva do ia hadokoa. 31 Umui ibounai ese Dirava ena hereva umui gwauraia diba, to ta ta ena nega, ena nega dekenai do ia hereva. Vadaeni hebou taudia ibounai ese aonega bona goada do idia davaria. 32 Dirava ena hereva ia gwauraia tauna ese iena hereva gauna do ia naria namonamo be gau badana. 33 Badina be Dirava be ia ura lasi hereva kava bona heai, ia be maino Diravana.

34 Ekalesia ena hebou lalonai hahine taudia ese hereva do idia gwauraia lasi. Ekalesia hebou ibounai lalonai Dirava ena taudia ese inai bamona idia karaia. Mose ena taravatu hegeregerena, hahine ese tau do idia biagua lasi. 35 Bema gau ta idia ura diba neganai, edia ruma dekenai hahine ese edia adavana idia nanadaia be namo. Badina be hahine bema hebou lalonai ia hereva, inai be maoro lasi.

36 Edena bamona? Dirava ena hereva be umui dekena amo ia mai, a? O umui sibona dekenai Dirava ena hereva ia ginidae, a? 37 Bema tau ta ia laloa ia be Dirava dekena amo hereva gwauraia siahuna ia abia, o bema Lauma Helaga ese harihari gauna idauna ta ia henia neganai, namona be ia diba inai lau torea hereva be Lohiabada ena oda gauna. 38 Bema tau ta ese inai hereva ia kamonai henia lasi neganai, ia be Dirava ena hereva gwauraia tauna momokani lasi.

39 Unai dainai, lauegu varavara taudia e, Dirava ena hereva gwauraia diba umui tahua goadagoada, bona idau momokani gadodia hereva kara umui taravatua lasi. 40 Ekalesia ena gaukara ibounai umui karaia namonamo, mai dala maorona, karaia kava lasi.

Copyright information for `HMO