1 Corinthians 3

Ekalesia ena hesiai taudia be Dirava ena hesiai taudia

Lauegu varavara taudia e, umui dekenai lau hereva lasi Lauma abia vadaeni taudia hegeregere. To tauanina umui abidadama henia taudia hegeregere umui lau hereva henia. Badina umui be do beibi bamona Keriso ena mauri dalana lalonai. Unai dainai rata dekenai umui lau ubua. Aniani aukadia umui dekenai lau henia lasi, badina umui be do goada lasi, harihari danu umui be do goada lasi. Badina korikori be, umui be tauanina ena ura kara umui do karaia noho. Oibe, mama bona heai be umui emui huanai idia do noho. Idia do noho dainai, umui hedinaraia umui be tauanina umui abidadama henia noho, emui kara be tanobada taudia edia kara sibona. Badina be umui ta ia gwau, “Lau be Paulo ena,” bona ma ta ia gwau, “Lau be Apolo ena.” Inai anina be, umui be tanobada taudia bamona umui karaia noho, ani?

Mani umui laloa. Apolo be daika? Bona Paulo be daika? Ai be Dirava ena hesiai taudia sibona. Lohiabada ese gaukara ta lau dekenai ia henia, vadaeni lau karaia. Bona ia ese gaukara ta Apolo dekenai ia henia, vadaeni ia karaia. Bona aiemai gaukara dekena amo umui be Dirava dekenai umui abidadama henia. Lau ese uhe lau hadoa. Apolo ese ranu dekenai ia dairia. To Dirava ese unai hadoa gauna ia hatubua. Hadoa tauna bona dairia tauna edia gaukara be herevana, badina Dirava sibona ese hadoa gauna ia hatubua. Hadoa tauna bona dairia tauna ruaosi be hegeregere. Dirava ese ta ta edia gaukara davana do ia henia, edia hekwarahi hegeregerena. Badina ai ruaosi be Dirava ena gaukara ai karaia hebou noho. Umui be Dirava ena uma gabu, bona umui be Dirava ena ruma danu.

Ekalesia ena gaukara tauna be ruma haginia tauna bamona

10 Dirava ese iena hariharibada dekena amo, ruma haginia tauna badana ena aonega lau dekenai ia henia. Vadaeni lau ese ruma ena du lau haginia vadaeni. Ma tau ta ese unai du ena latanai ruma ia haginia noho. To du latanai ruma idia haginia taudia ta ta, namona be edia gaukara dalana idia naria namonamo. 11 Badina be Dirava ese du korikori ia atoa vadaeni, Iesu Keriso be unai. Bona tau ta ese du idauna ta do ia atoa hegeregere lasi. 12 Unai ruma ena du latanai haida ese golo, o siliva, o nadi namo herea, o au, o kurukuru, o biri dekena amo ruma do idia haginia. 13 To taunimanima ta ta edia gaukara be Keriso ena Kota Badana Dinana dekenai do idia hedinarai. Badina unai Dina dekenai, lahi ese tau ibounai edia gaukara do ia hedinaraia. Lahi ese ta ta edia gaukara do ia tohoa, vadaeni ibounai edia gaukara be do ita diba, namo o dika. 14 Bema tau ta ese du ena latanai ia haginia gauna be lahi ese ia araia lasi, unai tau ese davana namona do ia abia. 15 To bema tau ta ia haginia gauna be lahi ese ia araia, unai tau ese iena gaukara ena anina do ia halusia. Ia sibona do ia mauri, to ia be lahi lalona dekena amo ia heau mauri tauna bamona.

16 Umui diba lasi, a? Umui be Dirava ena dubu helaga, bona Dirava ena Lauma be umui emui lalona dekenai ia noho! 17 Bema tau ta ese Dirava ena dubu helaga ia hadikaia neganai, Dirava ese unai tau do ia hadikaia. Badina be Dirava ena dubu be helaga, bona unai dubu be umui.

18 Tau ta ese sibona ia koia be namo lasi. Sedira umui emui huanai tau ta ia laloa inai tanobada ena aonega ia davaria vadaeni. Namona be unai tau ese kavakava tauna bamona do ia halaoa guna, gabeai aonega korikori do ia abia. 19 Badina be inai tanobada ena aonega be kavakava, Dirava ena vairana dekenai. Buka Helaga lalonai ia torea vadaeni, ia gwau: “Aonega taudia be edia diba momo lalonai Dirava ese ia hakereredia noho.” 20 Bona Buka Helaga ena hereva ta ma ia gwau: “Lohiabada be aonega taudia edia laloa ia diba, idia be anina lasi.” 21 Unai dainai, taunimanima edia kara dekenai do umui hekokoroku lasi. Badina be gau ibounai be umui emui. 22 Paulo, o Apolo, o Petero, o inai tanobada, o mauri, o mase, o harihari ia noho gaudia, o gabeai do idia vara gaudia. Inai ibounai be umui emui, 23 badina umui be Keriso ena, bona Keriso be Dirava ena.

Copyright information for `HMO