1 Kings 13

Peroveta tauna ta ese Ieroboama ia sisiba henia goadagoada

Dirava ena tau ta be Iuda dekena amo ia mai, bona Lohiabada ese ia oda henia dainai, Betele dekenai ia ginidae. Ieroboama be boubou patana ena badinai ia gini noho, muramura mai bonana namo do ia gabua totona.

Vadaeni Lohiabada ese ia oda henia dainai, inai peroveta tauna ese boubou patana ia boiboi henia, ia gwau, “Boubou patana e, boubou patana e, Lohiabada be inai bamona ia hereva noho, ia gwau, ‘Kamonai, mero ta be Davida ena iduhu lalonai do ia vara, iena ladana do idia atoa Iosaia, bona ia ese ataiai gabudia edia hahelagaia taudia, oiemu latanai muramura mai bonana namo idia gabua taudia, be do ia alaia mase, bona idia be oiemu latanai, boubou gaudia do ia halaodia. Oiemu latanai taunimanima edia turiana do idia gabua.’ ”

Bona inai peroveta tauna ma ia gwau, “Inai boubou patana be do ia makohia momokani, bona iena lahi kahu be do idia bubua negea. Unai neganai do umui diba Lohiabada ese lau dekena amo ia hereva vadaeni.”

King Ieroboama ese, Dirava ena tau ena hereva, boubou patana Betele dekenai ia boiboi henia gauna, ia kamonai neganai, Ieroboama ese iena imana peroveta tauna dekenai ia duduia, ia gwau, “Unai tau do umui dogoatao.”

To iena imana, ia duduia gauna, be nega tamona ia auka lao, bona Ieroboama be dala lasi iena imana do ia veria lou.
Ma danu, boubou patana be maoromaoro ia makohia parara, bona iena latanai kahu be idia bubua negea, inai Dirava ena tau ese Lohiabada ena ladanai ia peroveta hegeregerena.

King Ieroboama ese Dirava ena tau ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada, oiemu Dirava do oi noia, lau dainai do oi guriguri, egu imana do ia namo lou totona.”

Vadaeni Dirava ena tau ese Lohiabada ia noia, bona king ena imana be ia namo lou, ma ia goada, guna hegeregerena.

Vadaeni king Ieroboama ese Dirava ena tau ia hamaoroa, ia gwau, “Egu ruma dekenai do ita lao, do oi laga-ani, bona oiemu gaukara ena davana oi dekenai do lau henia.”

To Dirava ena tau ese king ia haere henia, ia gwau, “Bema oiemu ruma kahana lau dekenai oi henia, to oi danu do lau raka vareai hebou lasi. Aniani do lau ania lasi, ranu danu do lau inua lasi inai gabu dekenai, badina be Lohiabada ena hereva ese lau ia oda henia, ia gwau, “Aniani do oi ania lasi, bona ranu do oi inua lasi, bona oi mai dalana dekena amo do oi lou lao lasi.” 10 Unai dainai, unai peroveta tauna be dala idauna ta dekena amo ia giroa lou, Betele dekenai ia mai dalana dekenai ia lao lasi.

Peroveta tauna burukana Betele hanua dekenai

11 Betele dekenai peroveta tauna burukana ta ia noho. Vadaeni iena natuna haida idia mai, Dirava ena tau ese unai dina dekenai Betele dekenai ia karaia vadaeni gaudia ibounai edia sivarai idia hamaoroa. Unai Dirava ena tau ese king Ieroboama dekenai ia hamaoroa hereva danu idia ese peroveta tauna burukana dekenai idia hamaoroa.

12 Vadaeni peroveta tauna burukana ese idia ia nanadaia, ia gwau, “Edena dala dekenai ia lao?” Iena natuna ese Dirava ena tau, hari Iuda dekena amo ia mai tauna, ena lao dalana idia hedinaraia. 13 Vadaeni tau buruka ese iena natuna ia hamaoroa, ia gwau, “Doniki ta lau totona do umui karaia hegaegae.” Unai dainai iena doniki ta idia abia hegaegae, bona ia be latanai ia guia.

14 Vadaeni unai peroveta tauna burukana be Dirava ena tau ena murinai ia lao, ouki auna ta henunai ia helai neganai ia davaria, bona ia nanadaia, ia gwau, “Oi be Dirava ena tau, Iuda dekena amo oi mai, a?” Ia gwau, “Io.”

15 Peroveta tauna burukana ese ia hamaoroa, ia gwau, “Egu ruma dekenai do ita lao, do ita aniani.”

16 To Iuda dekena amo Dirava ena tau ia gwau, “Oi danu lau lao diba lasi, bona oiemu ruma do lau raka vareai lasi. Oi danu do ita aniani lasi, bona ranu be inai gabu dekenai do lau inua lasi. 17 Badina be Lohiabada ese lau ia oda henia, ia gwau, ‘Do oi aniani lasi, bona ranu do oi inua lasi unuseni, bona oi lao dalana dekena amo do oi giroa mai lasi.’ ”

18 Vadaeni peroveta tauna burukana Betele dekena amo ese ia haere henia, ia gwau, “Lau danu be peroveta tauna, oi hegeregerena, bona aneru ta ese lau dekenai ia hereva, Lohiabada ena hereva dainai, ia gwau, ‘Unai Dirava ena tau oiemu ruma dekenai do oi hakaua lou, do ia aniani, bona ranu do ia inua totona.’ ” To ia ese hereva koikoi ia gwauraia.

