1 Corinthians 8

Kaivakuku dekenai henia aniani

Kaivakuku dekenai vamu idia henia totona egu hereva be inai: Ita ibounai ita laloa be mai iseda diba. Diba ese hekokoroku ia havaraia noho, to lalokau ese goada ia havaraia noho. Tau ta bema ia laloa ia be mai ena aonega, ia be aonega korikori ia do diba lasi. To tau ta ese bema Dirava ia lalokau henia, Dirava be ia diba momokani unai tau be iena.

Unai dainai kaivakuku dekenai vamu henia karana totona lauegu hereva be inai: Ita diba kaivakuku be anina lasi gauna. Ita diba Dirava be tamona sibona. Momokani, sivarai idia gwauraia be dirava idauidau idia noho guba dekenai bona tanobada dekenai danu. Oibe, dirava bona lohiabada momo idia noho, idia gwau. To ita be mai iseda Dirava tamona, ia be Tamana, gau ibounai ia dekena amo idia vara. Ia dainai ita mauri noho. Bona Lohiabada danu be tamona, Iesu Keriso. Ia ese gau ibounai ia karaia. Ia ese mauri ita dekenai ia henia noho.

To, taunimanima ibounai be inai bamona idia diba lasi. Haida be guna kaivakuku karadia dekenai idia manada. Unai dainai, ia mai bona harihari danu, unai aniani idia ania neganai idia laloa ia be kaivakuku ena, vadaeni idia ania. Idia edia laloa be manoka, unai dainai idia laloa unai aniani ese idia ia hamiroa vadaeni. Mani umui laloa, unai aniani ita ania, o ita ania lasi, be Dirava ese ia laloa lasi. Ita ania lasi, be ita dika lasi. Ita ania, be namo ta do ita davaria lasi.

To umui naria namonamo, inai umui karaia diba gauna ese abidadama manoka taudia do ia hakererea garina. Kara dika lalonai do idia moru garina, emui kara do umui naria. 10 Oi be diba bada tauna. Sedira kaivakuku ena dubu lalonai oi aniani neganai, tau manokana ta ese oi do ia itaia. Bona inai bamona do ia laloa, ani? “Lau danu kaivakuku dekenai idia henia aniani do lau ania.” Vadaeni do ia ania neganai, iena abidadama ia hakererea. 11 Vadaeni oi kamonai. Inai lalona ia manoka tauna be oiemu varavara tauna ta, bona ia dainai Keriso ia mase vadaeni. To oiemu diba bada dainai unai tau madi do ia mase. 12 Unai dainai, oiemu Keristani varavara tauna dekenai oi kara dika, bona iena lalona manoka oi habadaia neganai, oi be Keriso danu oi hadikaia. 13 Momokani lau gwau, bema aniani ese lauegu varavara ia hakaua kara dika lalonai, lau be vamu do lau ania lasi ela bona hanaihanai, lauegu varavara tauna do lau hadikaia garina.

Copyright information for `HMO