19 Unai dainai idia ruaosi idia giroa lou, bona peroveta tauna buruka ena ruma lalonai idia aniani, bona ranu idia inua.

20 Pata dekenai idia helai neganai, Lohiabada ena hereva be peroveta tauna burukana dekenai ia ginidae. 21 Vadaeni ia ese inai Dirava ena tau Iuda dekena amo ia gwau henia, ia gwau, “Lohiabada ese inai bamona ia hereva: Oi ese Lohiabada ena hereva oi utua vadaeni. Lohiabada, oiemu Dirava, ena oda oi badinaia lasi. 22 Badina oi be oi lou mai, bona Lohiabada ese oi ia oda henia, ia gwau, ‘Do oi aniani lasi, bona ranu inua lasi, to oi ese oi aniani vadaeni, bona ranu oi inua vadaeni. Unai dainai oiemu tauanina be oiemu tamana bona tubuna edia guria gabuna dekenai do idia guria lasi.’ ”

23 Dirava ena tau be ia aniani bona inuinu murinai, peroveta tauna burukana ese doniki ia abia hegaegae, Iuda peroveta tauna dekenai ia henia. 24 To Iuda peroveta tauna be dala dekenai ia lao noho neganai, laiona ta ese ia dogoatao, ia alaia mase. Iena tauanina be dala dekenai ia hekure noho, bona doniki be iena badibadinai ia gini, laiona danu be unai tauanina ena badibadinai ia gini. 25 Tau haida ese idia raka hanaia, bona unai tau ena tauanina dala dekenai idia itaia, bona laiona be tauanina ena badibadinai ia gini. Idia be Betele hanua idia lao, bona dala dekenai idia itaia ena sivarai idia gwauraia.

26 Vadaeni unai peroveta tauna burukana ese unai sivarai ia kamonai neganai, inai bamona ia hereva, ia gwau, “Unai be Dirava ena tau, Lohiabada ena hereva ia utua tauna. Unai dainai Lohiabada ese laiona ia siaia, bona laiona ese ia darea, bona ia alaia mase, Lohiabada ese ia sisiba henia hegeregerena.”

27 Peroveta tauna burukana ese iena natuna ia hamaoroa, ia gwau, “Doniki do umui abia hegaegae lau totona.” Unai kara idia karaia.

28 Vadaeni peroveta tauna burukana ia lao, unai peroveta tauna ena tauanina dala dekenai hekure ia davaria, bona doniki bona laiona be iena badibadinai idia gini noho. Laiona ese unai tau ena tauanina ia ania lasi, bona laiona ese doniki danu ia darea lasi. 29 Peroveta tauna burukana ese Dirava ena tau ena tauanina ia abia isi, doniki ena doruna dekenai ia atoa, bona Betele hanua dekenai ia abia lao lou. Unuseni ia ese mase tauna totona ia taitai, bona tauanina ia guria.

30 Ma peroveta tauna burukana ese ia sibona ena bese edia guria gabuna dekenai unai tau ena tauanina ia guria, bona ia, mai ena natuna danu be ia totona idia taitai. Ia gwau, “Egu tadina e, egu tadina e!”

31 Ia guria murinai, ia ese iena natuna taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Do lau mase neganai, inai Dirava ena tau ita guria vadaeni gabuna dekenai lau do umui guria. Lauegu turiana be iena turiana edia badibadinai do umui atoa. 32 Badina be iena hereva, Lohiabada ena hereva dainai ia ese ia gwauraia, Betele ena boubou patana ena latanai, bona Samaria hanua edia ataiai tomadiho gabudia edia latanai, be momokani do idia vara.”

Ieroboama ena kara dika badana

33 King Ieroboama, Israela ena lohia ese iena kara dika ia rakatania lasi, to taunimanima ibounai edia huanai dekena amo hahelagaia taudia, ia ura henia taudia, ia abia hidi. Bona ia ese ia haginia boubou patadia dekenai unai ia abia hidi taudia ia atoa, unuseni hahelagaia taudia edia gaukara idia karaia. Boubou karaia gaukara idia ura karaia taudia ibounai be Ieroboama ese ia hahelagaia, ataiai tomadiho gabudia dekenai do idia gaukara totona.

34 Inai kara be kara dika bada herea momokani, bona unai dika dainai Ieroboama ena bese taudia ese dika idia davaria, bona tanobada dekena amo iena bese be idia kokia momokani.

Copyright information for `HMO